Ģeodēzijas, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības speciālistu uzraudzības kārtība

Sertificēto personu profesionālās darbības uzraudzību veic SSC eksperti:

 • izskatot iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas profesionālo darbību;
 • plānveidīgi – piecu gadu periodā pārbaudot vismaz trīs sertificētās personas veiktos zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus katrā sertificētajā jomā. Ja sertificētā persona veikusi mazāk par trim zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskajiem darbiem, SSC pārbauda visus veiktos darbus. Pārbaudāmos darbus izvēlas pēc nejaušības principa. Katram izvēlētajam darbam pārbauda tehnisko dokumentāciju un veic pārbaudi apvidū. Pārbaudi apvidū veic ar neatkarīgiem mērījumiem pret skaidri noteiktiem situācijas elementiem un apvidus objektiem, tostarp pret robežzīmēm;
 • izvērtējot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par sertificētās personas profesionālajā darbībā pieļautām kļūdām;
 • veicot papildu pārbaudes, ja sertificētās personas darbībā tiek konstatēti riski:
  • saņemtas 3 (trīs) pamatotas sūdzības par sertificētās personas profesionālo darbību;
  • saņemti 10 (desmit) Valsts zemes dienesta un citu institūciju atteikumi reģistrēt datu aktualizāciju;
  • neraksturīgi liels veikto darbu apjoms.

Pirms sertificētās personas veikto darbu pārbaudes SSC eksperti iepazīstas ar SSC datu bāzē par šo personu esošajām sūdzībām, iesniegumiem, Valsts zemes dienesta un citu institūciju atteikumiem reģistrēt datu aktualizāciju, izvēlas pārbaudāmos objektus, nosūta paziņojumu sertificētajai personai par pārbaudes veikšanu.

Ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus eksperti pārbauda trīs etapos:

 1. Uzmērīšanas lietas atbilstības normatīvajiem aktiem kameriālā pārbaude
 2. Lauka kontrolmērījumu veikšana un situācijas apsekošana objektā
 3. Pārbaudāmā objekta lietā esošo un kontroles darbību rezultātā iegūto datu sakritības izvērtēšana.

Ģeodēzisko darbu pārbaude ietver sevī uzmērīšanas lietas pārbaudi pēc aktuālajiem ortofoto, nosakot uzmērīšanas metodi, sasniegto precizitāti; ģeodēzisko punktu pārnešanā un ierīkošanā – lietas pilnību, mērīšanas metodi, atbilstību attiecīgo darbu prasību normatīviem; ģeodēziskos izpildmērījumus; inženierbūvju kontrolmērījumus.

Dabā pārbauda vizuālo atbilstību kopējam plānam un īpaši vecajai, izsniegtajai informācijai; veic vismaz 20  kontrolmērījumus viennozīmīgi identificējamiem objektiem kā arī neskaidri nosakāmiem objektiem (ceļa mala, pļava, grāvis u.c.) trīsdimensiju telpā gan jaunajiem mērījumiem, gan atbilstības pārbaudi iepriekš izsniegtiem nepārmērītajiem datiem; veic topogrāfiskā plānā attēloto objektu apsekošanu, fiksē neuzmērītos, ja tādi ir.

Pārbauda plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām, paskaidrojošo informāciju: LKS, LAS2000, uzmērīšanas datumus, platību, info par SL (un pašas SL). Salīdzina, vai ir visi saskaņojumi komunikācijām, kuras redzamas uzmērītajā teritorijā. Vajadzības gadījumā, saskaņojot ar objekta īpašniekiem, kontrolmērījumi veicami arī slēgtu teritoriju iekšpusē. Pārbauda kadastra datus uzmērītajā teritorijā un to derīgumu un aktualitāti uz plāna reģistrācijas brīdi.

