You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai vai projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes noteikšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai.

Apraksts

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 20. panta 2. daļai ēku energosertifikāciju, apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi ir tiesīga veikt persona ar atbilstošu kompetenci — neatkarīgs eksperts.

Prasības pretendentiem:

LR MK 09.07.2013. noteikumi Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā" nosaka sekojošas prasības pretendentiem sertifikāta iegūšanai „Ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai”:

 • iegūta pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, un attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvi šādos jautājumos:
  • ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika
  • ēku inženiertehniskās sistēmas (apkures, dzesēšanas, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, apgaismošanas)
  • būvklimatoloģija un telpu mikroklimats
 • kā arī iegūta vismaz divu gadu ilga praktiska pieredze ēku energoefektivitātes novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai.

Sertificēšanas biroja pakalpojuma samaksas kārība

Sertificēšanas process:

Sertificēšanas pārbaude

Sertificēšanas pārbaude notiek divās daļās saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko Kandidātus iepazīstina pirms sertificēšanas pārbaudes:

 • teorētiskā daļa - tests, kurā iekļauti 20 jautājumi, katram jautājumam ir vairāki atbilžu varianti. Par katru pareizu atbildi 1 punkts, maksimāli iegūstamo punktu skaits 20.

Teorētiskā daļa nokārtota, ja sniegtas vismaz 16 pareizas atbildes jeb 80% procenti no atbildēm.

 • praktiskā daļa - eksaminētāja pārrunas ar Kandidātu par iesniegto energoefektivitātes aprēķinu veikšanu, aprēķinos izmantotajām formulām, iegūto rezultātu objektivitāti un ticamību, kurās tiek pārbadītas Kandidāta praktiskās iemaņas. Praktisko daļu atļauts kārtot tiem Kandidātiem, kuriem nokārtota eksāmena teorētiskā daļa.

Praktiskā daļa nokārtota, ja Kandidāts spēj paskaidrot veiktās darbības, sniedz pareizas atbildes eksaminētāja uzdotajiem jautājumiem par aprēķinos izmantotajām formulām, fiksētajiem rādītājiem, kā arī atbilstoši energoefektivitātes aprēķina metodei izpilda eksaminētāja uzdotos praktiskos uzdevumus.

!!! Eksāmenā nav atļauts izmantot palīglīdzekļus

Sertificēšanas teorētiskās daļas pārbaude ilgst 60 minūtes. Praktiskās daļas pārbaude ilgst 30 – 40 minūtes.

Eksāmena norises vieta ir Rīgā, Blaumaņa iela 5a-5.

Sertifikāta piešķiršana

 • 10 darbdienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes Sertificēšanas birojs pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu.
 • Pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas personai tiek izsniegts atbilstoša parauga neatkarīga eksperta sertifikāts „Ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai”, Sertifikāta lietošanas noteikumi un Sertificētās personas ētikas kodekss.
 • Pēc lēmuma par sertifikāta nepiešķiršanu sertificētā persona atkārtotai sertifikācijai var pieteikties likumdošanā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Sertificēšanas shēmu un eksāmena norises instrukciju.

Sertifikāta saņemšana

Sertificētā persona sertifikāta saņemšanai jāierodas SIA ’’Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā.

Pieteikties

 • pieteikuma veidlapa skatīt šeit
 • iesniegums kompetences apliecināšanai ēku energoefektivitātes jomā skatīt šeit
 • pases vai personas identifikācijas kartes kopija, ja piekrīt tās glabāšanai Sertificēšanas birojā
 • izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma par studiju programmu kopija
 • vismaz sešus ēkas energoefektivitātes aprēķinus un ēkas energoefektivitātes novērtējumus ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kas apliecina nepieciešamo pieredzi un ir sagatavoti saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodi neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai.