Metinātāju sertificēšana

Sertificēšana

SIA “Sertifikācijas centrs” speciālistu sertifikācijas centrs piedāvā metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

SIA “Sertifikācijas centrs” speciālistu sertifikācijas centrs ir saņēmis akreditāciju Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši Eiropas standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām un ir kompetents veikt sekojošo metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju:

metinātāju sertificēšana, kuri metina metālmateriālus reglamentētā sfērā:

18.07.2006. MK noteikumi Nr.588 “Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” II nodaļa, 18.05.2000. MK noteikumi Nr.165 “Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” 10.punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Direktīva 2014/68/ES Par dalībvalstutiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū, I pielikuma 3.1.2. punkts, SIA „Sertifikācijas centrs” Speciālistu sertificēšanas centrs „Metinātāju sertificēšanas shēma”.

Sertifikācija tiek veikta saskaņā ar sekojošiem Eiropas standartiem:

 • LVS EN 287-1:2012L “Metinātāju atestācijas pārbaude. Kausēšanas metode – 1.daļa: Tēraudi”;
 • LVS EN ISO 9606-2:2006L Metinātāju kvalifikācijas pārbaude – Kausēšanas metināšana – 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi

metinātāju sertificēšana, kuri metina metālmateriālus nereglamentētā sfērā:

SIA „Sertifikācijas centrs” Speciālistu sertificēšanas centrs „Metinātāju sertificēšanas shēma”.

Sertifikācija tiek veikta saskaņā ar sekojošiem Eiropas standartiem:

 • LVS EN ISO 9606-1:2014L “Metinātāju atestācijas pārbaude. Kausēšanas metode – 1.daļa: Tēraudi”;
 • LVS EN ISO 9606-2:2006L Metinātāju kvalifikācijas pārbaude – Kausēšanas metināšana – 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi.

Pretendentam pirms sertifikācijas institūcijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums;
 • personu apliecinošs dokuments (pase);
 • izglītības dokuments par teorētisko un praktisko metināšanas kursu beigšanu (reglamentētā sfēra).

Ja iesniegtie dokumenti atbilst MK noteikumiem Nr. 588 un speciālistu sertifikācijas centra (SSC) prasībām, metinātāju sertifikācijas centrs rīko teorētisko (ja nepieciešams) un praktisko eksāmenu atbilstoši izvēlētajai sertifikācijas sfērai.

Ja pretendents eksāmenus nokārto sekmīgi, speciālistu sertifikācijas centrs (SSC) izsniedz  metinātāja sertifikātu piecu dienu laikā no eksāmenu norises datuma. Metinātāja sertifikāts ir derīgs divus gadus.

Mūsu izdotais metinātāja sertifikāts ir atzīts Eiropas Savienībā.

Sertifikācijas centrs ir paziņotā institūcija (NoBo) ar piešķirto numuru 2518. Vairāk informācijas šeit.

Metinātāja sertifikāta izmantošanas noteikumi

Vispārīgā informācija

Pieteikuma iesniedzējiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši eksāmenus un sertificēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāciju, 5 (piecu) darba dienu laikā tiek izsniegts metinātāja sertifikāts/i pieteiktajā sfērā.

Pieteikuma iesniedzējiem, kuri nav sekmīgi nokārtojuši eksāmenus, 5 (piecu) darba dienu laikā izsūta motivētu piedāvājumu nokārtot eksāmenus atkārtoti.

Lietošanas noteikumi

Metinātāja sertifikāts ir derīgs 2 (divus) gadus, sākot ar praktiskā eksāmena kontrolparauga metināšanas datumu ar noteikumu, ja tas tiek izmantots tikai norādītajā sfērā, un tiek pilnīgi izpildīti sekojoši nosacījumi:

 • metināšanas koordinators vai darba devēja atbildīga persona veic atzīmes izsniegtajā sertifikātā ik pēc sešiem mēnešiem, ka metinātājs strādājis nepārtraukti;
 • nav bijušas rakstiskas pretenzijas no darba devēja puses vai citām personām par metinātāja kvalifikāciju un viņa zināšanām.

Sertifikāta derīguma laikā darba devēja atbildīga personai katru pusgadu ir jāaizpilda atbilstošas sertifikāta ailes par sertificētā speciālista nepārtrauktu darba stāžu. Ja šīs ailes netiek aizpildītas, darba devēja pienākums ir rakstiski ziņot par šo faktu SSC vadībai un apturēt sertificēta speciālista darba pienākumu veikšanu.

