Sūdzību izskatīšanas kārtība

1.      MĒRĶIS

Nolikums nosaka Speciālistu Sertificēšanas Centra (SSC) sūdzību izskatīšanas kārtību.

2.      APRAKSTS

2.1.   Vispārējā daļa

Pie sūdzībām tiek pieskaitītas visas sūdzības un pretenzijas par SSC darbību un par SSC sertificētajām personām. Sūdzību var iesniegt jebkura persona – juridiskā vai fiziskā SSC direktoram. Uz mutiskām sūdzībām atbild mutiski, uz rakstiskām sūdzībām atbild rakstiski SSC direktors. Par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz saņemto sūdzību ir atbildīgs SSC direktors.

2.2.   Sūdzību izskatīšanas kārtība

SSC direktors reģistrē saņemto sūdzību. SSC direktors organizē un pārbauda sūdzības pamatotību 20 darba dienu laikā.

Lēmumu par sūdzības  pamatotību un veicamos darbus tās izskatīšanai reģistrē SSC direktors.

Pamatotas sūdzības gadījumā izskata korektīvo pasākumu nepieciešamību, atbilstoši Rokasgrāmatas 07 nodaļā izklāstītai kārtībai. Korektīvās darbības izpildi kontrolē SSC direktors.

SSC direktors sniedz atbildi uz sūdzību 30 darba dienu laikā.

Rīcība ar visām sūdzībām un to izskatīšana ir veikta konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā.

Par lēmuma pieņemšanas ir atbildīgs SSC direktors, par sūdzību izskatīšanu ir atbildīgs SSC tehniskais direktors.

Gadījumā, ja sūdzību iesniedzēju neapmierina SSC veiktie sūdzības pārbaudes rezultāti, viņam ir tiesības griezties Shēmu Komitejā ar sūdzību. Shēmu Komiteja sūdzību izskata SSC noteiktā kārtībā.

Strīdus jautājumus starp SSC un sūdzību iesniedzēju risina atbilstoši pastāvošajiem LR normatīvajiem aktiem.

lvLatvian