EN 15085 sertificēšanas procedūra

EN 15085 izmanto dzelzceļa transportlīdzekļu un to sastāvdaļu metināšanas sertifikācijai un atbilstības novērtēšanai. Standarts nosaka prasības dzelzceļa iekārtu projektēšanai un ražošanai Eiropas savienībā.

1. Ievads

Šis nolikums apraksta produktu sertifikācijas procesu ražošanas uzņēmumos atbilstoši standartam LVS EN 15085-2 Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu un to sastāvdaļu metināšana.

2. daļa: Kvalitātes prasības un metināšanas organizāciju sertificēšana”. Ka arī  nosaka PSC  auditoru grupas un sertificēšanas komisijas pienākumus un atbildību.

Saistošie standarti:

LVS EN 15085-1+A1:2013 Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu un to sastāvdaļu metināšana. 1. daļa: Vispārīgi

LVS EN 15085-3:2008/AC:2010 Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu un to sastāvdaļu metināšana. 3. daļa: Konstruēšanas prasības

LVS EN 15085-4:2008 Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu un to sastāvdaļu metināšana. 4. daļa: Ražošanas prasības

LVS EN 15085-5:2008 Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu un to sastāvdaļu metināšana. 5. daļa: Inspicēšana, testēšana un dokumentēšana

2 . Vispārējā daļā

Sertificēšana ietver sekojošos posmus:

– Sadarbības uzsākšana, pieteikuma izskatīšana;

– Sākotnējais audits (var būt dokumentu audits);

– Sertificēšanās posms (Sertificēšanas audits);

– Atbilstības apstiprināšanu  ar sertifikāta izsniegšanu uz 3 gadiem;

– Uzņēmuma uzraudzību (diviem uzraudzības auditiem ar periodiskumu vienreiz gadā).

2.1. Sākotnējā (pirmā) sertificēšana

Obligātās formas sertificēšanas procesam saskaņā ar PSC KVS sākotnējai  sertificēšanai:

Tabula Nr.1.

No.EN ISO 15085
1.V PSC 01 Pieteikums sertifikācijai
2.V PSC 19 Sākotnējas informācijas pieprasījums
3.V PSC 05 Līguma veidlapa
4.V PSC 06 Rīkojums/uzdevums par uzņēmuma sertificēšanu
5.V PSC 12 Audita plāns
6.V PSC 13 Audita gaitas pieraksts
7.V PSC 03 Sertificēšanas gaitas protokols
8.V PSC 07 Audita ziņojums
9.V PSC 15 Neatbilstības protokols* (*Neatbilstības gadījumā)
10.V PSC 04 Sertificēšanas protokols
11.Sertifikāts

2.1.1. Auditori, eksperti

PSC direktors sastāda audita grupu no tādiem auditoriem un nozares ekspertiem, kas nav bijuši saistīti ar šo uzņēmumu jebkādās interesēs un/vai interešu konfliktos vismaz 2 gadus, nav šī uzņēmuma īpašnieks un/vai pārstāvis, tā lai atbilstu sekojošiem kritērijiem: 

Auditoru/ekspertu atlases kritēriji sertificēšanas auditam

1.auditoram būtu KVS auditora kvalifikācija un pieredze EN 3834 standarta auditēšanā (3 auditi)
2.ekspertam būtu IWE /EWE kvalifikācija un 5 gadu pieredze nozarē

Visi SIA „Sertifikācijas Centrs” PSC apstiprinātie auditori un eksperti to kvalifikācija ir uzskaitīta V PSC 02  darbinieku kvalifikācija.

2.1.2. Audita objektivitāte

Audita objektivitāti nodrošina ar auditoru, ekspertu un sertificēšanas komisijas loceklis apliecinājumu, par to ka 2 gadus pirms un 2 gadus pēc piedalīšanas konkrētā uzņēmuma sertificēšanas procesā:

 – nebija, nav un nesaistīsies ar uzņēmumu jebkādās kopīgās interesēs;

 – nebija un nav interešu konflikta,

– nebija, nav un nebūs šī uzņēmuma īpašnieks un/vai pārstāvis jebkādā formā;

– nebija, nav un nebūs saistīts ar uzņēmuma produkta (produkcijas vai pakalpojuma) izplatīšanu.

2.1.3. Konfidencialitāte

Konfidencialitātes saistības un apliecinājumu par objektivitāti un apliecina ar parakstu:

– auditors un eksperts V PSC 03 Sertifikācijas gaitas protokolā,

– sertificēšanas komisijas loceklis V PSC 04 Sertificēšanas protokolā

2.1.4.  Sertificēšanas kārtība

Pēc līguma noslēgšanas un visā nepieciešamās informācijas iegūšanas saskaņā Tabulu  nr.1. 1.-3. punktiem   PSC direktors apstiprina rīkojumu/uzdevumu (V PSC 06) par klienta uzņēmuma sertificēšanu, norādot:

 – vadošo auditoru ;

– ekspertu;

– sertificēšanas komisijas sastāvu.

