Darba aizsardzība

Mūsu uzņēmums ir sertificēta darba aizsardzības kompetentā institūcija, kura palīdz uzņēmumiem sakārtot un uzturēt darba aizsardzības sistēmu.

Pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 5.pantu darba devējam, neatkarīgi no tā darbības veida, ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu.

Noslēdzot sadarbības līgumu ar kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, Jūs spēsiet ekonomēt savus līdzekļus, nodrošināt saviem darbiniekiem drošus un nekaitīgus darba apstākļus, kā arī izpildīt normatīvo aktu prasības.

PAKALPOJUMI

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PAKALPOJUMI

 • koordinators sadarbojas ar dažādiem būvlaukumā strādājošajiem darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, lai novērtētu un analizētu viņu pasākumu plānus drošības un veselības jomā;
 • koordinators nodrošina dažādu darbu izpildes pareizu organizāciju saskaņā ar darba aizsardzības plānu, novērtē un kontrolē riskus, kas rodas, veicot vairākus darbus vienlaikus;
 • koordinators organizē saskaņotu sadarbību starp darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

Projekta sagatavošanas posmā:

 • koordinēt ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem Darba aizsardzības likumā noteikto darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošanu:
 • piedalīties lemšanā par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi, un novērtēt iespējamos riskus;
 • izstrādāt darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā uz būvdarbiem, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai;
 • sagatavot atbilstošu dokumentāciju vai ieteikumus par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu nākamais darbuzņēmējs būs tiesīgs pieprasīt.

Projekta izpildes posmā:

 • organizēt darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņot viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības;
 • saskaņot un uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi;
 • veikt nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā iepriekš sastādītā dokumentācijā, ņemot vērā reāli paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);
 • nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaistīt pašnodarbinātos;
 • saskaņot darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbaudīt to izpildi.
 • koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu būvdarbu veikšanas laikā;
 • izvēlēties atbilstošu informāciju darbuzņēmējiem, to skaidri un saprotami formulēt un izplatīt visām iesaistītajām pusēm;
 • koordinēt darbuzņēmēju un pašnodarbināto sadarbību

DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ORGANIZĒŠANA UN UZRAUDZĪBA

Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība.

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.

DARBA AIZSARDZĪBAS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA

Piedāvājam Jums izstrādāt zemāk minētos dokumentus:

 • darba aizsardzības sistēmas izveide;
 • darba aizsardzības politikas izveide;
 • darba aizsardzības sistēmas un dokumentācijas audits;
 • darba negadījumu preventīvo informācijas materiālu izstrāde, saskaņā ar tehnisko spacifikāciju;
 • uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
 • darba vides riska faktoru identifikācija un dokumentēta novērtēšana visās darba vietās;
 • darba aizsardzības plāna izstrāde būvlaukumiem;
 • sprādzienbīstamās vides radītā riska novērtēšana un dokumentu sagatavošana;
 • darba vides riska faktoru mērījumi, piesaistot akreditētu laboratoriju;
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
 • darba vides iekšējā uzraudzība;
 • ikgadējā darba iekšējās uzraudzības plāna izstrāde;
 • darbinieku informēšana par darba vides riska faktoriem;
 • darba vietu un profesiju saraksta izstrāde, kurās darbiniekus ietekmē vai var ietekmēt darba vides risku faktori vai īpaši darba apstākļi;
 • individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana un saraksta izstrāde;
 • darbinieku obligāto veselības pārbaužu (OVP) saraksta izstrāde;
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) karšu izstrāde;
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana;
 • paaugstinātas bīstamības darbu sarakstu izstrāde;
 • darba aizsardzības instrukciju izstrāde visiem darbu veidiem;
 • instrukciju ugunsdrošībā, elektrodrošībā un pirmās palīdzības sniegšanā izstrāde;
 • darbinieku ievadinstruktāžu izstrāde un veikšana;
 • instruktāžu veikšanas uzskaites žurnālu izstrāde un vešana;
 • darba aprīkojumu sarakstu izstrāde, kuri var palielināt risku darbinieku drošībai un veselībai;
 • darba aprīkojumu pārbaude MK noteikumu Nr.195 „Mašīnu drošības noteikumi” atbilstībai;
 • uzņēmuma personāla apmācību organizēšana darba aizsardzības jautājumos;
 • darba aprīkojuma lietošanas instrukciju izstrāde;
 • drošības zīmju nepieciešamības un atrašanās vietu noteikšana;
 • pirmās palīdzības aptieciņu skaita un atrašanās vietu noteikšana;
 • ugunsdzēsības līdzekļu skaita, veida un atrašanās vietu noteikšana, ugunsdzēsības līdzekļu reģistra izstrāde;
 • uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības jautājumiem;
 • darba aizsardzības koordinatoru funkciju veikšana būvobjektos;
 • dalība nelaimes gadījumu un arodslimību cēloņu izmeklēšanā;
 • interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā;
 • citi darba aizsardzības pakalpojumi

DARBA AIZSARDZĪBAS LABORATORISKIE MĒRIJUMI

Lai pilnvērtīgi veiktu darba vides riska faktoru novērtējumu, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Laboratoriskie mērījumiem sniedz objektīvu informāciju par dažādiem darba vides riskiem: ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā, vibrācijas līmeni, trokšņa līmeni, mikroklimatu telpās un apgaismojumu darba vietās.

Darba aizsardzības pasākumu veikšana, tādu ka individuālās aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle, darbinieku nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm, nav iespējama bez darba vides laboratorisko mērījumu rezultātu analīzes. Veicot mērījumus jūs varat ietaupīt līdzekļus realizējot  augstāk minētos pasākumus, piemēram izanalizējot mērījumu rezultātus, jūs iespējams varat nosūtīt darbiniekus retāk uz veselības pārbaudēm, izvēlēties kombinēto gāzmasku filtru vietā speciāli paredzētus konkrētai ķīmiskai vielai, u.c.

DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA

Darba vide ir katra darbinieka darba vieta ar visiem tajā un ap to esošajiem apstākļiem un riska faktoriem. Ir svarīgi katrā darba vietā nodrošināt tādus darba apstākļus, kas līdz minimumam samazinātu iespēju notikt nelaimes gadījumam darbā un novērstu arodslimību rašanās iespēju. Katrā darba vietā ir pareizi jānovērtē darba vides riska faktori, ir jāapzinās ne tikai kaitējumi, bet arī šo kaitējumu cēloņi.

Darba aizsardzības likumā paredzēts izveidot darba aizsardzības un drošības sistēmu ikvienā uzņēmumā un iestādē. Šīs sistēmas uzdevums ir novērst iespējamu kaitējumu darba drošībai vai nodarbināto veselība. Pirmais solis šī jautājuma risināšanā ir konkrētu darba aizsardzības un drošības pasākumu izstrādāšana.

Atbildīgs par darba aizsardzības un drošības sistēmas izveidošanu uzņēmumā vai iestādē ir darba devējs. Darba devējam jānoskaidro un jānovērtē darba vides riska faktori, jānovērtē iespējamie riski , kas var kaitēt darbinieka drošībai vai veselībai. Ir jāizstrādā darba procesa drošības un darba apstākļu drošības pārvaldīšanas stratēģija.

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv