Sertificēšanas shēma ģeodēzijā, zemes ierīcībā un kadastrālajā uzmērīšanā

 1. MĒRĶIS UN LIETOŠANAS JOMA

Šī nolikuma mērķis ir noteikt sertificēšanas shēmu ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā. Nolikums reglamentē profesionālās kompetences sertifikāta saņemšanas kārtību fiziskām personām šādās jomās:

 • Zemes ierīcības darbu veikšanai;
 • Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai;
 • Ģeodēzisko darbu veikšanai.
 • SAISTĪTIE DOKUMENTI

Sertifikācijas prasības ir aprakstītas, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 01. novembra noteikumu Nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” prasības.

Sertificēšanas shēmu izstrādā kvalitātes vadītājs, kā arī tehniskais eksperts attiecīgajā nozarē. Shēmu apstiprina SSC direktors.

Sertifikācijas darbības ir veiktas neietekmējamā veidā. SSC darbojas neietekmējami attiecībā uz tās pretendentiem, kandidātiem un sertificētajām personām.

DOKUMENTĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

KVS – Kvalitātes vadības sistēma
PSC –
Produktu sertificēšanas centrs
SSC –
Speciālistu sertificēšanas centrs

Zemāk attēlotā  Tabula nr. 1 demonstrē SIA “Sertifikācijas centrs” SSC atbilstību standarta ISO/IEC 17024:2013 p.8 izvirzītajām prasībām.

Tabula 1

ISO/IEC 17024:2013 prasībaAtsauce uz dokumentu
Sertifikācijas sfēraSSC KVS dokuments NL 16, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 01. novembra noteikumi Nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.
Darba pienākumi un uzdevumiKVS amata apraksti, darba līgumi, rīkojumi
Nepieciešamā kompetenceKVS amata apraksti
Sertificēšanas un atkārtotas sertificēšanas kritērijiNL 16
Sertificēšanas un atkārtotās sertificēšanas novērtējuma metodesNL 22
Sertifikācijas atlikšanas un sertifikāta anulēšanas kritērijiNL 16, NL 10
 • PERSONU SERTIFICĒŠANAS SHĒMA

Gadījumā, ja atsevišķam procesam nav izveidota speciālā forma, tad protokolu/pierakstu jāsastāda un jāsaglabā atbilstoši kārtībai, kura tiek apstiprināta SSC KRG “04 Dokumentu un pierakstu vadība”.

 • PIETEIKUMS SĀKOTNĒJAI SERTIFIKĀCIJAI, TĀ REĢISTRĒŠANA

Fiziskā persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz SSC iesniegumu sertifikāta saņemšanai, norādot sertifikātu, uz kuru pretendē. Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 1. Profesionālās darbības apraksts (CV) – atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 1. pielikumam
 2. Izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 3. Darba pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju (piemēram, veikto darbu sarakstu, darba līgumu, raksturojumu un rekomendāciju).

SSC saņemtos dokumentus pieņem un reģistrē.

Dokumentu izvērtēšanas komisijas izveide

SSC direktors nozīmē divu cilvēku komisiju, kas būs atbildīga par pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu. Komisijas locekļi tiek izvēlēti, pamatojoties uz viņu kompetenci un pieredzi attiecīgajā jomā. Komisija sastāv no:

1) Eksperts mērniecības nozarē;

2) SSC pārstāvis.

Komisijā nevar būt iekļauta persona, kas pieņems eksāmenu.

Gadījumā, ja dokumentu izvērtēšanas komisijai rodas domstarpības par dokumentu atbilstību, komisija pieaicina citu mērniecības ekspertu, kas sniedz savu atzinumu. Šajā gadījumā komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu un to fiksē V 29 formā.