Sertificēšanas komisijas loceklis

1.PSC direktors

Rīkojumu/uzdevumu iesniedz katram iesaistītājam auditoram un ekspertam. Vadošais auditors vai PSC direktors kontaktējās ar uzņēmuma kontakta personu un mutiski vienojas par sertificēšanas termiņiem un apstākļiem. 

Pirmais posms

Klients saņem informāciju par  novērtējuma apjomu, mērķiem, un izskatāmiem jautājumiem.

Sākotnēja novērtējumā gaitā noskaidro/precizē sekojošo:

1.informāciju par Klienta uzņēmumu un tās valdības sistēmu;
2.kvalitātes sistēmas pietiekamību sertificēšanas audita veikšanai;
3.firmas prasības, sertifikācijas process klientam ir skaidri izprastas, un darītas zināmas;
4.ir ievērota pieteiktās sertifikācijas sfēra;
5.ir pareizi formulēta klienta uzņēmuma darbība atrašanās vieta(-as);
6.darbinieku skaits atbilst pieteikumā norādītajam;
7.produkta sertificēšanas īstenošanai ir visi nepieciešamie apstākļi (laiks un citi sertifikācijas darbību ietekmējoši jautājumi – valoda, drošības nosacījumi, atrašanas ģeogrāfija, iespēja demonstrēt pamatprocesa izpildījumu, neietekmējamības apdraudējumi un. tml.).

Auditors, sākotnēja apmeklējuma gaitā, vienojās par sertificēšanas audita datumu (datumiem) un nepieciešamo kvalitātes sistēmas dokumentu saņemšanu.  Pirms produktu sertificēšanas auditu vadošais auditors sagatavo audita plānu aizpildot formu (V PSC 12 Audita plāns). Vadošais auditors nosuta to  pa to klientam elektroniski.

Audita plānā paredz:

1.visu pieteikto standarta prasību pārbaudi;
2.reglamentētās jomas prasību pārbaudi;
3.vadošu auditoru, ekspertu.

Otrais posms „ Sertificēšanas audits”.

Auditors kopā ar ekspertu  veic   auditu, pārbaudot Klienta kvalitātes sistēmas darbību aprakstošo dokumentu atbilstību visu pieteikto standarta prasībām, standarta prasību izņēmumu pamatojumu piemērojamību un reglamentētās jomas prasībām saskaņā ar audita plānu.

Auditors pārbauda atbilstību standarta prasībām un sekojošus punktus:

–          Metināšanas personālu (metināšanas koordinatori, metinātāji, metināšanas operatori);

–          Metināšanas koordinatorus jāintervē, lai pārliecinātos ka viņu zināšanas atbilst EN ISO 14731 un EN 15085 standartu prasībām;

–          Metināšanas procedūru specifikācijas atbilstoši uzņēmuma WPQR;

–          Kvalifikācijas tests metinātājiem atbilstoši standartu EN 287-1 vai 9606-2 prasībām;

–          Kvalifikācijas tests operatoriem atbilstoši standarta EN 1418 prasībām;

–          Papildus testi atbilstoši EN 15085-4 prasībām;

–          Tehniskās prasības un metināšanas ražotne;

Ja gadījumā riteņpāru remonts vai ražošana notiek vairākās vietās, tad jāpārbauda arī to tehniskās iekārtas un metināšanas ražotni;

–          Metināšanas kvalitātes prasības atbilstoši konkrētai EN 3834 standarta daļai  ( skat. B.1 tabulā)

Audita rezultātus dokumentē V PSC 03 Sertifikācijas gaitas protokolā, ņemot vētrā:

– sākotnējo novērtējumu (pirmreizējas un/vai atkārtotās sertifikācijas gadījumā);

Gadījumos, ja uzņēmuma pamatprocesi tiek īstenots ārpus sava uzņēmuma  telpām, tad V PSC 12 Audita plānā obligāti paredz kvalitātes sistēmas darbības novērtēšanu pamatprocesa īstenošanas vietā, par ko auditors vienojās sākotnējā novērtējuma vai audita plānošanas laikā.

