You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanas priekšnosacījumi

 1. Normatīvie akti, kuru normas ir iekļautas kompetences novērtēšanas testos:

1. Kandidātiem, kuri pretendē uz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā SERTIFIKĀTU ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai vai projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes noteikšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai:

 • Ēku energoefektivitātes likums (pieņemts Saeimā 06.12.2012);
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā”;
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”;
 • MK 25.06.2013. not. Nr. 348 „Ēku energoefektivitātes aprēķina metode”. Šaubu/strīdu gadījumā jāiepazīstas un jāvadās pēc LVS EN ISO 13790:2009 L Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana;
 • LVS EN ISO 52016-1:2017 Ēku energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma slodzes. 1.daļa: Aprēķina procedūras (ISO 52016-1:2017);
 • LVS EN 16798-5-2:2018 Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-2.daļa: Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes. (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5 un M7-8 moduļi). 2.metode: Izplatīšana un ģenerēšana;
 • LVS EN 16798-7:2017 Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 7.daļa: Aprēķina metodes gaisa plūsmas intensitātes noteikšanai ēkās, ieskaitot infiltrāciju (M5-5 modulis);
 • LVS EN 16798-5-1:2017  Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-1.daļa: Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes;
 • LVS EN 15193-1:2017 Ēku energoefektivitāte. ku energoefektivitāte. Energoprasības apgaismei. 1.daļa: M9 moduļa specifikācija
 • LVS EN 15316-2:2017 Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 2.daļa: Telpu emisijas sistēmas (apkure un dzesēšana), M3-5 un M4-5 moduļi;
 • LVS EN 12831-3:2017  Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 3.daļa: Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmu siltumslodzes un prasību raksturošana. M8-2 un M8-3 moduļi;
 • LVS EN 15316-3:2017 Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 3.daļa: Telpu apgādes sistēmas (DHW, apkure un dzesēšana). M3-6, M4-6 un M8-6 moduļi;
 • LVS EN 15316-4-1:2017 Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-1.daļa: Telpu apkure un DHW ģenerētājsistēmas, degsistēmas (biomasas boileri), M3-8-1 un M8-8-1 moduļi;
 • LVS EN 15316-3:2017 Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 3.daļa: Telpu apgādes sistēmas (DHW, apkure un dzesēšana). M3-6, M4-6 un M8-6 moduļi;
 • LVS EN 16798-13:2017 Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 13.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-8 modulis). Ģenerēšana;
 • LVS EN 16798-9:2017 Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 9.daļa: Dzesēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes (M4-1,M4-4 un M4-9 moduļi). Vispārīgi;
 • LVS CEN/TR 16798-14:2017 Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 10.daļa: EN 16798-13 standarta prasību interpretācija. Dzesēšanas sistēmu aprēķini (M4-8 modulis). Ģenerēšana
 • LVS EN ISO 6946:2017 Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes (ISO 6946:2017);
 • LVS EN ISO 10077-1:2017  Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1.daļa: Vispārīgi (ISO 10077-1:2017);
 • LVS EN ISO 13786:2017 Ēku būvkomponentu siltumtehniskās īpašības. Dinamiskie siltumtehniskie raksturlielumi. Aprēķinu metodes (ISO 13786:2017);
 • LVS EN ISO 12569:2017 Ēku un materiālu siltumtehniskā veiktspēja. Īpatnējās gaisa plūsmas ātruma noteikšana ēkās. Marķiergāzes atšķaidīšanas metode (ISO 12569:2017);
 • LVS EN ISO 13789:2017 Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltumpārvades un ventilācijas siltumapmaiņas koeficienti. Aprēķināšanas metodika (ISO 13789:2017);
 • LVS EN 15459-1:2017 Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis;
 • Būvniecības likums (pieņemts Saeimā 09.07.2014.);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" (apstiprināts ar MK 30.06.2015. not. Nr.331);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" (apstiprināts ar MK 16.06.2015. not. Nr.310);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" (apstiprināts ar MK 30.06.2015. not. Nr.340);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" (apstiprināts ar MK 30.06.2015 not. Nr.338);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" (apstiprināts ar MK 30.06.2015 not. Nr.339).

 

 

2. Kandidātiem, kuri pretendē uz neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā SERTIFIKĀTU APKURES sistēmu UN GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU PĀRBAUDEI:

 • Ēku energoefektivitātes likums (pieņemts Saeimā 06.12.2012);
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā”;
 • MK 09.07.2013. not. Nr. 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” ;
 • LVS EN 15378-1:2017 Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 1.daļa: Apkures katlu, sistēmu un DHW inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi;
 • LVS EN 16798-17:2017 Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai (M4-11, M5-11, M6-11 un M7-11 moduļi);
 • Būvniecības likums (pieņemts Saeimā 09.07.2014.);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" (apstiprināts ar MK 30.06.2015. not. Nr.331);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" (apstiprināts ar MK 16.06.2015. not. Nr.310);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" (apstiprināts ar MK 30.06.2015. not. Nr.340);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" (apstiprināts ar MK 30.06.2015 not. Nr.338);
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" (apstiprināts ar MK 30.06.2015 not. Nr.339).

 

 

! Gatavojoties sertificēšanas pārbaudei, jāizmanto normatīvo aktu un standartu aktuālās versijas