METINĀTĀJA SERTIFIKĀTA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgā informācija

Pieteikuma iesniedzējiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši eksāmenus un sertificēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāciju, 5 (piecu) darba dienu laikā tiek izsniegts metinātaja sertifikāts/i pieteiktajā sfērā.

Pieteikuma iesniedzējiem, kuri nav sekmīgi nokārtojuši eksāmenus, 5 (piecu) darba dienu laikā izsūta motivētu piedāvājumu nokārtot eksāmenus atkārtoti.

Lietošanas noteikumi

Metinātāja sertifikāts ir derīgs 2 (divus) gadus, sākot ar praktiskā eksāmena kontrolparauga metināšanas datumu ar noteikumu, ja tas tiek izmantots tikai noradītajā sfērā, un tiek pilnīgi izpildīti sekojoši nosacījumi:

–  metināšanas koordinators vai darba devēja atbildīga persona veic atzīmes izsniegtajā sertifikātā ik pēc sešiem mēnešiem, ka metinātājs strādājis nepārtraukti;

–  nav bijušas rakstiskas pretenzijas no darba devēja puses vai citām personām par metinātāja kvalifikāciju un viņa zināšanām.

Sertifikāta derīguma laikā darba devēja atbildīga personai katru pusgadu ir jāaizpilda atbilstošas sertifikāta ailes par sertificētā speciālista nepārtrauktu darba stāžu. Ja šīs ailes netiek aizpildītas, darba devēja pienākums ir rakstiski ziņot par šo faktu SSC vadībai un apturēt sertificēta speciālista darba pienākumu veikšanu.

Sertifikāta darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana

Kvalifikācijas sertifikāts tiek anulēts sekojošos gadījumos:

–  metinātājs pārkāpis sertifikāta lietošanas noteikumus;

–  metinātājs izteicis vēlēšanos atteikties no sertifikāta lietošanas, uzrakstot iesniegumu;

–  metinātāja darbā vairāk nekā sešus tekošus mēnešus ir bijis pārtraukums;

–  darba devējs, balstoties uz metinātāja darba rezultātiem, ir atstādinājis to no pienākumu veikšanas, par šo faktu rakstiski paziņojot SSC;

–   ja sertifikāts tiek neatbilstoši lietots: sertifikāta izmantošana reklāmā, katalogos u.c. maldināšanas nolūkā, kā arī nekorektās norādes par sertificēšanas sistēmu, kas var diskreditēt SSC.

Pēc sertifikāta darbības apturēšanas uz laiku vai anulēšanas, sertificētā persona apņemas neizteikt pretenzijas par sertificēšanu saistībā ar SSC, neizmantot sertifikātu un atgriezt to SSC.

LOGO lietošana

SIA „Sertifikācijas centrs” logo izmantošana bez metinātāja sertifikāta ir aizliegta.

Sūdzības un apelācijas

Visas sūdzības un apelācijas ir jāiesniedz rakstiskā veidā. Mutiski paziņojumi netiek ņemti vērā.

Sūdzību un apelāciju izskatīšana SSC tiek veikta saskaņā ar noteikto procedūru.

Sūdzības un apelācijas izskata un rakstveida atbildes sniedz MCS vadītājs.

Visas SSC ienākošas sūdzības un apelācijas to saņemšanas dienā tiek reģistrētas.

Sūdzību un apelāciju izskatīšana jāveic un atbildes iesniedzējam jāsniedz 10 dienu laikā pēc SSC reģistrācijas datuma.

Pretenzijas par sertificētā speciālista darbību

Ja sertificēts speciālists saņem rakstisku pretenziju par sava darba kvalitāti no darba devēja, tad viņam ir pienākums paziņot par to SSC divu nedēļu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

SSC direktors vai viņa noteikts darbinieks veic pretenzijas izskatīšanu un nepieciešamības gadījumā veic korektīvās darbības – sertifikāta anulēšana, darbības apturēšana, atkārtota zināšanu pārbaude, atkārtotu apmācību veikšana u.c.

Uzraudzība

SSC veic sertificētā personāla uzraudzību:

– sertificētās personas darba devējam jāsniedz SSC rakstiskus iebildumus par speciālista darbu kvalitāti;

–  SSC vaditāja pienākums ir sekot datiem masu informācijas līdzekļos par iespējamiem nekvalitatīvi veiktajiem darbiem personāla sertifikācijas sfērā;

–  izlases kārtā, sertifikāta darbības laikā, SSC atbildīgais par uzraudzību dienests sazinās ar sertificēto speciālistu vai viņa darba devēju un apzina speciālista darbību.

Informācija par SSC sertificētiem metinātājiem tiek publicēta mājas lapa www.persc.lv, kā arī ir pieejama SSC birojā.