You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanas shēma

I. Mērķis:

Aprakstīt sertifikācijas prasības, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17024 un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 9. jūlija noteikumu Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” (turpmāk tekstā – noteikumi Nr.382) prasības.

II. Darbības sfēra:

Reglamentē profesionālās kompetences sertifikāta saņemšanas kārtību fiziskām personām: neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā

III. Lietotie termini:

 • Sertificēšanas shēma – īpašas sertifikācijas prasības, kas ir attiecināmas uz konkrētu personu kategorijām, kurām ir piemērojami vieni un tie paši standarti, likumi un procedūras;
 • Pretendents– Persona, kas iesniegusi pieteikumu pielaišanai sertifikācijas procesam vai resertificēšanai.
 • Kandidāts– Pretendents, kurš izpildījis konkrētus priekšnoteikumus un ir pielaists sertifikācijas procesam.

IV. Shēmas apraksts:

Sertificēšanas shēma izstrādāta pamatojoties uz Sertificēšanas shēmas priekšnoteikumiem.

FIZISKA PERSONA VAR PRETENDĒT UZ NEATKARĪGA EKSPERTA ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ SERTIFIKĀTU:

1. Ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai vai projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes noteikšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai, ja tā atbilst šādām prasībām:

1.1.Persona ir ieguvusi:

1.1.1. pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvišados jautājumos:

   • ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika;
   • ēku inženiertehniskās sistēmas (apkures, dzesēšanas, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, apgaismošanas);
   • būvklimatoloģija un telpu mikroklimats.

1.1.2. vismaz divus gadus ilgu praktisku pieredzi ēku energoefektivitātes novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai.

2.APKURES SISTĒMU UN GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU PĀRBAUDEI, ja tā atbilst šādām prasībām:

2.1.Persona ir ieguvusi:

2.1.1. pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītība nodrošina zināšanu apguvišādos jautājumos:

   • apkures iekārtas un sistēmas;
   • gaisa kondicionēšanas iekārtas un sistēmas;
   • dzesēšanas iekārtas un sistēmas;
   • iekārtu mērījumi un regulēšana.

2.1.2. ieguvusi vismaz sešus mēnešus ilgu praktisku pieredzi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai. 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA UN TO IZSKATĪŠANA:

1. Persona dokumentāli apliecina savu profesionālo kompetenci, iesniedzot:

1.1.pieteikumu (Biroja veidlapa - 01);

1.2.pases kopiju;

1.3.izglītības dokumenta un pielikuma par studiju programmu kopiju;

1.4.iesniegums kompetences apliecināšanai (noteikumu Nr. 382 1. pielikums)

1.5. Pretendentiem, kuri pretendē uz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikātu ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai vai projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes noteikšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai, jāiesniedz vismaz seši Pretendenta veiktie ēkas energoefektivitātes aprēķini un ēkas energoefektivitātes novērtējumi (kopijas) ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kas sagatavoti saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodi neatkarīga eksperta vadībā, kurš ieguvis kompetenci ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai;

1.6.Pretendentiem, kuri pretendē uzneatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikātu apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, jāiesniedz vismaz trīs Pretendenta veiktie apkures sistēmu pārbaudes akti (kopijas) un viens gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts (kopija), kas sagatavoti neatkarīga eksperta vadībā, kurš ieguvis neatkarīga eksperta kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai.

1.7.iesniedzot dokumentu kopijas, uzrāda to oriģinālus, izņemot aprēķinus, novērtējumus un/vai pārbaudes aktus.

2. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē Pretendenta pieteikumu un iesniegtos dokumentus.

2.1.iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums sertifikāta saņemšanai, nepieciešamības gadījuma pieprasa papildu informāciju;

2.2.izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību prasībām un mēneša laikā no visu novērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo slēdzienu par dokumentu atbilstību un uzaicina Pretendentu uz sertificēšanas pārbaudi, piešķirot viņam Kandidāta statusu.

SERTIFICĒŠANAS PROCESS

1. Kandidāta sertificēšanas pārbaudījumi ietver:

1.1.Kandidātiem, kuri vēlas saņemt neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikātu ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai vai projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes noteikšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai, tiek novērtētas:

1.1.1. teorētiskās zināšanas par ēku energoefektivitātes novērtēšanu reglamentējošo normatīvo aktu un standartu pārzināšanu dokumentā Sertificēšanas shēmas priekšnosacījumi neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā noteiktajā apjomā;

1.1.2. praktiskās zināšanas ēku energoefektivitātes aprēķina metodes pārzināšanā, praktiskajā pielietošanā un ēkas energosertifikāta sagatavošanā.

