Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertifikācija

Saskaņā ar MK 08.09.2008. noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, darba aizsardzības speciālistam ir tiesības veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos 5 gadus no augstākās izglītības darba aizsardzībā saņemšanas brīža. Iztekot šiem 5 gadiem, darba aizsardzības vecākajam speciālistam ir jāiegūst sertifikāts, kas apliecina viņa kompetenci. Tāpat jāveic rersertifikācija, ja no iepriekšējā sertifikāta iegūšanas brīža ir pagājuši 5 gadi.

Prasības pretendentiem:

 • izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam “Darba aizsardzības vecākais speciālists” vai “Darba aizsardzības inženieris” (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);
 • vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina kandidāta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
 • dokumentus, kas apliecina kandidāta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas). Apmācībās var būt iekļauti jautājumi par ugunsdrošību, elektrodrošību, civilo aizsardzību, personas datu aizsardzību vai citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, nepārsniedzot 10% no kopējā apmācību apjoma.

Apmācības un semināri jāapgūst par šādām tēmām:

 • darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti
 • apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti
 • ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība
 • darba vides riska faktori un to ietekme uz nodarbināto drošību un veselību
 • darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana un novērtēšana
 • darba procesā pielietojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi
 • darba ergonomikas pamati
 • bīstamo vielu uzglabāšana un drošības pasākumi darbā ar tām
 • nelaimes gadījumu izmeklēšanas un cēloņu noteikšanas pamatprincipi
 • arodslimību cēloņu un sakarību noteikšana
 • darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs uzņēmumā

Sertifikācijas procesam netiek pielaisti kandidāti, kas pēdējo 5 gadu laikā ir trīs un vairāk reizes administratīvi sodīti par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu.

Lai iegūtu sertifikātu, pretendentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens, kurš sastāv no divām daļām:

 • teorētiskais pārbaudes darbs – tests, kurā iekļauti 30 jautājumi;
 • praktiskās pārbaudes darbs – trīs situāciju uzdevumi.

Eksāmenam kopējais atvēlētais laiks ir 1,5 stunda, kurā iekļauts gan teorētiskais, gan praktiskais pārbaudes darbs.

Testa jautājumi ir publicēti www.stradavesels.lv sadaļā “Materiāli” un ir pieejami šeit.

Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, 10 darba dienu laikā tiek izsniegts sertifikāts.

Sertifikāts ir derīgs 5 gadus. Ar mūsu izdotajiem sertifikātiem Jūs variet likumīgi strādāt savā sfērā. To apliecina mums piešķirtā LATAK akreditācija ar numuru S3-474.

2024. gadā plānotie eksāmeni

 • 17.01.2024
 • 14.02.2024
 • 13.03.2024
 • 17.04.2024
 • 15.05.2024
 • 12.06.2024
 • 17.07.2024
 • 14.08.2024
 • 18.09.2024
 • 16.10.2024
 • 13.11.2024
 • 11.12.2024