Sertifikāta darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana

Kvalifikācijas sertifikāts tiek anulēts sekojošos gadījumos:

 • metinātājs pārkāpis sertifikāta lietošanas noteikumus;
 • metinātājs izteicis vēlēšanos atteikties no sertifikāta lietošanas, uzrakstot iesniegumu;
 • metinātāja darbā vairāk nekā sešus tekošus mēnešus ir bijis pārtraukums;
 • darba devējs, balstoties uz metinātāja darba rezultātiem, ir atstādinājis to no pienākumu veikšanas, par šo faktu rakstiski paziņojot SSC;
 • ja sertifikāts tiek neatbilstoši lietots: sertifikāta izmantošana reklāmā, katalogos u.c. maldināšanas nolūkā, kā arī nekorektās norādes par sertificēšanas sistēmu, kas var diskreditēt SSC.

Pēc sertifikāta darbības apturēšanas uz laiku vai anulēšanas, sertificētā persona apņemas neizteikt pretenzijas par sertificēšanu saistībā ar SSC, neizmantot sertifikātu un atgriezt to SSC.

LOGO lietošana

SIA „Sertifikācijas centrs” logo izmantošana bez metinātāja sertifikāta ir aizliegta.

Sūdzības un apelācijas

Visas sūdzības un apelācijas ir jāiesniedz rakstiskā veidā. Mutiski paziņojumi netiek ņemti vērā.

Sūdzību un apelāciju izskatīšana SSC tiek veikta saskaņā ar noteikto procedūru.

Sūdzības un apelācijas izskata un rakstveida atbildes sniedz MCS vadītājs.

Visas SSC ienākošas sūdzības un apelācijas to saņemšanas dienā tiek reģistrētas.

Sūdzību un apelāciju izskatīšana jāveic un atbildes iesniedzējam jāsniedz 10 dienu laikā pēc SSC reģistrācijas datuma.

Pretenzijas par sertificētā speciālista darbību

Ja sertificēts speciālists saņem rakstisku pretenziju par sava darba kvalitāti no darba devēja, tad viņam ir pienākums paziņot par to SSC divu nedēļu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

SSC direktors vai viņa noteikts darbinieks veic pretenzijas izskatīšanu un nepieciešamības gadījumā veic korektīvās darbības – sertifikāta anulēšana, darbības apturēšana, atkārtota zināšanu pārbaude, atkārtotu apmācību veikšana u.c.

Uzraudzība 

SSC veic sertificētā personāla uzraudzību:

 • sertificētās personas darba devējam jāsniedz SSC rakstiskus iebildumus par speciālista darbu kvalitāti;
 • SSC vadītāja pienākums ir sekot datiem masu informācijas līdzekļos par iespējamiem nekvalitatīvi veiktajiem darbiem personāla sertifikācijas sfērā;
 • izlases kārtā, sertifikāta darbības laikā, SSC atbildīgais par uzraudzību dienests sazinās ar sertificēto speciālistu vai viņa darba devēju un apzina speciālista darbību.

Informācija par SSC sertificētiem metinātājiem tiek publicēta mājas lapa www.persc.lv, kā arī ir pieejama SSC birojā.

Metinātāju sertificēšanas shēma

1.Mērķis un lietošanas joma

Nolikumos noteikta metinātāju sertificēšanas shēma.

2.Saistītie dokumenti

SIA “Sertifikācijas Centrs” veic metinātāju sertificēšanu atbilstoši Shēmai, starptautiskiem  standartiem LVS EN ISO 9606-1:2014, LVS EN ISO 9606-2:2006L, MK noteikumiem Nr.588. II nodaļa, Nr.165. “Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” no 02.05.2000 p.10., Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai Nr. 2014/68/ES I pielikumam p. 3.1.2.

Sertifikācijas procesa shēma tiek izstrādāta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2003 izvirzītām prasībām, ņēmot vērā standarta jaunu redakciju LVS EN ISO/IEC 17024:2012.

SC Shēmu komitejas locekļi kā arī SSC direktors piedalījās Sertifikācijas Procesa Shēmas izstrādē. Sertifikācijas Procesa Shēmas apstiprināšana notiek Shēmu Komitejas Sēdē, kuru apliecina SK sēdes protokols.

Sertifikācijas darbības ir veiktas neietekmējamā veidā. SSC darbojas neietekmējami attiecībā uz tās pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām.