Dokumentu izvērtēšanas process

Komisija veic šādas darbības:

 1. Dokumentu pārbaude: Komisija pārbauda, vai visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti un vai tie atbilst formālajām prasībām. Komisija fiksē rezultātus veidlapā V 29 “Ģeodēzijas, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības kandidātu izvērtējums par dokumentu atbilstību sertificēšanas shēmas prasībām”
 2. Izglītības prasību izvērtēšana: Komisija pārbauda, vai pretendenta izglītība atbilst sertifikāta prasībām, izmantojot zemāk minēto tabulu:

Prasības, lai varētu pretendēt uz sertifikātu

 Zemes ierīcības darbu veikšanaZemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanaĢeodēzisko darbu veikšana
IzglītībaAkadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē vai nozarē (piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts)Akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā, vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēmAkadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā, vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm (piem. teritorijas plānotājs, arhitekts)
PieredzeVismaz divu gadu pieredze teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai detalplānojumu izstrādē pēdējo piecu gadu laikāVismaz divu gadu pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā pēdējo piecu gadu laikāVismaz divu gadu pieredze ģeodēziskajos darbos pēdējo piecu gadu laikā.

Pieredzi iegūst, pēc atbilstošas izglītības iegūšanas pildot mērnieka palīga pienākumus pie attiecīgajā jomā sertificētas personas. Pēc pieredzes iegūšanas termiņa beigām sertificētā persona izsniedz attiecīgā mērnieka palīga raksturojumu un rekomendāciju SSC. Mērnieka palīga apmācību var veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona, kuras praktiskā darba pieredze ir ne mazāka kā pieci gadi no pirmreizējā sertifikāta saņemšanas attiecīgajā jomā.

Izvērtēšanas rezultātu paziņošana

Pēc dokumentu izvērtēšanas komisija sagatavo ziņojumu par katru pretendentu, norādot atbilstību prasībām un sniedzot ieteikumu sertifikāta piešķiršanai vai atteikumam. Komisijas ziņojums tiek iesniegts SSC direktoram.

SSC direktors, pamatojoties uz komisijas ziņojumu, pieņem lēmumu par pretendenta tālāko virzību sertifikācijas procesā un informē pretendentu par izvērtēšanas rezultātiem. Ja nepieciešams, pretendentam var tikt lūgts iesniegt papildus informāciju vai dokumentus.

Persona nevar pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ja:

 1. nav pagājuši divi gadi pēc sertifikāta anulēšanas par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;
 2. tai attiecīgais sertifikāts par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir anulēts trīs reizes.

Persona par atbilstību šiem punktiem parakstās iesniegumā par sertificēšanu.

Pretendentu novērtēšanas metodes:

 • iesniegto dokumentu analīze;
 • eksaminācijas process.
 • SERTIFICĒŠANAS KOMISIJA

SSC direktors apstiprina sertificēšanas komisiju vai ekspertus. Pirms katras sertifikācijas procedūras eksperti tiek iepazīstināti ar sertifikācijas noteikumiem un paraksta konfidencialitātes līgumu.

Sertificēšanas komisija vai eksperts pārbauda, vai ir aizpildītas un parakstītas šādas formas:

 • V 21 “Rīkojums par pretendentu apstiprināšanu”
 • V 22 “Reģistrācijas protokols”

Eksperts sagatavo teorētisko un praktisko eksāmenu katram kandidātam.

 • EKSĀMENS

Eksāmens tiek veikts saskaņā ar NL 22 „Eksaminācijas procedūra speciālistiem ģeodēzijā, zemes ierīcībā, kadastrālajā uzmērīšanā“.

 • EKSĀMENA NOVĒRTĒŠANA, LĒMUMU PIEŅEMŠANA

SSC direktors novērtē eksāmena rezultātus, vadoties pēc ekspertu slēdziena. SSC direktors uzņemas atbildību par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertifikāciju un uztur tiesības šajā jautājumā, nedeleģējot tās.

Eksāmena novērtēšanas kritēriji un sākotnējās vai atkārtotas sertifikācijas novērtēšanas metodes ir šādas:

 • Ekspertu slēdziens par eksāmenu rezultātiem;
 • Dokumentu atbilstība SSC Kvalitātes vadības sistēmai;
 • Prasību izpildījums, iekļaujot konfidencialitāti.

Pēc novērtēšanas SSC direktors pieņem lēmumu par kvalifikācijas piešķiršanu. Sertifikāciju nedrīkst piešķirt, kamēr visas sertifikācijas prasības nav izpildītas.

