Mērnieku sertificēšana

Sākot ar 12.04.2024. pieteikumus uz sertifikāciju nepieņemam!

Zemes ierīcības speciālisti

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 4.panta 1.daļu zemes ierīcības darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas.

Prasības zemes ierīkotāju sertifikācijas pretendentiem:

Atbilstoši MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1011 „Personas sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”:

Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmiskā bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm, vai ar projektēšanu saistītā specialitātē, vai nozarē (piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts) un ir vismaz 2 gadu pieredze teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā, vai detālplānojumu izstrādē pēdējo 5 gadu laikā.

Ģeodēzijas speciālisti

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta 3.daļu ģeodēzisko darbību ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas.

Prasības ģeodēzijas sertifikācijas pretendentiem:

Atbilstoši MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1011 „Personas sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā„:

Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmiskā bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā , ģeodēzijā, kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm un ir vismaz 2 gadu pieredze ģeodēziskajos darbos pēdējo 5 gadu laikā.

Kadastrālās uzmērīšanas speciālisti

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29.panta 1.daļu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas.

Prasības zemes kadastrālās uzmērīšanas sertifikācijas pretendentiem:

Atbilstoši MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1011 „Personas sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā„:

Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmiskā bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm un ir vismaz 2 gadu pieredze kadastrālajā uzmērīšanā pēdējo 5 gadu laikā.

SERTIFICĒŠANA

Sertificēšanas gaita

Sertifikācijas process sastāv no izglītības un darba pieredzes dokumentu izvērtēšanas un eksāmena.

Eksāmens sastāv no testa un praktiskā darba, kura laikā pretendents pierāda zināšanas.

Eksāmena ilgums 90 minūtes.

Eksaminatori ir savas jomas eksperti, kas pieņem un uzrauga eksāmenu un sniedz vērtējumu par eksāmena rezultātiem, kā arī veic sertificēto personu uzraudzību.

10 darba dienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes tiek pieņemts lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas personai tiek izsniegts atbilstoša parauga sertifikāts.

Pēc lēmuma par sertifikāta nepiešķiršanu sertificētā persona atkārtotai sertifikācijai var pieteikties likumdošanā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Sertificēšanas shēmu, bet ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem.

Lai saņemtu sertifikātu, personai jāiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija.

Sertifikātu derīguma termiņš ir 5 gadi.

Sertificēto personu uzraudzība

Sertifikāta darbības laikā tiek veikta sertificētās personas profesionālās darbības uzraudzība.

Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

Sertificētā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta termiņa beigām iesniedz pieteikumu par sertifikāta darbības pagarināšanu.

SERTIFIKĀTA PĀRREĢISTRĀCIJA

Notikumi un fakti

  • 2019. gada 29. augustā SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas birojs kā likvidējamā sertificēšanas institūcija nosūtījusi informatīvu vēstuli par savas pastāvēšanas beigām sertificētām personām, kurām tā izsniegusi sertifikātu;
  • visām SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas birojā sertificētām personām līdz 2019. gada 29. oktobrim jāpārreģistrējas jaunajā sertificēšanas institūcijā;
  • SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas biroja izsniegtie sertifikāti zaudēs spēku:
    • līdz ar SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ izsniegto jauno sertifikātu;
    • neveicot pārreģistrāciju citā sertificēšanas institūcijā(sertifikāts spēkā 3 (trīs) mēnešus no dienas, kad saņemta informācija par sertificēšanas institūcijas likvidāciju (29.11.2019.).

Pārreģistrācijas kārtība

Lai veiktu pārreģistrāciju, sertificētā persona iesniedz:

  1. Iesniegumu
  2. vēstule no sertificētās personas SIA ‘’Mācību un konsultāciju centrs ABC’’ Sertificēšanas birojam par pārreģistrēšanos SIA “Sertifikācijas centrs”

Sākot ar 2024. gada 12. aprīli, SIA “Sertifikācijas centrs” ir apturēta LATAK akreditācija mērniecības jomā. Tādēļ šobrīd netiek pieņemti jauni pieteikumi uz sertifikāciju, kā arī sertifikātu pagarināšanu.

Lūdzam atvainoties par sagādātajām neērtībām un ceram uz Jūsu sapratni.