3.Saīsinājumi

SSC – Speciālistu sertificēšanas centrs

Zemāk ir parādīta SIA „Sertifikācijas Centrs” Speciālistu Sertificēšanas Centra atbilstību standarta ISO/IEC 17024:2012 p.8 izvirzītām prasībām.

ISO/IEC 17024:2012  prasība Atsauce uz dokumentu
Sertifikācijas sfēra. SSC KVS dokuments NL 05, SSC KVS dokuments NL 08, starptautiskie  standarti LVS EN ISO 9606-1:2014, LVS EN ISO 9606-2:2006L, MK noteikumi Nr.588. II nodaļa, Nr.165 p. 10., Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr. 2014/68/ES I pielikums p. 3.1.2.
Darba pienākumi un uzdevumi. KVS amata apraksti: AA 01, AA 02, AA 04, AA 05. Darba līgumi.
Nepieciešamā kompetence. KVS amata apraksti: AA 01, AA 02, AA 04, AA 05.
Sertificēšanas un atkārtotās sertificēšanas kritēriji. NL 05 “Metinātāju sertificēšanas kārtība”.
Sertificēšanas un atkārtotās sertificēšanas novērtējuma metodes. NL 08 “Eksaminācijas procedūra” .
Sertifikācijas atlikšanas un sertifikāta anulēšanas kritēriji. NL 05 “Metinātāju sertificēšanas kārtība”, NL 10 “Sertifikātu anulēšana”.

4. Sertifikācijas norise

Shēmā Nr. 1. ir noteikta metinātāju sertificēšanas kārtība.

Gadījumā, ja atsevišķam procesam nav izveidota speciālā forma, tad protokolu/pierakstu jāsastāda un jāsaglabā atbilstoši kārtībai kura tiek apstiprināta SSC KRG “04 Dokumentu un pierakstu vadība”.

4.1. Pieteikums sertifikācijai, tā reģistrēšana

Sākotnējas vai atkārtotas sertifikācijas kritēriji;

Pretendents iesniedz pieteikumu SSC direktoram. Papildus iesniedzot šādos dokumentus:

-personu apliecinošs dokuments (pase vai dzimšanas apliecība),

-dokuments par specializēto tālākizglītības apmācības kursu metinātāja arodā beigšanu,

-fotogrāfijas (4 x 5 cm 2 gab., ja nepieciešams)

SSC direktors izvērtē pretendentu sertifikācijas procesam.

Jā pretendents atbilst prasībām (p.4. – 1.,2.,3), tad SSC direktors raksta rīkojumu par pretendenta apstiprināšanu un reģistrē pieteikumu piešķirot identifikācijas numuru.

Kandidātu novērtēšanas metodes:

Iesniegto dokumentu analīze;

Eksaminācijas process.

Pretendentiem, kuriem sertificēšanas komisija devusi sertifikācijas atteikumu, jo nav izpildīti noteiktās sertificēšanas prasības, izsūtīta attiecīgi reģistrētus pieteikuma atteikumus, kuros minēti atteikuma iemesli.

Pēc tam notiek eksāmena datuma, vietas saskaņošana. SSC direktors sagatavo teoretisku (ja tiek pieprasīts) un praktisko eksāmenu katram kandidātam atbilstoši viņa kvalifikācijai.

Sertifikāciju var atlikt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ka arī atcelt.

Sertifikācijas atlikšanas/atcelšanas kritēriji:

 • Pieprasītā kvalifikācija uz sertifikāciju neatbilst esošai izglītībai.
 • Personas apliecinoši dokumenti nav derīgi.
 • Ārējās pretenzijas par metinātāja darba kvalitāti.

Gadījumā, ja rodas kaut kādi iemesli, kas var ietekmēt sertificētās personas spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi, sertifikācijas personai bez kavēšanās jāinformē SC direktoru  par tiem elektroniskā veidā (info@persc.lv), vai iesniegt iesniegumu birojā. SSC direktors 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiskā veidā informē sertificētu personu par lēmumu un rīcībām attiecībā uz iesniegtiem iemesliem.

4.2. Sertificēšanas komisija

SSC direktors apstiprina sertificēšanas komisiju/ekspertu. Ekspertam jāatbilst izvirzītajām prasībām.

Pirms katra sertifikācijas procesa eksperts(i) tiek iepazīstināti ar sertifikācijas noteikumiem un paraksta konfidenciālu līgumu.