 • SERTIFIKĀTS

Speciālistam, kam ir piešķirts kvalifikācijas sertifikāts, SSC izsniedz sertifikātu 10 (desmit) darba dienu laikā. Sertifikātu un tā lietošanas noteikumus izsniedz SSC direktors, kurš arī paraksta šos dokumentus. SSC direktora prombūtnes laikā, sertifikātus paraksta PSC direktors.

Ja speciālists atklāj kļūdas savā sertifikātā, SSC veic korekcijas un izsniedz jaunu sertifikātu pretendentam 3 dienu laikā.

Ja sertifikāts ir zaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, sertificētajai personai tiek izsniegts dublikāts. Bojāto sertifikātu sertificētā persona nodod SSC.

 • SERTIFIKĀTU REĢISTRS, TĀ PUBLICĒŠANA

SSC direktors uztur, papildina, kā arī veic izmaiņas sertificēto personu sarakstā. Reģistrs ir publiski pieejams SC mājaslapā – www.sertificesana.lv:

1) Sertificētās personas ģeodēzisko darbu veikšanā – https://sertificesana.lv/specialistu-sertificesanas-centrs/mernieku-sertificesana/sertificetas-personas-geodezisko-darbu-veiksana/

2) Sertificētās personas kadastrālajā uzmērīšanā – https://sertificesana.lv/specialistu-sertificesanas-centrs/mernieku-sertificesana/sertificetas-personas-kadastralaja-uzmerisana/

3) Sertificētās personas zemes ierīcības darbu veikšanā – https://sertificesana.lv/specialistu-sertificesanas-centrs/mernieku-sertificesana/sertificetas-personas-zemes-iericibas-darbu-veiksana/

 1. SERTIFIKĀTA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Sertifikāta darbības termiņš ir 5 (pieci) gadi. SSC informē pretendentu par sertifikāta darbības termiņu.

 1. SERTIFIKĀTA DARBĪBAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA

Sertificētā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām un ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām, iesniedz SSC iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Pieteikumu pieņem un reģistrē Sertificēšanas centra biroja darbinieks.

SSC direktors, izvērtējot iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu uzraudzības rezultātus, ne vēlāk kā 15 dienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt un attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

Sertifikāta darbības termiņu pagarina, ja:

 1. SSC ir saņēmis sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;
 2. sertifikāta darbības termiņam beidzoties, tā darbība nav apturēta uz laiku. Ja sertifikāta darbība ir apturēta uz laiku, sertifikāta darbības termiņu pagarina pēc tā darbības apturēšanas beigām;
 3. sertificētā persona katru gadu sertifikāta darbības termiņā ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā vai sertifikāta darbības apturēšanas laikā (kas veikta saskaņā ar sertificētās personas lūgumu) vismaz uz vienu gadu ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā pēdējo 36 mēnešu laikā;
 4. sertificētā persona ir apmeklējusi augstskolu, profesionālo organizāciju un valsts iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursus ne mazāk kā 40 akadēmisko stundu apjomā piecu gadu laikā.

Sertifikāta darbības termiņu pagarina uz pieciem gadiem.

SSC izsniedz sertificētajai personai sertifikātu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Pagarinot sertifikāta darbības termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un sertifikāts ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa beigām.

 1. KONFIDENCIALITĀTE, INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA, NEIETEKMĒJAMĪBA

Lai atbilstu neatkarības un objektivitātes prasībām, SSC nodrošina, lai tās sniegtie pakalpojumi neizraisītu interešu konfliktu un visa informācija, kas iegūta šo pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiktu uzskatīta par augstākā mērā konfidenciālu. Speciālistu Sertificēšanas Centrs atzīst šīs prasības un nodrošina prasību ievērošanu.

Visas personas, kas strādā personāla sertifikācijā vai to pārstāv, nepieņems kukuļus no jebkādiem avotiem, lai atbalstītu, ietekmētu labvēlīgi, traucētu vai kavētu jebkādus darījumus starp SSC  un tā klientiem.

