PSC sūdzību izskatīšanas kārtība

 

1.      MĒRĶIS

Nolikums nosaka Produktu Sertificēšanas Centra (PSC) sūdzību izskatīšanas kārtību.

2.      APRAKSTS

2.1.   Vispārējā daļa

Pie sūdzībām tiek pieskaitītas visas pretenzijas par PSC darbību. Sūdzību var iesniegt jebkura persona – juridiskā vai fiziskā PSC direktoram vai PSC Kvalitātes vadītājam. Uz mutiskām sūdzībām atbild mutiski, uz rakstiskām sūdzībām atbild rakstiski. 

2.2.   Sūdzību izskatīšana

„Korektīvo/preventīvo pasākumu un klientu sūdzību reģistrā”.

Pamatotas sūdzības gadījumā izskata korektīvo pasākumu nepieciešamību, atbilstoši Rokasgrāmatas 07 nodaļā izklāstītai kārtībai.

PSC direktors sniedz atbildi uz sūdzību 30 darba dienu laikā.

Gadījumā, ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina PSC veiktie pretenzijas pārbaudes rezultāti, viņam ir tiesības griezties PSC Shēmu Komitejā ar sūdzību. Shēmu Komiteja sūdzību izskata PSC noteiktā kārtībā.

Strīdus jautājumus starp PSC un Klientu risina atbilstoši pastāvošajiem LR normatīvajiem aktiem.