You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Resertificēšanas process - tiesību veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus, bez atkārtotas kompetences pārbaudes, lēmuma pieņemšana

1. Sertifikāti, kas izsniegti līdz 2013.gada 9. jūlija noteikumu Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” stāšanās spēkā ir spēkā līdz to termiņa beigām. Pēc Sertifikāta derīguma termiņa beigām Sertificēšanas Birojs noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pieņemt lēmumu par neatkarīga eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes, ja neatkarīgs eksperts līdz šim ir veicis profesionālo darbību un tā darbībā nav konstatēti neatkarīga eksperta profesionālās darbības pārkāpumi.

1.1.  Pretendents savu kompetenci un atbilstību resertifikācijai apliecina, iesniedzot:

  • Pieteikuma veidlapa skatīt šeit
  • pases vai personas identifikācijas kartes kopija, ja piekrīt tās glabāšanai Sertificēšanas birojā
  • neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikāta kopija
  • iesniegums kompetences apliecināšanai ēku energoefektivitātes jomā skatīt šeit
  • apliecinājuma par pārkāpumu neesamību skatīt šeit

1.2.  Iesniedzot dokumentu kopijas, uzrāda to oriģinālus

2. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē Pretendenta pieteikumu un iesniegtos dokumentus.

2.1.  iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums resertifikācijai, nepieciešamības gadījuma pieprasa papildu informāciju;

2.2. viena mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieprasa no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas informāciju par pārkāpumu neesamību profesionālajā darbībā un konstatē pārkāpumu neesamību Sertificēšanas biroja uzturētajā Pārkāpumu reģistrā.

3. Ja, izvērtējot iesniegtos Dokumentus, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un Sertificēšanas biroja uzturēto Pārkāpumu reģistru ir konstatēts, ka neatkarīgs eksperts līdz šim ir veicis profesionālo darbību un tā darbībā nav konstatēti neatkarīga eksperta profesionālās darbības pārkāpumi, Sertificēšanas biroja vadītāja desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par neatkarīgā eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes un izsniedz sertificētajai personai Sertifikātu, Sertifikāta lietošanas noteikumus, Sertificēto personu ētikas kodeksu, lēmuma par sertificēšanu kopiju. Sertificētā persona parakstās par dokumentu saņemšanu.

4. Ja, izvērtējot iesniegtos dokumentus, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un Sertificēšanas biroja uzturēto Pārkāpumu reģistru ir konstatēts, ka neatkarīgs eksperts līdz šim nav veicis profesionālo darbību un / vai tā darbībā ir konstatēti neatkarīga eksperta profesionālās darbības pārkāpumi, Sertificēšanas biroja vadītāja desmit darba dienu laikā Pretendentam sniedz rakstisku atbildi, norādot iemeslus, kas liedz pieņem lēmumu par neatkarīgā eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes.

5. Pretendents, kam ir atteikts pieņemt lēmumu par neatkarīgā eksperta tiesībām veikt neatkarīga eksperta pakalpojumus bez atkārtotas kompetences pārbaudes, ir tiesīgs vērsties Sertificēšanas birojā ar iesniegumu par sertificēšanu, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus sākotnējai kompetences novērtēšanai.