SSC visa informācija, kas ir iegūta sertifikācijas procesā,  uztur konfidenciālā likumīgi izpildāmā kārtībā. Šai kārtībai tiek pakļauts viss SSC personāls. SSC nodrošina, ka informācija, kas ir iegūta sertifikācijas procesā, kā arī bez pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas vēl no citiem avotiem, bez indivīda (pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas) piekrišanas nav atklājama nepilnvarotai pusei, izņemot gadījumus, kad likumdošana pieprasa, lai šāda informācija tiktu atklāta.

            Ja SSC ar likumu tiek pieprasīts atklāt konfidenciālu informāciju, par to, kāda informācija ir sniegta, tad SSC  informē iesaistītu personu, izņemot gadījumus, kad ar likumu tas nav atļauts. SSC nodrošina, ka saistīto institūciju darbības nekompromitē konfidencialitāti.

 1. POTENCIĀLAIS INTEREŠU KONFLIKTS

SSC nodrošina, lai tās sniegtie pakalpojumi neizraisītu interešu konfliktu. Ja eksaminētājam ir potenciāls interešu konflikts pretendenta eksāmenā, tad SSC jāveic sekojošais:

 1. jāinformē SSC Shēmu komiteja par potenciālo interešu konfliktu;
 2. SSC Shēmu komitejai jāinformē SSC direktoru par lēmumu un plānotiem korektīviem  pasākumiem attiecībā uz minēto potenciālo interešu konfliktu;
 3. SSC direktors atspoguļo korektīvo pasākumu izpildi vadības pārskatā.
 1. SERTIFICĒTO PERSONU UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

Sertificēto personu profesionālās darbības uzraudzība ir aprakstīta NL 11 “Uzraudzība”.

Ja parādās kādi apstākļi, kas var ietekmēt sertificētās personas spēju turpināt sertifikācijas prasību izpildi, šai personai nekavējoties jāinformē SSC direktoru elektroniskā formā (info@persc.lv) vai jāiesniedz iesniegums ofisā. SSC direktors trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informēs sertificēto personu par pieņemto lēmumu un tālākajām darbībām.

 1. CITU INSTITŪCIJU SERTIFICĒTO PERSONU PĀRŅEMŠANAS KĀRTĪBA. SERTIFIKĀTU PĀRREĢISTRĒŠANĀS PROCEDŪRA

Pārnākot no citas sertificēšanas institūcijas, sertificētā persona iesniedz SSC sekojošus dokumentus:

 1. iesniegumu par sertifikātu pārreģistrēšanu;
 2. apliecinājumus par veiktajiem darbiem katrā sertificētajā jomā sertifikātu darbības laikā;
 3. apliecinājumu par augstskolu, profesionālo organizāciju un valsts iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšanu sertifikātu darbības laikā;
 4. spēkā esošo sertifikātu kopijas;

Pēc šo dokumentu saņemšanas 2 (divu) dienu laikā SSC nosūta pieprasījumu sertificēšanas institūcijai, kura izsniegusi sertifikātus, par personas lietas nodošanu SSC. Pēc personas lietas saņemšanas  eksperts izvērtē visu saņemto informāciju un iesniedz vērtējumu SSC direktoram, kurš pieņem lēmumu par pretendenta pārreģistrācijas apstiprināšanu vai, neapstiprināšanas gadījumā, pamato atteikuma iemeslu. Par pieņemto lēmumu informē iesnieguma iesniedzēju.

Ja sertificēšanas institūcija beidz pastāvēt un tās sertificētās personas griežas SSC ar iesniegumu par pārreģistrāciju, SSC mēneša laikā pēc iesnieguma par pārreģistrēšanos saņemšanas pārreģistrē sertificētās personas un izsniedz tām atbilstošus sertifikātus, kā sertifikāta darbības termiņu norādot sertificētām personām iepriekš izsniegtajos sertifikātos norādīto darbības termiņu. Likvidētās sertificēšanas institūcijas izsniegtie sertifikāti ir spēkā līdz brīdim, kad sertificētās personas saņem jaunās sertificēšanas institūcijas izsniegtos sertifikātus, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus no dienas, kad saņemta informācija par sertificēšanas institūcijas likvidāciju.