Sertificēšanas komisija/Eksperts pārbauda, aizpildot attiecīgās formas:

– teorētiskā* (*ja tiek pieprasīts)  eksāmena rezultātus;

– veic sametinātā parauga vizuālo pārbaudi;

– parauga analīžu rezultātus, ko sametinājis pretendents un pārbaudījusi laboratorija.

4.3.Eksamēns

Praktiskais un teorētiskais eksāmens notiek saskaņā ar NL08 “Eksaminācijas procedūra”. Teorētisko zināšanu pārbaude nav obligāta un notiek tikai pēc klienta pieprasījuma, norādot attiecīgo informāciju pieteikumā.

4.4.Laboratorija. Parauga marķējums. Eksaminācijas materiālu drošība

SSC direktors aizsūta pieteikumu uz laboratoriju vienu dienu iepriekš pirms eksāmena, kurā norāda visus nepieciešamos testa veidus , informāciju par pretendentiem un paraugiem. Paraugi tiek marķēti ar metinātāja identifikācijas numuru saskaņā ar procedūru V 20 “Metinātāja identifikācijas numura piešķiršanas kārtība”. Eksperts atbild par sametināto paraugu piegādi uz laboratoriju.

Laboratorija nosūta SSC slēdzienu par paraugiem elektroniski.

SSC garantē  eksaminācijas materiālu drošību, ievērojot sekojošo:

a) materiālu atrašanās vietas (transportēšana, elektroniska nosūtīšana, likvidēšana, uzglabāšana, eksaminēšanas vieta);

b) materiālu raksturs (elektronisks, papīra, testēšanas iekārta);

c) eksaminācijas procesa stadijas (izstrāde, administrēšana, rezultātu ziņošana);

d) draudi, kas rodas no materiālu atkārtotas lietošanas.

4.5.Eksāmena novērtēšana, lēmumu pieņemšana attiecībā uz sertifikāciju.

SSC direktors novērtē eksāmena rezultātus pēc eksperta slēdziena. SSC ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertifikāciju. SSC direktoram jāuztur tiesības par lēmumiem, un nedrīkst tās deleģēt.

Eksāmena novērtēšanas kritēriji/Sākotnējas vai atkārtotas sertifikācijas novērtēšanas metodes;

 • Eksperta slēdziens par teorētiskā (ja tiek pieprasīts)  un praktiskā eksāmenu rezultātiem;
 • Laboratorijas slēdziens;
 • Dokumentu atbilstība SSC Kvalitātes vadības sistēmai;
 • Prasību izpildījums ieskaitot konfidencialitāti.

Pēc novērtēšanas SSC direktors pieņem lēmumu par kvalifikācijas piešķiršanu.

Sertifikāciju nedrīkst piešķirt līdz visas sertifikācijas prasības ir izpildītas.

4.6. Sertifikāts

Metinātājiem kuriem ir piešķirts kvalifikācijas sertifikāts, desmit darba dienu laikā SSC izraksta un SSC direktors izsniedz atbilstošās kvalifikācijas sertifikātus un to lietošanas noteikumus. Sertifikātu paraksta SSC direktors. SSC direktora prombūtnes laikā, sertifikātus paraksta SSC tehniskais direktors.

Ja sertifikātā metinātājs atklājis kļūdas, SSC 3 dienu laikā tās jāizlabo un atkārtoti jāizsniedz pretendentam sertifikāts.

4.7.Sertifikātu reģistrs, tā publicēšana.

SSC direktors sastāda un papildina sertificēto metinātāju sarakstu, katrai kvalifikācijas grupai atsevišķi. Reģistrs, kā arī informācija par anulētajiem metinātāju sertifikātiem uztur SSC direktors.

SSC direktors uztur informāciju par izsniegtiem sertifikātiem un pēc pieprasījuma iesniedz informāciju par to, vai indivīdam ir pašreizējā brīdī derīga sertifikācija un šīs sertifikācijas sfēra, izņemot gadījumus, kad likumdošana pieprasa, lai šāda informācija netiktu atklāta.

4.8. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana,

Sertifikāta pagarināšana notiek tad, kad sertifikātam beidzās derīguma termiņš ar nosacījumu , ka metinātājs izpilda LVS EN ISO 9606-1:2014 vai LVS EN ISO 9606-2:2006 standartu prasībās iesniedzot pierādījumus SSC direktoram. SSC direktors pārbauda pieradījumus. Ja prasībās ir izpildītās, tad notiek sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana.

