You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Par mums

Saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu", sertificēšana - neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst normatīvajā aktā vai standartā noteiktajām prasībām.

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC Sertificēšanas birojs ir 2010. gada 25. februārī Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta personāla sertificēšanas institūcija (reģistrācijas Nr.S3-420).

Vīzija – Biroja profesionalitāte un sertificētā personāla augstais profesionālās kompetences līmenis rosina citus līdzināties mums.

Misija – tiesiska un objektīva profesionālās kompetences atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas procesa veikšana, ievērojot sabiedrības likumīgās intereses,- saņemt profesionāli kvalitatīvu pakalpojumu no sertificētiem speciālistiem.

Kvalitāte – Biroja darbībā nozīmē to, ka darbības sistēmas vadība, procesu norises gaita un rezultāts apmierina visas iesaistītās puses un atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un saistošo LR normatīvo aktu un prasībām

Pamatvērtības:

 • sabiedrības (valsts) likumīgās intereses;
 • vienota profesionāla komanda - eksperti un sertificētas personas;
 • savstarpēja sapratne un cieņa;
 • spēja nepārtraukti pilnveidoties.

Darbības pamatprincipi:

 • tiesiskums – stingri ievērot noteiktās procedūras, kas balstītas uz normatīvo aktu un standarta prasībām;
 • nodrošināt ar administratīvo darbību, profesionālās kompetences novērtēšanu un sertificēšanas procesu saistīto sūdzību izskatīšanu, kā arī pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu;
 • atteikuma gadījumā sniegt klientam ar normatīvajiem aktiem pamatotu atteikumu;
 • cieņa pret klientu – ievērot pieklājīgu attieksmi pret ikvienu personu, kas vērsusies Birojā;
 • ievērot Biroja darbības politiku, darbības ētiku, procesu aprakstus un darba metodes attiecībā uz vienlīdzības principu ievērošanu, neietekmējamību uninterešu konflikta nepieļaušanu;
 • ievērot godīguma un konfidencionalitātes prasības;
 • profesionalitāte un nepārtraukta attīstība – nepārtraukti sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām, progresīvajām darba metodēm un iestrādāt šīs prasības Biroja sertificēšanas shēmā un citos vadības sistēmas dokumentos;
 • nepārtraukti pilnveidot Biroja personāla profesionālo kompetenci atbilstoši darbības jomas attīstībai.

Ministru kabinets pilnvarojis SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroju atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām veikt personāla sertificēšanu šādās jomās:

 • ģeodēzijas, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana;
 • kompetenti speciālisti darba aizsardzības jautājumos; 
 • neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā.

Struktūrshēma 

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”
Sertificēšanas birojs