SERTIFICĒTO PERSONU ĒTIKAS KODEKSS

SERTIFICĒTO PERSONU ĒTIKAS KODEKSS

MĒRĶIS

Šī ētikas kodeksa mērķis ir nodrošināt ētisku uzvedību un profesionālu standartu ievērošanu sertificētajām personām, kas strādā sertificētajā jomā. Tas ietver gan vispārējus principus, kas jāievēro, darbojoties sabiedrības, klientu un darba devēju labā, gan konkrētus prakses kodeksus attiecībā uz integritāti, sabiedrības labklājības ņemšanu vērā, konfidencialitāti, interešu konfliktu izvairīšanos un profesionālās attīstības veicināšanu. Kopumā mērķis ir veicināt uzticību un godprātīgu darbību, nodrošinot drošību un labklājību sabiedrībā.

VISPĀRĪGI:

Sertificētās personas, pildot savus amata pienākumus, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus – likumus, noteikumus, pieņemtos standartus, sertifikātu lietošanas noteikumus, šo ētikas kodeksu u.c.

SERTIFICĒTĀS PERSONAS PAMATPRINCIPI:

 1. Aizstāv savas pārstāvētās profesionālās darbības jomas godu un cieņu.
 2. Dalās ar saviem jomas kolēģiem zināšanās un pieredzē.
 3. Veic darbības, lai uzlabotu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
 4. Saglabā cieņu gan attiecībā uz savu amata darbību, gan privāti.
 5. Savus amata pienākumus pilda rūpīgi, atbildīgi, taisnīgi un godīgi.
 6. Sertificētā persona nodrošina pakalpojumu sniegšanu atbilstoši savai kompetencei un sertificētajai jomai.

PRAKSES KODEKSI:

 1. Sertificētā persona apzinās savu profesionālo atbildību un ievēro sertifikāta lietošanas noteikumus.
 2. Sertificētā persona neatbalsta un neslēpj nelikumības, neveic nekādas saistības ar personām, kuru darbības ir acīmredzami nelikumīgas vai tādas, kas kalpo netikumīgiem mērķiem.
 3. Sertificētā persona izturas ar cieņu, pieklājību un godīgumu pret jomas kolēģiem, uzraugošajām institūcijām un citiem sabiedrības locekļiem.
 4. Sertificētā persona atzīst savas kļūdas un tās labo.
 5. Sertificētā persona veic savu profesionālo darbību ar vienādu attieksmi pret visiem sabiedrības locekļiem.
 6. Sertificētās personas personīgās intereses neietekmē viņas profesionālo darbību, pieņemtās lēmumus un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
 7. Sertificētā persona ir neatkarīgs savas jomas speciālists, kurš savā darbībā nepieļauj šķietamu nostāšanos kāda pusē, nodrošinot objektīvu, neatkarīgu un taisnīgu pakalpojumu sniegšanu.
 8. Sertificētā persona neatzīst nekādu papildus atlīdzību vai kompensāciju no kādas puses, kas var radīt interešu konflikta risku vai aizdomas par nelikumīgu darbību.
 9. Sertificētās personas attiecību pamatā ar pakalpojuma saņēmējiem ir uzticība; sertificētā persona respektē pakalpojuma saņēmēju konfidencialitāti un intereses, ciktāl tas ir atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 10. Konflikta situācijās sertificētā persona rīkojas objektīvi, izvērtējot savus un pušu argumentus likumīgi, ja nepieciešams, noformējot atbilstošus dokumentus.
 11. Ja sertificētā persona prasa iepriekšēju iemaksu savu izdevumu segšanai pakalpojuma izpildei, viņa to samēro ar paredzamiem maksājumiem, iespējamiem izdevumiem un darba apjomu.
 12. Sertificētā persona uzņemtās pakalpojuma izpildes saistības noformē ar atbilstošu līgumu ar pakalpojuma saņēmēju.
 13. Sertificētā persona godprātīgi izpilda uzņemtās līgumsaistības ar pakalpojuma pasūtītāju. Ja kādu iemeslu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt, sertificētā persona par to informē pakalpojuma saņēmēju un vienojas par savstarpējiem norēķiniem.
 14. Pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma sertificētā persona uzrāda kompetenci un sertifikāciju apliecinošo dokumentu – sertifikātu.
 15. Sertificētā persona darbojas sertificētajā jomā tikai laikā, kad tai ir spēkā esošs un derīgs sertifikāts.
 16. Sertificētā persona regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, lai celtu savu kvalifikāciju.

SERTIFICĒTĀ PERSONA IR ATBILDĪGA:

 1. par šī ētikas kodeksa ievērošanu;
 2. par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu gan sertificētajā jomā, gan kopumā;
 3. par sertifikāta lietošanas noteikumu ievērošanu;
 4. par atbilstošas konfidencialitātes ievērošanu;
 5. par sertificētās personas darbības caurspīdīgumu un atklātumu.