SSC APELĀCIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

 

1.      MĒRĶIS

Nolikums nosaka Speciālistu Sertificēšanas Centra (SSC) apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.

 

2.      APRAKSTS

 

2.1.   Vispārējā daļa

Pie apelācijām tiek pieskaitītas visas sertificētas personas, kandiātu, pretendentu  lūgumi SSC pārskatīt jebkuru lēmumu, kuru ir pieņēmis SSC attiecībā pret vēlamo sertificēšanas statusu. Apelācijas jāizniedz SSC rakstiskā veidā. Mutiskas apelācijas neizskata.

 

2.2.   Apelāciju izskatīšana

Ja sertificēta persona uzskata, ka viņa prasmes un zināšanas nav atbilstoši novērtētas, nav ievērota sertificēšanas shēma vai kritēriji tad:

  1. Apelāciju mēneša laikā var iesniegt rakstiskā veidā SSC direktoram;
  2. Kvalitātes vadītājs reģistrē to  REG.07 “Sūdzību un apelāciju žurnālā”
  3. SSC direktors 2 nedēļu laikā pārbauda apelāciju pamatotību un par pārbaudes rezultātu informē sertificētu personu rakstiski;
  4. lēmumu par apelāciju pamatotību un veicamos darbus tās izskatīšanai reģistrē Kvalitātes vadītājs REG.07 “Sūdzību un apelāciju žurnālā”;
  5. ja apelācija ir pamatota, tad mutiski vienojas ar sertificētu personu par veicamajiem pasākumiem un termiņiem apelācijas tālākai izskatīšanai un sertifikāta piešķiršanai.
  6. SSC direktors apstiprina apelācijas saņemšanu un informē apelācijas iesniedzēju ar ziņojumiem par apelācijas izskatīšanas gaitu un iznākumu.
  7. SSC direktors iesniedz formāls paziņojums apelācijas iesniedzējam par apelācijas izskatīšanas procesa pabeigšanu.

Gadījumā, ja sertificētu personu neapmierina SSC veiktie apelācijas pārbaudes rezultāti, viņam ir tiesības vērsties pie Shēmu Komitejas. Apelāciju izskata Shēmu Komiteja noteiktā kārtībā.

Strīdus jautājumus starp SSC un klientu risina atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

Visas apelācijas ir SSC izskatītas konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā.

SSC ir atbildīgs par visiem lēmumiem visos apelāciju izskatīšanas procesa līmeņos. Par lēmuma pieņemšanas ir atbildīgs SSC kvalitātes vadītājs, par apelāciju izskatīšanu ir atbildīgs SSC direktors.

Apelāciju pieņemšana, izmeklēšana un lēmumu pieņemšana pret apelācijas iesniedzēju nedrīkst izpausties ne ar kādām diskriminējošām darbībām.

3.      ĢEODĒZIJAS, ZEMES IERĪCĪBAS UN KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS DARBU VEICĒJU APLEĀCIJAS KĀRTĪBA

Lēmumu par ģeodēzisko darbu sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā.

Lēmumu par zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt Valsts zemes dienestā.