Lodētāju un lodēšanas operatoru sertificēšana

Lodētāju sertificēšana notiek saskaņā ar standarta LVS EN ISO 13585, Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/68/ES Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū, I pielikuma 3.1.2. punktu.

Piedāvājam lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām.

Ieguvumi, ko sniedz lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikācija

 • Uzņēmumam – paaugstināta konkurētspēja;
 • Individuālam lodētājam – individuālo zināšanu un prasmju apliecinājums, kas nodrošina augstāku atalgojumu un piedāvā labākas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Starptautiski atzīta un pazīstama atbilstības vērtētāja apliecināta lodētāja kvalifikācija un kvalitāte;
 • Normatīvu prasībām atbilstošs praktiskais eksāmens – klientam vispiemērotākajā vietā un laikā;
 • Iespēja eksāmenu kārtot gan konkrētā ražotnē, gan sertificējošās iestādes nodrošinātās telpās.

Sertifikācijas eksāmena laikā pretendents demonstrē savas tehnoloģiskā procesa pārzināšanas prasmes un iemaņas.

Kvalifikācijas eksāmena darbā ir ņemti vērtā visi ar plānotajiem darbiem saistītie apstākļi, t.sk. metālisko materiālu marka un tā īpašības, biezums, lodēšanas paņēmieni u.c. parametri. 

Sertifikācijas process ietver:

 • nepieciešamās informācijas apkopošanu sertifikācijas eksāmena sagatavošanai;
 • praktiskā eksāmena organizāciju un uzraudzību;
 • nepieciešamo laboratorijas testu veikšanu;
 • rezultātu izvērtēšanu un sertifikāta izsniegšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (kopija);
 • specialitātes apguvi apliecinošs dokuments (reglamentētājā sfērā);
 • darba stāžu apliecinošs dokuments (ja nepieciešams);