You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

SERTIFIKĀTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

ĢEODĒZIJĀ, ZEMES IERĪCĪBĀ UN ZEMES KADASTRĀLAJĀ UZMĒRĪŠANĀI.                  

I.  Vispārīgie jautājumi

1. Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 01.11.2010.not. Nr.1011 „ Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.

2. Noteikumi nosaka prasības zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzijas darbu veikšanai izsniegto profesionālās kompetences sertifikātu (turpmāk tekstā – Sertifikāts) lietošanas, derīguma termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā (turpmāk – Birojs).

3. Sertifikāts ir profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments sertifikātā norādītajā jomā.

4. Sertifikāta darbības termiņš ir pieci gadi.

5. Sertifikātu drīkst lietot tikai sertificētajā jomā un derīguma termiņa laikā.

6. Sertifikātu vai logo aizliegts lietot maldinošā veidā. Kopijām jābūt skaidri salasāmām. Atsaucoties uz sertifikātu, obligāti jānorāda sertifikāta numurs. Par pārkāpumu sertifikāta lietošanā uzskatāma arī maldinošanas informācijas izplatīšana par Biroju.

7. Sertifikātu izsniedz vienā eksemplārā, latviešu valodā.

8. Sertificētā persona ir atbildīga par sertifikāta glabāšanu.

9. Ja sertifikāts nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, Birojs, pamatojoties uz sertificētās personas pamatotu iesniegumu, sertificētajai personai izsniedz dublikātu. Bojāto sertifikātu sertificētā persona nodod Birojā.

10. Saņemot jaunu sertifikātu, iepriekšējais jānodod Birojā.

11. Pēc lēmuma par sertifikāta anulēšanu saņemšanas, sertifikāts nekavējoties jānodod Birojā un jāpārtrauc atsauces uz šiem dokumentiem.

II. Sertificētās personas pienākumi

12. Sertifikāta darbības laikā, katru gadu līdz 1.februārim iesniegt Sertificēšanas birojā:

12.1.  iepriekšējā gadā veikto darbu sarakstu, sarakstā norādot šādu informāciju:

JOMA:

Zemes ierīcības darbu veikšana

Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana

Ģeodēzisko darbu veikšana

 

- darba pabeigšanas datums;

- darba izpildē tieši iesaistītās personas;

- kadastra apzīmējumu;

- adresi vai īpašuma nosaukumu

- darba pabeigšanas datums;

- darba izpildē tieši iesaistītās personas;

- kadastra apzīmējumu;

- adresi vai īpašuma nosaukumu -

- darba pabeigšanas datums;

- darba izpildē tieši iesaistītās personas;

- objekta nosaukumu, numuru vai adresi.

13. Mēneša laikā no izmaiņu rašanās personas datos (adrese, tālrunis) rakstiski informēt Biroju par tām;

14. 7 dienu laikā informēt Biroju par saņemtajām sūdzībām, negatīvajiem atzinumiem, tiesu spriedumiem, konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī aizrādījumiem par neētisku vai nekompetentu rīcību sertifikāta darbības jomā.

III.  Sertificētās personas atbildība

15. Sertificētā persona ir atbildīga par savas darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un Biroja prasībām.

16. Sertificētās personas profesionālo darbību uzrauga sertificētajā jomā kompetentas valsts institūcijas, tiesībsargājošās iestādes un Sertificēšanas birojs

17. Konstatēto pārkāpumu sertificētās personas darbībā, pamatojoties uz Birojā iesniegtajiem dokumentiem, izskata Biroja vadītāja / Ekspertu grupas vadītāja noteikts attiecīgajā jomā kompetents eksperts un / vai ekspertu grupa.

18. Eksperts un / vai ekspertu grupa sagatavo atzinumu par sertificētās personas profesionālo darbību un iesniedz to Biroja vadītājam lēmuma pieņemšanai.

19. Par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu vai ētikas pārkāpumu, sertificētajai personai var uzlikt sodu:

19.1.  apturēt sertifikāta darbību;

19.2.  anulēt sertifikātu.

