You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Sertificēšana ģeodēzisko darbu veikšanai

Apraksts

Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta 3. daļai sākot ar 2011. gada 1. janvāri ģeodēzisko darbību ir tiesīgas veikt sertificētas personas

Prasības pretendentiem:

Saskaņā ar LR MK 01.11.2010. noteikumiem Nr. 1011 „Personas sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā„:

 • Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmiskā bakalaura grādu vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā , ģeodēzijā, kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm un ir vismaz 2 gadu pieredze ģeodēziskajos darbos pēdējo 5 gadu laikā

Sertificēšanas biroja pakalpojuma samaksas kārība

Sertificēšanas process:

Sertificēšanas pārbaude

Sertificēšanas pārbaude notiek saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko Kandidātus iepazīstina pirms sertificēšanas pārbaudes.

Eksāmens ir testa veidā, kurā ietverti 30 jautājumi, katram jautājumam ir no 3 līdz 5 atbilžu variantiem. Par katru pareizu atbildi 1 punkts, maksimāli iegūstamo punktu skaits 30.

Eksāmens nokārtots, ja testā sniegtas vismaz 25 pareizas atbildes.

!!! Eksāmenā nav atļauts izmantot palīglīdzekļus

Sertificēšanas pārbaude ilgst 60 minūtes.

Eksāmena norises vieta ir Rīgā, Blaumaņa iela 5a-5.

Sertifikāta piešķiršana

 • 10 darbdienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes Sertificēšanas birojs pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu.
 • Pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas personai tiek izsniegts atbilstoša parauga sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai, Sertifikāta lietošanas noteikumi un Sertificētās personas ētikas kodekss.
 • Pēc lēmuma par sertifikāta nepiešķiršanu sertificētā persona atkārtotai sertifikācijai var pieteikties likumdošanā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Sertificēšanas shēmu un eksāmena norises instrukciju..

Sertifikāta saņemšana

Lai saņemtu sertifikātu, sertificētajai personai jāiesniedz SIA ’’Mācību un konsultāciju centrs’’ Sertificēšanas birojam:

 • civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija

Sertifikāta derīguma termiņš ir 5 gadi.

Sertificēšanas birojā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa skatīt šeit
 • pases vai personas identifikācijas kartes kopija, ja piekrīt tās glabāšanai Sertificēšanas birojā
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija
 • profesionālās darbības apraksts (CV)
 • darba pieredzi apliecinošs dokuments (piemēram: darbu saraksts, vai darba līguma kopija, vai sertificētas personas apliecinājums)
 • divas fotogrāfijas (3X4cm)