1.2.Kanditātiem, kuri vēlas saņemt neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikātu apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, tiek novērtētas:

1.2.1. teorētiskās zināšanas par energoefektivitātes novērtēšanu reglamentējošo normatīvo aktu un standartu pārzināšanu dokumentā Sertificēšanas shēmas priekšnosacījumi neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā noteiktajā apjomā;

1.2.2. praktiskās zināšanas apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanā un pārbaudes aktu sagatavošanā.

2. Teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas testa veidā. Testā ir iekļauti 20 jautājumi, katram vismaz trīs atbilžu versijas. Tests tiek iekaitīts, ja Kandidāts pareizi atbildējis uz 16 jautājumiem.

3. Pie praktiskās zināšanu pārbaudes tiek pielaisti tikai tie Kandidāti, kuriem ieskaitīts teorētisko zināšanu pārbaudes tests.

4. Praktiskās zināšanas tiek pārbaudītas, uzdodot jautājumus Kandidātam par iesniegto energoefektivitātes aprēķinu veikšanu, aprēķinos izmantotajām formulām, iegūto rezultātu objektivitāti un ticamību, kā arī uzdodot veikt vismaz trīs praktiskus uzdevumus, pielietojot energoefektivitātes aprēķina metodi vai / un uzdodot jautājumus Kandidātam par iesniegto apsekošanas aktu veikšanu, iegūto rezultātu objektivitāti un ticamību.

5. Eksāmena norise notiek saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko pirms eksāmena kandidāti tiek iepazīstināti.

6. Biroja eksperti ar balsu vairākumu pieņem lēmumu vai Kandidāts ir sekmīgi nokārtojis kompetences pārbaudi atbilstoši 2. un 4. aprakstītajām prasībām. Ja balsu skaits nokārtojis / nav nokārtojis ir vienāds, noteicošā balss pieder eksaminācijas vadošajam ekspertam.

7. Lēmumu par sertificēšanu pieņem Sertificēšanas biroja vadītājs, pamatojoties uz ekspertu komisijas sniegto profesionālo atzinumu par Kandidātu.

8. Ja sertificēšanas pārbaude nokārtota un pieņemts lēmums piešķirt sertifikātu, Sertificēšanas birojs izsniedz sertificētajai personai Sertifikātu, Sertifikāta lietošanas noteikumus, Sertificēto personu ētikas kodeksu, lēmuma par sertificēšanu kopiju. Sertificētā persona parakstās par dokumentu saņemšanu.

9. Ja Kandidāts nav nokārtojis sertificēšanās pārbaudi:

9.1. Sertificēšanas birojs informē Kandidātu par sertificēšanas eksāmena rezultātu un pieņemto lēmumu nepiešķirt sertifikātu, nosūtot Kandidātam lēmuma kopiju;

9.2. Pēc pirmajā reizē nenokārtota eksāmena Kandidāts var pieteikties uz atkārtotu kompetences apliecināšanu ne agrāk kā divus un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par personas kompetences neatbilstību stāšanās spēkā;

9.3. Ja Kandidāts nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudes teorētisko daļu un nav pielaists pie praktisko zināšanu pārbaudes, otrais atkārtotais sertificēšanas pārbaudījums ietver sevī gan teorētisko zināšanu pārbaudi (testu), gan praktisko zināšanu pārbaudi;

9.4. Ja Kandidāts pirmajā reizē ir nokārtojis sertificēšanas pārbaudes teorētisko daļu un nav nokārtojis praktisko zināšanu pārbaudes daļu, atkārtotais sertificēšanas pārbaudījums ietver sevī tikai praktisko zināšanu pārbaudi;

9.5. Ja pretendents atkārtoti (otrajā reizē) nenokārto sertificēšanas pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

9.6. Ja pretendents atkārtoti (otrajā reizē) nenokārto sertificēšanas pārbaudi, Kandidātam trešo reizi jākārto pilna pārbaude (tests un praktiskie uzdevumi). Atkārtoti eksāmenu var kārtot ne agrāk kā divus un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par personas kompetences neatbilstību stāšanās spēkā.