20. Aptur sertifikāta darbību uz sešiem mēnešiem, ja:

20.1.  sertificētā persona noteiktajā termiņā nav novērsusi Sertificēšanas biroja atzinumā par sertificētās personas izpildītā ģeodēziskā, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darba pārbaudes atbilstību normatīvo aktu prasībām norādītos pārkāpumus, kas izdarīti:

20.1.1.  sagatavojot un izmantojot valsts vai vietējā ģeodēziskā tīkla informāciju vai veidojot, izlīdzinot un novērtējot uzmērīšanas pamattīkla, sabiezinošā uzmērīšanas tīkla mērījumu precizitāti un sastādot uzmērīšanas tīkla shēmu;

20.1.2.  veicot zemes robežu vai situācijas uzmērīšanu, nodrošinot mērījumu ģeodēzisko izsekojamību un sastādot lauku abrisu;

20.1.3.  nodrošinot zemes ierīcības projekta, detālplānojuma vai noteiktās institūcijas lēmuma par zemes piešķiršanu lietošanā ievērošanu;

20.1.4.  veicot zemes robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas darbus, robežu saskaņošanu vai pieņemot izpildītos zemes robežu ierīkošanas darbus apvidū;

20.1.5.  izgatavojot zemes robežu plānu vai izpilddokumentāciju, vai topogrāfisko plānu neatbilstoši veiktajiem mērījumiem vai bez tiem;

20.1.6.  lietas sastāvā neievietojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, ja normatīvajos aktos tas ir noteikts;

20.1.7.  veicot ģeodēziskos darbus būvobjektā, pārnesot projekta lielumus dabā vai veicot izpilduzmērījumus;

20.1.8.  izgatavojot zemes robežu plānu vai topogrāfisko plānu vai izpilddpkumentāciju neatbilstoši normatīvo aktu normām, tai skaitā elektronisko specifikāciju prasībām;

20.1.9.  izstrādājot zemes ierīcības projektu, nav veikti visi normatīvajos aktos noteiktie saskaņojumi;

20.1.10.          elektroniskā veidā sastādītais zemes ierīcības projekts, topogrāfiskais uzmērījums nav identisks to manuālajām izdrukām.

20.2.   Uz pieprasījumā norādīto laiku, vai, ja tāds nav, uz sešiem mēnešiem, ja to pieprasa tiesībaizsardzības iestāde.

20.3.  Uz vienu mēnesi, ja sertificētā persona nav sniegusi ziņas par izmaiņām kontaktinformācijā, darba devēja vai nodarbinātības statusa maiņu mēneša laikā no izmaiņu brīža vai nav iesniegusi šo noteikumu 13.punktā noteikto darbu sarakstu.

20.4.  Līdz krimināllietas izskatīšanas beigām, ja pret sertificēto personu ir ierosināta krimināllieta saistībā ar tās profesionālo darbību.

21. Sertifikāta darbības apturēšanas laikā sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus pasūtījumus un veikt darbus jomā, kurā tai izsniegts sertifikāts, izņemot darbus, kas saistīti ar konstatēto pārkāpumu novēršanu un darbus, ja pasūtījumi šo darbu pieņemšanai ir pieņemti līdz lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu spēkā stāšanos un šo darbu veikšanu ir atļāvis Sertificēšanas birojs. ir tiesīga veikt vienīgi tos darbus, kas saistīti ar konkrēto pārkāpumu novēršanu un to pasūtījumu izpildi, kuri ir saņemti līdz lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu pieņemšanai, bet nav tiesīga pieņemt jaunus pasūtījumus. Sertificētai personai desmit darba dienu laikā no lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu, jāiesniedz Birojā nepabeigto pasūtījumu saraksts, norādot pasūtījuma saņemšanas datumu. Sertificēšanas birojs izvērtē nepabeigto darbu sarakstu un nosaka darbus, kurus ir atļauts pabeigt. Sertificēšanas birojs apstiprina darbu sarakstu un izsniedz to sertificētai personai desmit darba dienu laikā no nepabeigto darbu saraksta saņemšanas brīža. Pamatojoties uz apstiprināto sarakstu, sertificētā persona ir tiesīga veikt sarakstā norādītos nepabeigtos darbus.

22. Sertificētā persona var iesniegt Sertificēšanas birojā iesniegumu ar lūgumu pagarināt atzinumā norādīto pārkāpumu novēršanas termiņu. Sertificēšanas birojs desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē iesniegumu un pieņem motivētu lēmumu par pārkāpumu novēršanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt. Lēmumu nosūta sertificētai personai.

23. Lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu pēc pārkāpumu novēršanas pieņem Biroja vadītājs, pamatojoties uz kompetentu ekspertu atzinumu (veidlapa – 14), ka pārkāpumi novērsti.