Metinātāju sertifikāta pagarināšana notiek ik pēc diviem gadiem, ja ir izpildītas standartu LVS LVS EN ISO 9606-1:2014 un LVS EN ISO 9606-2:2006 visas prasības.

Ja prasības nav izpildītās, tad notiek sākotnējā sertifikācija. Sākotnējas sertifikācijas gadījumā, sertifikācijas process ir tāds pats kā iepriekš aprakstītais.

4.9.Sertifikāta anulēšana

Sertifikāta anulēšana notiek saskaņā ar procedūru NL 10 “Sertifikāta anulēšana”.

4.10.Konfidencialitāte, interešu konflikta novēršana, neietekmējamība.

Lai atbilstu neatkarības un objektivitātes prasībām, SSC nodrošina, lai tās sniegtie pakalpojumi neizraisītu interešu konfliktu un visa informācija, kas iegūta šo pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiktu uzskatīta par augstākā mērā konfidenciālu. SIA „Sertifikācijas Centrs” Speciālistu Sertificēšanas Centrs atzīst šīs prasības un ar šī paziņojuma parakstīšanu vai citiem līdzekļiem, kas atrodas tā rīcībā, apņemas nodrošināt prasību ievērošanu.

Visas personas, kas strādā metinātāju sertifikācija vai to pārstāv, nepieņems kukuļus no jebkādiem avotiem, lai atbalstītu, ietekmētu labvēlīgi, traucētu vai kavētu jebkādus darījumus starp SSC un tā klientiem. Vadībai jānodrošina, lai tiktu pieņemti attiecīgi mēri, piemēram, darbinieku nomaiņu šim atsevišķajam uzdevumam.

Zemāk minētie piemēri ilustrē tipiskus gadījumus, kad eksperts saskaras ar interešu konfliktu:

– Iepriekšējas darba attiecības ar sertificējamo organizāciju.

– Finansiāla interese / iesaistīšanās sertificējamā organizācijā.

– Tieša personiska saikne / attiecības ar personām sertificējamā organizācijā. Ja ir pastāvējušas šādas attiecības, ekspertiem būs ļoti grūti distancēties no šīm attiecībām, lai veiktu objektīvu sertifikāciju. Turklāt, tas nostādīs zem jautājuma zīmes sertifikācijas rezultātu ticamību, skatoties no organizācijas un/vai organizācijas klientu viedokļa.

– Iepriekšēja konsultējoša darbība ar sertificējamo organizāciju.

Šie ir tikai piemēri, kas tikuši atlasīti to acīmredzamās un vienkāršotās būtības dēļ, bet var rasties situācijas, kas būtu ļoti līdzīgas augšminētajām, kur darbinieks būs nostādīts ne tīšuprāt situācijā, kas ietekmētu tā neatkarību un tādējādi apšaubītu tā objektivitāti. SSC nav iespējams paredzēt visus gadījumus, kad izraisītos interešu konflikts. Tomēr, ar SSC palīdzību pievēršot uzmanību to apzināšanai, eksperts būs spējīgs tikt galā ar radušajām situācijām. SSC visa informācija, kas ir iegūta sertifikācijas procesā,  uztur konfidenciālā likumīgi izpildāmā kārtībā. Šai kārtībai tiek pakļauts viss SSC personāls.

SSC nodrošina, ka informācija, kas ir iegūta sertifikācijas procesā, kā arī bez pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas vēl no citiem avotiem, bez indivīda (pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas) piekrišanas nav atklājama nepilnvarotai pusei, izņemot gadījumus, kad likumdošana pieprasa, lai šāda informācija tiktu atklāta.

Ja SSC ar likumu tiek pieprasīts atklāt konfidenciālu informāciju, par to, kāda informācija ir sniegta, tad SSC  informē iesaistītu personu, izņemot gadījumus, kad ar likumu tas nav atļauts.

SSC nodrošina, ka saistīto institūciju darbības nekompromitē konfidencialitāti.

4.12. Potenciālais interešu konflikts

Ja eksaminētājam ir potenciāls interešu konflikts kandidāta eksāmenā, tad SSC jāveic sekojošo:

– Informēt SSC Shēmu komiteju par potenciālo konfliku.

– SSC Shēmu komiteja informē SSC direktoru par lēmumu un plānotiem korektīviem pasākumiem attiecībā uz minēto potenciālu interešu konfliktu;

– SSC direktors atspoguļo korektīvo pasākumu izpildi vadības pārskatā.

Dokumenti

IMG_20200225_142946
IMG_20200225_142837

Previous
Next

lvLatvian