Vajadzības gadījumā pārbauda precizitāti mērījumiem – topogrāfiskajā uzmērīšanā, izmantojot iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju un veicot attiecīgās teritorijas atkārtotu uzmērīšanu, noteikto koordinātu un augstumu starpība nedrīkst pārsniegt:

 • apvidū skaidri izteiktiem objektiem un situācijas kontūrām 5 centimetrus koordinātām un 3 centimetrus augstumam;
 • neskaidri nosakāmiem objektiem un situāciju kontūrām 30 centimetrus koordinātām un 20 centimetrus augstumiem.
 • Pēc lauka un kamerālo datu pārbaudes eksperts sagatavo atzinumu par pārbaudīto objektu.

Ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzi pēc pieprasījuma veic Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ģeotelpiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sniedz ekspertīzes atzinumu, kas izmantojams SSC atzinuma sagatavošanai.

Kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaude ietver sevī uzmērīšanas lietas dokumentācijas pilnības, kāda ir noteikta normatīvajos aktos, pārbaudi. Pārbauda kadastrālās lietas sakritību ar pierobežnieku kadastrālās uzmērīšanas lietām: robežu aprakstus, koordinātas,  pierobežnieku un uzmērītā objekta plānu atbilstību u.c. Pārbauda apsekošanas, noteikšanas u.c. aktus un atbilstību esošajiem plāniem, pārskata veiktos mērījumus un mērīšanas metodi.

Objektā veic robežzīmju pārbaudi (vai ir ierīkotas) un to kontrolmērījumus. Veic kontrolmērījumus skaidri nosakāmiem un būtiskiem objektiem (ēkas, lielie grāvji, ceļi, virszemes komunikācijas). Pārbauda dabā eksistējošos apgrūtinošos objektus.

Pēc lauka un kamerālo datu pārbaudes eksperts sagatavo atzinumu par pārbaudīto objektu.

Zemes ierīcības projektu pārbaude ietver sevī sekojošas pārbaudes, vai:

 1. projekta izstrādē ievēroti visi pašvaldības nosacījumi;
 2. veikti visi saskaņojumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 3. projekta sastāvs,  paskaidrojuma raksta sastāvs un sadaļas atbilst normatīvo aktu prasībām;
 4. grafiskajā daļā iekļauti visi nepieciešamie elementi, tabulas, shēmas, apgrūtinājumu tabulas un platības. Pārbauda faila līmeņu atbilstību noteiktajām prasībām.

Pēc projekta pārbaudes eksperts sagatavo atzinumu par pārbaudīto objektu.

SSC eksperti pēc sertificētas personas izpildītā ģeodēziskā, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darba pārbaudes sagatavoto atzinumu iesniedz un  to SSC direktoram, kurš pieņem lēmumu par uzraudzības rezultātiem un nosūta  sertificētajai personai eksperta atzinumu.

Sertificētā persona pēc atzinuma saņemšanas noteiktajā termiņā novērš norādītos pārkāpumus.

Sertificētajai personai ir pienākums pēc SSC ekspertu atzinumā norādīto pārkāpumu novēršanas paziņot SSC par norādīto pārkāpumu novēršanu, pievienojot to apliecinošus dokumentus.

SSC pārbauda, vai atzinumā norādītie pārkāpumi ir novērsti, uzdod sertificētajai personai neatkarīgi no tā, vai ir novērsts pārkāpums, apmeklēt ārpuskārtas kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. SSC norāda apmācību tēmu, termiņu un minimālo apjomu.

Sertificētā persona katru gadu līdz 1.februārim iesniedz SSC:

 1. izpildīto (pabeigto) zemes ierīcības,  kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēzisko darbu sarakstu par  iepriekšējo gadu. Sarakstā norāda:
  1. darba pabeigšanas datumu;
  1. darba izpildē tieši iesaistītās personas;
  1. kadastra apzīmējumu zemes vienībai, kurā veikti zemes ierīcības darbi;
  1. adresi vai īpašuma nosaukumu;
 2. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.

Ja minētie dokumenti ir jau iesniegti un tajos nav veiktas izmaiņas, sertificētā persona tos atkārtoti neiesniedz un par to rakstiski informē SSC.

SSC uzrauga tikai tās sertificētās personas, kurām tā izsniegusi sertifikātu.