24. Personai, kuras sertifikāta darbība bijusi apturēta vairāk kā trīs gadus, sertifikāta darbība tiek atjaunota tikai pēc sertificēšanas pārbaudes nokārtošanas.

25. Sertifikātu anulē desmit darba dienu laikā, ja konstatē šādus faktus:

25.1.  ir saņemts sertificētās personas iesniegums par sertifikāta anulēšanu;

25.2.  ir beidzies termiņš, uz kādu tika apturēta sertifikāta darbība un sertificētā persona nav novērsusi Sertificēšanas biroja atzinumā norādītos pārkāpumus.

25.3.  sertificētā persona sertifikāta saņemšanas un tā pagarināšanas procesā ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi Sertificēšanas biroju;

25.4.  sertificētā persona ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus, kad tai piešķirtā sertifikāta darbība ir bijusi apturēta.

25.5.  sertificētā persona ir veikusi tādu pasūtījumu izpildi, kuri nav norādīti šo noteikumu 21.punktā noteiktajā sarakstā.

25.6.  ir saņemts spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru sertificētā persona ir atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīta ar tās profesionālo darbību.

25.7.  sertificētā persona atkārtoti divu gadu laikā savā profesionālajā darbībā nav ievērojusi ētikas principus.

25.8.  Sertificēšanas birojs divu gadu laikā pēc atzinuma izdošanas citā atzinumā ir konstatējusi tādus pašus sertificētās personas pārkāpumus profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībās.

25.9.  sertificētai persona pati neveic zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus, bet paraksta citu personu veikto darbu rezultātā sastādītos dokumentus kā so darbu izpildītājs.

25.10. sertificētā persona apzināti nesniedz Sertificēšanas birojam informāciju par savu profesionālo darbību, ko tā pieprasa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

25.11. sertificētā persona ir veikusi valsts vai vietējā ģeodēziskā tīkla ģodēzisko punktu ierīkošanu neatbilstoši normatīvo aktu prasībām.

25.12. ir atklājušies fakti, ka sertificētā persona nav samaksājusi valsts nodevu.

25.13. Sertificēšanas birojs ir saņēmis dokumentus, kas apstiprina sertificētās personas nāvi.

26. Speciālists, kura sertifikāts ir anulēts, atkārtotai sertifikāta iegūšanai var pieteikties ne ātrāk kā pēc diviem gadiem no sertifikāta anulēšanas dienas.

27. Sertifikāta anulēšana neatbrīvo sertificēto personu no atbildības par izdarīto pārkāpumu likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 IV. Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana

28. Sertificētā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

29. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē pieteikumu.

30. Sertificēšanas birojs, izvērtējot iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, līdz sertifikāta darbības termiņa beigām pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt un attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

31. Sertifikāta darbības termiņu pagarina, ja:

31.1.  sertificēšanas institūcija ir saņēmusi sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu

31.2.  sertificēšanas institūcija no sertificētās personas ir saņēmusi valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu

31.3.  sertifikāta darbības termiņam beidzoties, tā darbība nav apturēta uz laiku. Ja sertifikāta darbība ir apturēta uz laiku, sertifikāta darbības termiņu pagarina pēc tā darbības apturēšanas beigām

31.4.  sertificētā persona pēdējo piecu gadu laikā ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā

32. Sertifikāta darbības termiņu pagarina uz pieciem gadiem

33. Sertificēšanas institūcija izsniedz sertificētajai personai sertifikātu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Pagarinot sertifikāta darbības termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un sertifikāts ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa beigām.

34. Ja sertificētās personas profesionālajā darbībā pēdējo piecu gadu laikā ir konstatēti 2 vai vairāk pārkāpumi, profesionālās darbības kvalitātes uzlabošanas nolūkos, sertificētajai personai tiek organizētas pārrunas ar Sertificēšanas biroja ekspertu.

35. Sertificētajai personai, saņemot sertifikātu, tiek organizētas pārrunas ar Sertificēšanas biroja darbinieku par sertificētas personas pienākumiem un atbildību, kas noteikta noteikumos Nr. 1011 un Sertifikāta lietošanas noteikumos.

V. Noslēguma jautājumi

36. Parakstoties par sertifikāta saņemšanu, apliecinu, ka esmu iepazīstināts ar Sertifikāta lietošanas noteikumiem un apņemos tos ievērot.

 

Saskaņots Sertificēšanas shēmas komitejā 2015.gada 23. aprīlī, protokola Nr. 01-06/03/01-03/15/3