Elektrodrošības grupu piešķiršana

Elektrotehniskajam personālam ir jāpārzina elektrodrošības jautājumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti, kas reglamentē drošu darbu elektroietaisēs, bet, ne katram uzņēmumam ir iespēja patstāvīgi veikt personāla atbilstības novērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

SERTIFIKĀCIJAS CENTRS, kā viens no atbilstības novērtēšanas jomas uzņēmumiem, piedāvā elektrotehniskā personāla sertifikāciju reglamentētajā sfērā. SERTIFIKĀCIJAS CENTRS ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standartam un LR Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā: elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana.

Elektrodošības grupa nepieciešama jebkurai persona, kura vēlas veikt vai veic darbus un ekspluatē elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanai ir šādas:

 • A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību. Pirms darbu uzsākšanas saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā.
 • Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
 • B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
 • Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu.
 • C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

Sertifikācijas eksāmena laikā, atbilstoši sertifikācijas shēmai, notiek pretendentu teorētisko zināšanu pārbaude.

Sertifikācijas process ietver:

 • teorētisko zināšanu pārbaudi;
 • rezultātu izvērtēšanu un elektrodrošības grupas piešķiršanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums;
 • personas apliecinošu dokumentu kopija (s);
 • apliecības par iepriekš apgūto elektrodrošības apmācības kursu kopija (s);
 • dokumentu par izglītību elektrozinībās kopija (s), (C un Cz grupām);
 • izziņu par pretendenta darba stāžu elektroietaisēs, (ja nepieciešams);
 • fotogrāfija elektroniskā formā.

Ieguvumi, ko sniedz personāla sertifikācija elektrodrošības grupu saņemšanai:

 • uzņēmums iegūst neatkarību un objektīvu elektrotehniskā personāla zināšanu novērtējumu;
 • paaugstina darba drošību uzņēmumā un darbā objektos.