You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Sertificēto personu ētikas kodekss

Vispārīgie nosacījumi

 

1. Šis Ētikas kodekss nosaka sertificēto personu profesionālās ētikas normas.

 

2. Šis Ētikas kodekss ir pieņemts, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumu, vairotu sabiedrības uzticību attiecīgās jomas speciālistiem un viņu sniegtajiem pakalpojumiem.

 

3. Sertificētajām personām ir jāievēro šis Ētikas kodekss ar pienācīgu atbildību izturoties pret savu profesionālo darbību, neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas laika un vietas.

 

Vispārīgie uzvedības principi

 

4. Sertificētās personas, pildot savus amata pienākumus, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus - likumus, noteikumus, pieņemtos standartus, sertifikātu lietošanas noteikumus, šo ētikas kodeksu u.c.

 

5. Sertificēta persona:

  • Aizstāv savas pārstāvētās profesionālās darbības jomas godu un cieņu;
  • Dalās ar saviem jomas kolēģiem zināšanās un pieredzē;
  • Veic darbības, lai uzlabotu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti;
  • Saglabā cieņu gan saistībā ar sava amata darbībām, gan privāti;

6. Sertificētā persona savus amata pienākumus pilda rūpīgi, atbildīgi, taisnīgi un godīgi.

 

7. Sertificētā persona nodrošina pakalpojumu sniegšanu atbilstoši savai kompetencei un sertificētajai jomai.

 

8. Sertificētā persona apzinās savu profesionālo atbildību, ievēro sertifikāta lietošanas noteikumus.

 

9. Sertificētā persona neatbalsta un neslēpj nelikumības, nesaistās ar personām, kuru veiktās darbības ir acīmredzami nelikumīgas vai tādas, kas kalpo netikumīgiem mērķiem.

 

10. Sertificētā persona pret jomas kolēģiem, uzraugošajām institūcijām, un citiem sabiedrības locekļiem izturas ar cieņu, pieklājību un godīgumu.

 

11.Sertificēta persona atzīst savas kļūdas un tās labo.

 

Līdztiesīgas attieksmes princips

 

12. Sertificētā persona veic savu profesionālo darbību ar vienādu attieksmi pret visiem sabiedrības locekļiem.

 

13. Sertificētas personas personīgās intereses neietekmē viņa profesionālo darbību, pieņemtos lēmumus, pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.

 

14. Sertificēta persona ir neatkarīgs savas jomas speciālists, kurš savā darbībā nepieļauj šķietamu nostāšanos kāda pusē, nodrošinot objektīvu, neatkarīgu un taisnīgu pakalpojumu sniegšanu.

 

15.Sertificēta persona neatzīst nekādu papildus atlīdzību vai kompensāciju no kādas no pusēm papildus nolīgtajai pakalpojuma izpildes maksai, kura saņemama no pakalpojuma pasūtītāja, ja tas var radīt interešu konflikta risku vai aizdomas par nelikumīgu darbību veikšanu, kas var ietekmēt pakalpojuma izpildes gaitu.

 

Uzvedības principi ar pakalpojuma saņēmējiem

 

16. Sertificētās personas attiecību pamatā ar pakalpojuma saņēmēju ir uzticība, sertificētā persona respektē pakalpojuma saņēmēju konfidencialitāti un to intereses, ciktāl to neierobežo spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

17. Konflikta situācijās sertificētā persona rīkojas objektīvi, izvērtējot savus un pušu argumentus, likumīgi, ja nepieciešams, noformējot atbilstošus dokumentus.

 

18. Ja sertificēta persona prasa iepriekšēju iemaksu savu izdevumu segšanai pakalpojuma izpildei, viņš to samēro ar paredzamiem maksājumiem, iespējamiem izdevumiem un darba apjomu.

 

19. Sertificētā persona uzņemtās pakalpojuma izpildes saistības noformē ar atbilstošu līgumu ar pakalpojuma saņēmēju.

 

20. Sertificētā persona godprātīgi izpilda uzņemtās līgumsaistības ar pakalpojuma pasūtītāju. Ja kādu iemeslu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt, sertificētā persona par to informē pakalpojuma saņēmēju un vienojas par savstarpējiem norēķiniem.

 

21. Pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma, sertificētā persona uzrāda kompetenci un sertifikāciju apliecinošo dokumentu - sertifikātu.

 

Profesionālā kvalifikācija un tās paaugstināšana

 

22. Sertificētā persona darbojas sertificētajā jomā tikai laikā, kad tai ir spēkā esošs un derīgs sertifikāciju apliecinošs dokuments - sertifikāts.

 

23. Sertificētā persona regulāri pilnveido savas zināšanas un iemaņas, lai celtu savu kvalifikāciju.

 

Sertificētās personas atbildība

 

24. Sertificētā persona ir atbildīga:

  • par šī ētikas kodeksa ievērošanu;

  • par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu gan sertificētajā jomā, gan kopumā;

  • par sertifikātu lietošanas noteikumu ievērošanu;

  • par atbilstošas konfidencialitātes ievērošanu;

  • par sertificētās personas darbības caurspīdīgumu un atklātumu.

 

Apstiprināts 2013. gada 23. oktobrī