9.7. Ja pretendents trešajā reizē nenokārto sertificēšanas pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu. Kandidātam ceturto un visas nākamās reizes jākārto pilna pārbaude (tests un praktiskie uzdevumi). Atkārtoti eksāmenu var kārtot ne agrāk kā vienu gadu pēc lēmuma par personas kompetences neatbilstību stāšanās spēkā.

10. Sertificētās personas uzraudzības kārtība, sertifikāta lietošana un apturēšana notiek saskaņā ar Sertificēšanas biroja Sertifikāta lietošanas noteikumiem, kas ir sertificēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa.

RESERTIFICĒŠANAS PROCESS (tiesību veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus, bez atkārtotas kompetences pārbaudes, lēmuma pieņemšana)

1. Sertifikāti, kas izsniegti līdz 2013.gada 9. jūlija noteikumu Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” stāšanās spēkā ir spēkā līdz to termiņa beigām. Pēc Sertifikāta derīguma termiņa beigām Sertificēšanas Birojs noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pieņemt lēmumu par neatkarīga eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes, ja neatkarīgs eksperts līdz šim ir veicis profesionālo darbību un tā darbībā nav konstatēti neatkarīga eksperta profesionālās darbības pārkāpumi.

1.1. Pretendents savu kompetenci un atbilstību resertifikācijai apliecina, iesniedzot:

  • pieteikumu (Biroja veidlapa);
  • pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, ja piekrīt tās glabāšanai Birojā;
  • neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikāta kopiju;
  • iesniegumu kompetences apliecināšanai (noteikumu Nr. 382 1. pielikums);
  • apliecinājumu par pārkāpumu neesamību.

1.2. Iesniedzot dokumentu kopijas, uzrāda to oriģinālus.

2. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē Pretendenta pieteikumu un iesniegtos dokumentus.

2.1. iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums resertifikācijai, nepieciešamības gadījuma pieprasa papildu informāciju;

2.2.viena mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieprasa no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas informāciju par pārkāpumu neesamību profesionālajā darbībā un konstatē pārkāpumu neesamību Sertificēšanas biroja uzturētajā Pārkāpumu reģistrā.

3. Ja, izvērtējot iesniegtos dokumentus, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un Sertificēšanas biroja uzturēto Pārkāpumu reģistru ir konstatēts, ka neatkarīgs eksperts līdz šim ir veicis profesionālo darbību un tā darbībā nav konstatēti neatkarīga eksperta profesionālās darbības pārkāpumi, Sertificēšanas biroja vadītāja desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par neatkarīgā eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes un izsniedz sertificētajai personai Sertifikātu, Sertifikāta lietošanas noteikumus, Sertificēto personu ētikas kodeksu, lēmuma par sertificēšanu kopiju. Sertificētā persona parakstās par dokumentu saņemšanu.

4. Ja, izvērtējot iesniegtos dokumentus, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un Sertificēšanas biroja uzturēto Pārkāpumu reģistru ir konstatēts, ka neatkarīgs eksperts līdz šim nav veicis profesionālo darbību un / vai tā darbībā ir konstatēti neatkarīga eksperta profesionālās darbības pārkāpumi, Sertificēšanas biroja vadītāja desmit darba dienu laikā Pretendentam sniedz rakstisku atbildi, norādot iemeslus, kas liedz pieņem lēmumu par neatkarīgā eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes.

5. Pretendents, kam ir atteikts pieņemt lēmumu par neatkarīgā eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes, ir tiesīgs vērsties Sertificēšanas birojā ar iesniegumu par sertificēšanu, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus kompetences novērtēšanai, atbilstoši Sertificēšanas shēmas sadaļai „Dokumentu iesniegšana un to izskatīšana”.

APELĀCIJAS KĀRTĪBA

1. Sertificēšanas biroja vadītāja Lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību, sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt apelācijas kārtībā Sertificēšanas biroja Sertificēšanas shēmas komitejā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot pamatotu iesniegumu.

2. Sertificēšanas biroja Sertificēšanas shēmas komitejas lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību, sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt Būvniecības valsts kontroles birojā,

3. Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Saskaņots Sertificēšanas shēmas komitejā 2015.gada 08. aprīlī, protokola Nr. 01-06/03/01-02/15/1