Sertificēšanas audits balstās uz sekojošiem principiem:

1.auditors  meklē pierādījumus uzņēmuma atbilstībai noteiktajiem kritērijiem;
2.auditors auditē darbiniekus, to darba vai procesa norises vietā;
3.auditors nesniedz konsultācijas, rekomendācijas un pamācības;
4.ar cieņu izturas pret klientu;
5.auditors neiesaistās strīdos;
6.auditu īsteno tikai auditors(i), eksperts(i) darbojās tiešā auditora uzdevumā, sniedzot profesionālu paskaidrojumu Klienta uzņēmuma uzrādītiem pierādījumiem vai izskata un komentē auditora norādītos dokumentus.

Pierakstiem auditors izmanto V PSC 13 Audita gaitas pierakstu un V PSC 03 Sertifikācijas gaitas protokolu. Pēc auditēšanas auditors, bez klienta pārstāvju klātbūtnes, apkopo audita rezultātus un pēc tam informē klientu par audita rezultātiem.    Audita rezultātus apkopo atbilstoši šī nolikuma 2.2.3. novērtējumu skalai.

Audita ziņojumu un Neatbilstības protokolu(s) (ja ir konstatētas neatbilstības) klients saņem 5 dienu laikā pēc audita.    

Pēc audita ne vēlāk, kā 5 darba dienu laikā, auditors iesniedz PSC direktoram audita dokumentus.

2.1.5. Lēmums par sertifikāta piešķiršanu-Sertificēšana.

Atbilstoši V PS06 rīkojumam/uzdevumam, sertificēšanas komisija, kuras sastāvā ir PSC direktors    no visu audita dokumentu saņemšanas brīža, pārbauda visus pierādījumus, kas apliecina uzņēmuma sertificējamā produkta atbilstību noteiktajiem sertificēšanas kritērijiem un SIA „Sertifikācijas Centrs” PSC iesaistīto darbinieku objektivitāti kā arī sertificēšanas procedūras prasību ievērošanu.

Jāņem vērā sekojošo:

– Sākotnējā audita un sertificēšanas audita rezultātus;

– Uzraudzības audita rezultātus;

– Atkārtotās sertificēšanas (re-sertifikcēšanas) audita rezultātus.

pēc sekojošiem sertifikāta izsniegšanas kritērijiem:

1.sertifikāta pieteikuma atbilstību auditētai jomai un audita pieteikumam;
2.sertificēšanas kritēriju izpildi (pierādījumu pietiekamību sertificēšanas standarta, nozares un reglamentētās jomas prasībām);
3.iesniegto dokumentu (pierādījumu) kopumu;
4.sertificēšanas audita grupas kompetences atbilstību;
5.sertificēšanas audita grupas pierādījumus objektivitātei;
6.audita apjoma pietiekamību (darba dienas, struktūrvienības, visu obligāto standarta punktu izskatīšanu);
7.klienta uzņēmuma līgumsaistību izpildi.

Rezultātus dokumentē V PSC 04 Sertifikācijas protokolā, atbilstoši šī nolikuma 2.2.3. novērtējumu skalai. Gadījumā, ja novērtēšanas rezultāti ir ar 1 vai 2 ballēm “pozitīvi”, tad komisija apstiprina lēmumu par sertifikāta izsniegšanu. Pretējā gadījumā (Ja kāds novērtējums ir ar balli 3), pieņem vienu no 3 lēmumiem:

– sertificēšanas dokumenti ir nepietiekami sertifikāta izsniegšanai;

– papildauditu (papildus auditu);

– sertifikāta izsniegšanas atteikumu  

Par papildaudita nepieciešamību vai sertifikāta atteikumu klientu informē elektroniski, nosūtot e-pastu .

Sertifikāta atteikuma gadījumā PSC direktors vienojās ar klientu par turpmāko sadarbību vai tās iespēju.

2.2. Uzraudzības audits

Obligātās formas uzraudzības un re-sertificēšanas auditiem saskaņā ar PSC KVS  :

Tabula Nr.2.

No.EN ISO 15085
1.V PSC 06 Rīkojums/uzdevums par uzņēmuma uzraudzību/re-sertificēšanu  
2.V PSC 07 Iepriekšējā audita ziņojums (i)
3.V PSC 12 Audita plāns
4.V PSC 13 Audita gaitas pieraksts
5.V PSC 03 Sertificēšanas gaitas protokols
6.V PSC 15 Neatbilstības protokols* (*Neatbilstības gadījumā)
7.V PSC 04 Sertificēšanas protokols

Atbilstoši sertifikātu izsniegšanas reģistram, ne agrāk ka četrus mēnešus pirms un ne vēlāk, kā 3 mēnešus pirms sertificēšanas audita datumā PSC auditors kontaktējās ar Klientu ar jaunu līgumu vai komercpiedāvājumu. Re-sertificēšana tiek īstenots tādā pašā kārtībā, kā sertificēšana tikai bez sākotnējās vizītes un ievērojot sekojošas atšķirības:

