SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

1.      MĒRĶIS

Nolikums nosaka Speciālistu Sertificēšanas Centra (SSC) sūdzību izskatīšanas kārtību.

2.      APRAKSTS

2.1.   Vispārējā daļa

Pie sūdzībām tiek pieskaitītas visas sūdzības un pretenzijas par SSC darbību un par SSC sertificētajām personām. Sūdzību var iesniegt jebkura persona – juridiskā vai fiziskā SSC direktoram. Uz mutiskām sūdzībām atbild mutiski, uz rakstiskām sūdzībām atbild rakstiski SSC direktors vai pilnvarotā persona. Par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz saņemto sūdzību ir atbildīgs SSC direktors.

2.2.   Sūdzību izskatīšanas kārtība

SSC direktors vai pilnvarotā persona reģistrē saņemto sūdzību REG.07 Sūdzību un apelāciju žurnālā. SSC direktors organizē un pārbauda sūdzības pamatotību 25 darba dienu laikā.

SSC direktors vai pilnvarotā persona informē pašu sertificēto personu par saņemto pamatoto sūdzību.

Lēmumu par sūdzības  pamatotību un veicamos darbus tās izskatīšanai reģistrē SSC direktors vai pilnvarotā persona REG.07 Sūdzību un apelāciju žurnālā.

Pamatotas sūdzības gadījumā izskata korektīvo pasākumu nepieciešamību, atbilstoši Rokasgrāmatas 07 nodaļā izklāstītai kārtībai. Korektīvu darbību izpildi kontrolē SSC direktors.

SSC direktors vai pilnvarotā persona sniedz atbildi uz sūdzību 30 kalendāro dienu laikā.

Visu sūdzību izskatīšana un ar to veiktās darbības tiek veiktas konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā.

Par lēmuma pieņemšanu ir atbildīgs SSC direktors vai pilnvarotā persona, par sūdzību izskatīšanu ir atbildīgs SSC direktors. Visa korespondence (e-pasti), ieskaitot atbildes/lēmumi no SC ekspertiem glabājās katrā sūdzību/apelāciju lietā.

Gadījumā, ja sūdzību iesniedzēju neapmierina SSC veiktie sūdzības pārbaudes rezultāti, viņam ir tiesības griezties Shēmu Komitejā ar sūdzību. Shēmu Komiteja sūdzību izskata SSC noteiktā kārtībā.

Strīdus jautājumus starp SSC un sūdzību iesniedzēju risina atbilstoši pastāvošajiem LR normatīvajiem aktiem.