Datu aizsardzība

Piedāvājam fizisku personu datu aizsardzības pakalpojumus saskaņā ar prasībām, kādas formulētas 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citām spēkā esošām normatīvo aktu prasībām.

Pēc audita klients saņem ziņojumu «Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums», kurā konstatētās neatbilstības Regulai no juridiskā un IT viedokļa klasificētas atbilstoši drošības risku pakāpēm, kas ļauj plānot turpmāko klienta rīcību personas datu apstrādes sakārtošanā un aizsardzībā; pamato nepieciešamo budžeta līdzekļu apjomu un ieguldījumu pozīcijas, ja tiek konstatēta nepieciešamība pilnveidot vai nomanīt IT vai citus resursus.

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un sniegsim bezmaksas konsultāciju par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem.

Audits

Esošās datu apstrādes un aizsardzības sistēmas izvērtēšana un ziņojums par neatbilstībām Regulas prasībām, kas ietver arī konstatēto neatbilstību riska novērtējumu un konkrētas rekomendācijas neatbilstību novēršanai

Dokumentu Izstrāde

Personu datu apstrādes sistēmas un pilnas dokumentu paketes izveide, ja uzņēmums datu audits tiek veikts pirmo reizi.

Konsultācijas

Konsultācijas par datu aizsardzības jautājumiem klātienē vai attālināti.

SIA Sertifikācijas centrs

Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

+371 67885160; +371 28389260

info@persc.lv