  • Jāpārliecinās par Klienta kvalitātes sistēmas izmaiņām un jāpieprasa aktuālus kvalitātes sistēmas aprakstošos dokumentus
  • Re-sertificēšanas auditam jāīsteno laika posmā no 3 mēneši pirms līdz sertificēšanas audita datumam, citu termiņu īpaši jāsaskaņo ar PSC direktoru, bet ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pēc pirmreizējās sertificēšanas audita datuma.
  • Audita laikā klienta uzņēmumā auditoru grupai jāpārliecinās kā Klienta uzņēmuma kvalitātes sistēma ir reaģējusi uz iepriekšējā audita novērojumiem.

2.2.1.  Sertificēšanas kārtība

PSC direktors apstiprina rīkojumu/uzdevumu (V PSC 06) par klienta uzņēmuma uzraudzību /re-sertificēšanu, norādot:

 – auditoru;

– ekspertu;

– sertificēšanas komisijas sastāvu.

Sertificēšanas komisijas loceklis

1.PSC direktors

Rīkojumu/uzdevumu kopā ar iepriekšējā audita ziņojumu iesniedz katram iesaistītājam auditoram un ekspertam. Vadošais auditors vai PSC direktors kontaktējās ar uzņēmuma kontakta personu un mutiski vienojas par sertificēšanas termiņiem un apstākļiem. 

Audita plānā paredz:

1.visu pieteikto standarta prasību pārbaudi;
2.reglamentētās jomas prasību pārbaudi,
3.vadošu auditoru, ekspertu.

 

2.2.2. Sertifikāta izsniegšana

Sertifikātu izsniedz ar sertificēšanas komisijas lēmuma datumu. Pilna sertifikāta izsniegšanas kārtība ir noteikta KRG 08 Sertificēšana.

2.2.3. Novērtējumi

Institūcija visus novērojumus novērtē 3 baļļu sistēmā:

  • 1 balle – atbilstība ;
  • 2 balles – novērojums;
  • 3 balles – neatbilstība;
  • NA – prasības nav attiecināmas.

Par “atbilstību” atzīst kvalitātes sistēmas izpildījumu, kas apliecina atbilstību sertificēšanas kritērijiem un kurā nav konstatēti novērojumi  vai neatbilstības.

Par “novērojumu” uzskata auditā konstatētos gadījuma rakstura nesaskaņu starp Klienta uzņēmuma izpildījumu un sertificēšanas kritērijiem, vai prasībām ko nosaka Klienta uzņēmuma kvalitātes sistēma, kas neapšauba Klienta uzņēmuma kvalitātes sistēmas darbības atbilstību sertificēšanas kritērijiem.

Par “neatbilstību” uzskata dokumentālu pierādījumu, dokumentālu pierādījuma vai procesa izpildījuma iztrūkumu, kas apšauba, kādu sertificēšanas kritērija  sistemātisku izpildes iespēju.

2.2.4. Sertifikāta izsniegšana

Sertifikātu izsniedz ar sertificēšanas komisijas lēmuma datumu. Sertifikāta izsniegšanas kārtība ir noteikta KRG 08 Sertificēšana.

Sertifikātam jāiekļauj sekojošu informāciju:

–          Metināšanas ražotāja nosaukums un adrese;

–          Sertifikācijas līmenis saskaņā ar kuru metināšanas ražotājs ir tiesīgs metināt;

–          Piemērošanas joma (jaunā riteņpāru konstrukcija, riteņpāru pārbūve vai remonts);

–          Piezīmes, vai darbības jomas paplašināšana;

–          Sertifikāta derīguma termiņš;

–          Sertifikāta izsniegšanas datums.

2.2.5. Sertifikācijas pārtraukšana, samazināšana, atlikšana vai anulēšana.

Sertifikāciju anulē, ja uzņēmums ir pārstājis izpildīt EN 15085 standarta prasības, sertifikācijas nosacījumus, vai uzraudzības auditā konstatē, ka klienta uzņēmums nepilda sertifikāta izsniegšanas kritērijus, tas ir sertificēšanas kritērijus un līguma par sertificēšanu nosacījumus. Par sertifikācijas pārtraukšana, samazināšana, atlikšana vai anulēšana lemj PSC direktors, balstoties uz rakstiskiem pierādījumiem par pārkāpumiem vai prasību neievērošanu. PSC direktors informē rakstiskā veidā klientu par pieņemto lēmumu un tālākām rīcībām. 

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv