You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

SERTIFIKĀTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

NEATKARĪGIEM EKSPERTIEM ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 09.07.2013. not. Nr.382 „ Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā”.

2. Noteikumi nosaka prasības neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā sertifikāta (turpmāk tekstā – Sertifikāts) lietošanas kārtību SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā (turpmāk – Birojs).

3. Sertifikāts ir profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments sertifikātā norādītajā jomā.

4. Sertifikātu drīkst lietot tikai sertificētajā jomā.

5. Sertifikātu, sertifikāta apliecību vai logo aizliegts lietot maldinošā veidā. Kopijām jābūt skaidri salasāmām. Atsaucoties uz sertifikātu, obligāti jānorāda sertifikāta numurs. Par pārkāpumu sertifikāta lietošanā uzskatāma arī maldinošanas informācijas izplatīšana par Biroju.

6. Sertifikātu izsniedz vienā eksemplārā, latviešu valodā.

7. Sertificētā persona ir atbildīga par sertifikāta glabāšanu.

8. Ja sertifikāts nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, Birojs, pamatojoties uz sertificētās personas pamatotu iesniegumu, sertificētajai personai izsniedz dublikātu. Bojāto sertifikātu sertificētā persona nodod Birojā.

II. Sertificētās personas pienākumi

9. Sertificētajai personai jāinformē Birojs par izmaiņām personas datos (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un adrese);

10. 7 dienu laikā informēt Biroju par saņemtajām sūdzībām, negatīvajiem atzinumiem, tiesu spriedumiem, konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī aizrādījumiem par neētisku vai nekompetentu rīcību sertifikāta darbības jomā.

III. Sertificētās personas atbildība

11. Sertificētā persona ir atbildīga par savas darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un Biroja prasībām.

12. Sertificētās personas darbību uzrauga sertificētajā jomā kompetentas valsts institūcijas, tiesībsargājošās iestādes un Birojs.

13. Sertificētās personas profesionālās darbības uzraudzību, konstatēto pārkāpumu sertificētās personas darbībā, pamatojoties uz Birojā iesniegtajiem dokumentiem – veic un izskata Biroja kompetenti eksperti.

14. Sertificētās personas profesionālās darbības uzraudzība, t.sk. sūdzību izskatīšana, ir maksas pakalpojums. Maksa par pakalpojumu tiks noteikta, ņemot vērā eksperta darba stundas izcenojumu. Pakalpojuma maksu sedz sertificētā persona saskaņā ar Biroja piestādītiem rēķiniem.

15. Eksperti sagatavo Atzinumu un iesniedz to Biroja vadītājam lēmuma pieņemšanai.

16. Ja, izvērtējot neatkarīga eksperta profesionālo darbību vai izlases veidā pārbaudot neatkarīgu ekspertu izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus, Birojs konstatē pārkāpumu, Birojs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

16.1.  par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu saskaņā ar Ministru kabineta 09.07.2013. not. Nr.382 „ Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

16.2.  par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz sešiem mēnešiem, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir septiņi vai vairāk, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

16.3.  par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz vienu gadu ar nosacījumu kārtot atkārtotu kompetences apliecināšanas pārbaudi, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir 10 vai vairāk un tie ir piešķirti par apzinātiem normatīvo aktu pārkāpumiem ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

17. Ja ir apturēta neatkarīga eksperta darbība, viņš nav tiesīgs veikt turpmāku darbību kā neatkarīgs eksperts (izņemot darbības, kas nepieciešamas konstatēto kļūdu novēršanai saskaņā ar šo noteikumu 18.2 un 18.3 apakšpunktos minētajiem lēmumiem).

18. Šo noteikumu 18.2. un 18.3. apakšpunktos minēto neatkarīga eksperta darbības apturēšanas termiņu pagarina par laikposmu, kurā neatkarīgs eksperts novērš lēmumā norādītās kļūdas

19. Pārkāpumi neatkarīga eksperta profesionālajā darbībā un pārkāpumu uzskaites punkti: 

Nr.
p.k.

Pārkāpumi neatkarīga eksperta
profesionālajā darbībā

Pārkāpumu uzskaites punkti

1.

Apzināti normatīvo aktu pārkāpumi ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā

5

2.

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē vairāk nekā 20 % apmērā

3

3.

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē 10 % līdz 20 % (ieskaitot) apmērā

2

4.

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē līdz 10 % (ieskaitot) apmērā

1

 20. Pēc Biroja lēmumā noteiktā termiņa beigām, kurā neatkarīgam ekspertam ir pienākums novērst lēmumā norādītās kļūdas, Birojs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

20.1.  par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu līdz lēmumā norādīto kļūdu novēršanai;

20.2.  par to, ka neatkarīgs eksperts ir novērsis lēmumā norādītās kļūdas;

20.3.  par neatkarīga eksperta darbības atjaunošanu.

21. Pārkāpumu uzskaites punktu dzēšanas termiņš ir divi gadi no dienas, kad stājies spēkā šo noteikumu 21.2. vai 22.3. apakšpunktā minētais lēmums.

22. Lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu pieņem Biroja vadītājs, pamatojoties uz sertificētās personas iesniegumu, ja tā bijusi darbības apturēšanas iniciatore.

23. Lēmumu par lēmumā norādīto kļūdu novēršanu un sertifikāta darbības atjaunošanu pēc pārkāpumu novēršanas pieņem Biroja vadītājs, pamatojoties uz kompetentu ekspertu Atzinumu, ka pārkāpumi novērsti.

24. Personai, kuras sertifikāta darbība bijusi apturēta uz vienu gadu un vairāk, sertifikāta darbība tiek atjaunota tikai pēc eksāmena nokārtošanas .

25. Lēmumu par sertifikāta statusa izmaiņām, par pārkāpuma punktu piešķiršanu, par pārkāpuma novēršanas termiņu un pārkāpuma novēršanu nosūta personai 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

IV.  Noslēguma jautājumi

26. Parakstoties par sertifikāta saņemšanu, apliecinu, ka esmu iepazīstināts ar Sertifikāta lietošanas noteikumiem un apņemos tos ievērot.

 

Saskaņots Sertificēšanas shēmas komitejā 2014.gada 30. maijā, protokola Nr. 01-06/03/01-02/14/6