Lapas

SSC APELĀCIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

1. MĒRĶIS

Nolikums nosaka Speciālistu Sertificēšanas Centra (SSC) apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.

2. APRAKSTS

2.1.   Vispārējā daļa

Pie apelācijām tiek pieskaitītas visas sertificētas personas, kandiātu, pretendentu  lūgumi SSC pārskatīt jebkuru nelabvēlīgu lēmumu, kuru ir pieņēmis SSC attiecībā pret vēlamo sertificēšanas statusu. Apelācijas jāizniedz SSC rakstiskā veidā. Mutiskas apelācijas neizskata.

2.2.   Apelāciju izskatīšana

Ja sertificēta persona uzskata, ka viņa prasmes un zināšanas nav atbilstoši novērtētas, nav ievērota sertificēšanas shēma vai kritēriji tad:

  1. Apelāciju mēneša laikā var iesniegt rakstiskā veidā SSC direktoram;
  2. Kvalitātes vadītājs reģistrē to SSC „Korektīvo/preventīvo pasākumu un klientu sūdzību reģistrā”;
  3. SSC direktors 2 nedēļu laikā pārbauda apelāciju pamatotību un par pārbaudes rezultātu informē sertificētu personu rakstiski;
  4. Lēmumu par apelāciju pamatotību un veicamos darbus tās izskatīšanai reģistrē Kvalitātes vadītājs „Korektīvo/preventīvo pasākumu un klientu sūdzību reģistrā”;
  5. Ja apelācija ir pamatota, tad mutiski vienojas ar sertificētu personu par veicamajiem pasākumiem un termiņiem apelācijas tālākai izskatīšanai un sertifikāta piešķiršanai.
  6. SSC direktors apstiprina apelācijas saņemšanu un informē apelācijas iesniedzēju ar ziņojumiem par apelācijas izskatīšanas gaitu un iznākumu.
  7. SSC direktors iesniedz formāls paziņojums apelācijas iesniedzējam par apelācijas izskatīšanas procesa pabeigšanu.

Gadījumā, ja sertificētu personu neapmierina SSC veiktie apelācijas pārbaudes rezultāti, viņam ir tiesības vērsties pie Shēmu Komitejas. Apelāciju izskata Shēmu Komiteja noteiktā kārtībā.

Strīdus jautājumus starp SSC un klientu risina atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

Visas apelācijas ir SSC izskatītas konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā.

SSC ir atbildīgs par visiem lēmumiem visos apelāciju izskatīšanas procesa līmeņos. Par lēmuma pieņemšanas ir atbildīgs SSC direktors, par apelāciju izskatīšanu ir atbildīgs SSC tehniskais direktors.

Apelāciju pieņemšana, izmeklēšana un lēmumu pieņemšana pret apelācijas iesniedzēju nedrīkst izpausties ne ar kādām diskriminējošām darbībām.

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv