SSC POLITIKA

Sertifikācijas darbības ir veiktas neietekmējamā veidā. Speciālistu sertifikācijas centrs (turpmāk tekstā SSC) darbojas neietekmējami attiecībā uz tās pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām. SSC sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.

SIA „Sertifikācijas centrs”  SSC izsniedz sertifikātus, lai veicinātu augstas kvalifikācijas un kompetences darbību sertificējamās jomā.

SSC savu darbību īsteno ievērojot LR normatīvos aktus, kas attiecas uz reglamentētajām profesijām. Institūcija garantē drošību visā sertifikācijas procesā.

Lai atbilstu neatkarības un objektivitātes prasībām, SSC nodrošina, lai tās sniegtie pakalpojumi neizraisītu interešu konfliktu un visa informācija, kas iegūta šo pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiktu uzskatīta par augstākā mērā konfidenciālu.