You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei

Apraksts

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 20. panta 2. daļai ēku energosertifikāciju, apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi ir tiesīga veikt persona ar atbilstošu kompetenci — neatkarīgs eksperts.

Prasības pretendentiem:

LR MK 09.07.2013. noteikumi Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā" nosaka sekojošas prasības pretendentiem sertifikāta iegūšanai „Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei”:

 • iegūta pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, un attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvi šādos jautājumos:
  • apkures iekārtas un sistēmas
  • gaisa kondicionēšanas iekārtas un sistēmas
  • dzesēšanas iekārtas un sistēmas
  • iekārtu mērījumi un regulēšana
 • kā arī iegūta vismaz sešus mēnešus ilga praktiska pieredze apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšana.

Sertificēšanas biroja pakalpojuma samaksas kārība

Sertificēšanas process:

Sertificēšanas pārbaude

Sertificēšanas pārbaude notiek divās daļās saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko Kandidātus iepazīstina pirms sertificēšanas pārbaudes:

 • teorētiskā daļa - tests, kurā iekļauti 20 jautājumi, katram jautājumam ir vairāki atbilžu varianti. Par katru pareizu atbildi 1 punkts, maksimāli iegūstamo punktu skaits 20.

Teorētiskā daļa nokārtota, ja sniegtas vismaz 16 pareizas atbildes jeb 80% procenti no atbildēm.

 • praktiskā daļa - eksaminētāja pārrunas ar Kandidātu par iesniegto energoefektivitātes aprēķinu veikšanu, aprēķinos izmantotajām formulām, iegūto rezultātu objektivitāti un ticamību, kurās tiek pārbadītas Kandidāta praktiskās iemaņas. Praktisko daļu atļauts kārtot tiem Kandidātiem, kuriem nokārtota eksāmena teorētiskā daļa.

Praktiskā daļa nokārtota, ja Kandidāts spēj paskaidrot veiktās darbības, sniedz pareizas atbildes eksaminētāja uzdotajiem jautājumiem par aprēķinos izmantotajām formulām, fiksētajiem rādītājiem, kā arī atbilstoši energoefektivitātes aprēķina metodei izpilda eksaminētāja uzdotos praktiskos uzdevumus.

!!! Eksāmenā nav atļauts izmantot palīglīdzekļus

Sertificēšanas teorētiskās daļas pārbaude ilgst 60 minūtes. Praktiskās daļas pārbaude ilgst 30 – 40 minūtes.

Eksāmena norises vieta ir Rīgā,Blaumaņa iela 5a-5.

Sertifikāta piešķiršana

 • 10 darbdienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes Sertificēšanas birojs pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu.
 • Pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas personai tiek izsniegts atbilstoša parauga neatkarīga eksperta sertifikāts „Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei”, Sertifikāta lietošanas noteikumi un Sertificētās personas ētikas kodekss.
 • Pēc lēmuma par sertifikāta nepiešķiršanu sertificētā persona atkārtotai sertifikācijai var pieteikties likumdošanā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Sertificēšanas shēmu un eksāmena norises instrukciju.

Sertifikāta saņemšana

Sertificētā persona sertifikāta saņemšanai jāierodas SIA ’’Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā.

Pieteikties

Sertificēšanās birojā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa skatīt šeit
 • Iesniegums kompetences apliecināšanai ēku energoefektivitātes jomā skatīt šeit
 • pases vai personas identifikācijas kartes kopija, ja piekrīt tās glabāšanai Sertificēšanas birojā
 • izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma par studiju programmu kopija
 • vismaz trīs apkures sistēmu pārbaudes aktus un vienu gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu, kas apliecina nepieciešamo pieredzi un ir sagatavoti neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai