You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Sertificēšanas shēma ģeodēzijā, zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā

I. Mērķis:

Aprakstīt sertifikācijas prasības, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” (turpmāk tekstā noteikumi Nr.1011) prasības valsts reglamentētajās jomās.

II. Darbības sfēra:

Reglamentē profesionālās kompetences sertifikāta saņemšanas kārtību fiziskām personām šādās jomās:

  • zemes ierīcības darbu veikšanai;
  • zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai;
  • ģeodēzisko darbu veikšanai.

III. Lietotie termini:

  • Sertificēšanas shēma– īpašas sertifikācijas prasības, kas ir attiecināmas uz konkrētu personu kategorijām, kurām ir piemērojami vieni un tie paši standarti, likumi un procedūras;
  • Pretendents– Persona, kas iesniegusi pieteikumu pielaišanai sertifikācijas procesam.
  • Kandidāts – Pretendents, kurš izpildījis konkrētus priekšnoteikumus un ir pielaists sertifikācijas procesam.

IV. Shēmas apraksts:

Sertificēšanas shēma izstrādāta pamatojoties uz Sertificēšanas shēmas priekšnoteikumiem.

FIZISKA PERSONA VAR PRETENDĒT UZ SERTIFIKĀTU, JA ATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM:

1. ZEMES IERĪCĪBAS DARBU VEIKŠANAI:

1.1.ir ieguvusi akadēmiskā bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm vai specialitātē vai nozarē, kas ir saistīta ar projektēšanu (piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts) un tai ir vismaz divu gadu pieredze teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai detālplānojumu izstrādē pēdējo piecu gadu laikā (noteikumu Nr.1011 4.1.punkts);

2. ZEMES KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS DARBU VEIKŠANAI:

2.1.ir ieguvusi akadēmiskā bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm un tai ir vismaz divu gadu pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā pēdējo piecu gadu laikā (noteikumu Nr.1011 4.3.punkts);

3. ĢEODĒZISKO DARBU VEIKŠANAI:

3.1.ir ieguvusi akadēmiskā bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm (piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts) un tai ir vismaz divu gadu pieredze ģeodēziskajos darbos pēdējo piecu gadu laikā (noteikumu Nr.1011 4.1.punkts);

FOZOSKA PERSONA NEVAR PRETENDĒT UZ SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANU:

1. ja nav pagājuši divi gadi pēc sertifikāta anulēšanas par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

2. ja tai attiecīgais sertifikāts par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir anulēts trīs reizes.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA UN TO IZSKATĪŠANA:

1. Pretendents apliecina savu profesionālo kompetenci, iesniedzot:

1.1.      iesniegumu sertifikāta saņemšanai (Sertificēšanas biroja veidlapa – V-01) ne vēlāk, kā divas nedēļas pirms plānotā eksāmena;

1.2.       pases vai personas identifikācijas kartes kopiju (ja piekrīt tās glabāšanai Sertificēšanas birojā);

1.3.       izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

1.4.       profesionālās darbības aprakstu (CV);

1.5.       darba pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju. Piemēram: darbu sarakstu,  darba līgumu;

1.6.       divas fotogrāfijas (3x4cm)

2. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē Pretendenta pieteikumu un iesniegtos dokumentus.

2.1. iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums sertifikāta saņemšanai, nepieciešamības gadījuma pieprasa papildu informāciju;

2.2. izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību prasībām un mēneša laikā no visu novērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo slēdzienu par dokumentu atbilstību un uzaicina Pretendentu uz sertificēšanas pārbaudi, piešķirot viņam Kandidāta statusu.

SERTIFICĒŠANAS PROCESS

1. Sertificēšanas pārbaude ir eksāmens testa veidā par katru jomu, kurā Kandidāts vēlas saņemt sertifikātu.

2. Testā ir 30 jautājumi, dokumentā Sertificēšanas shēmas priekšnoteikumi ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajā apjomā, uz kuriem jāatbild 60 minūšu laikā. Sertificēšanas pārbaude ir nokārtota, ja Kandidāts ir sniedzis vismaz 25 pareizas atbildes.

3. Pirms eksāmena Kandidāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās eksāmena protokolā.

4. Eksāmena norise notiek saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko pirms eksāmena kandidāti tiek iepazīstināti.

5. Lēmumu par sertificēšanu pieņem Sertificēšanas biroja vadītājs 10 darba dienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes, pamatojoties uz eksperta sniegto profesionālo atzinumu par Kandidātu.

6. Ja sertificēšanas pārbaude nokārtota un pieņemts lēmums piešķirt sertifikātu:

6.1. Sertificētā persona iesniedz valsts nodevas maksājuma kvīti un apdrošināšanas polises kopiju;

6.2. Sertificēšanas birojs izsniedz sertificētajai personai Sertifikātu, Sertifikāta lietošanas noteikumus, Sertificēto personu ētikas kodeksu, lēmuma par sertificēšanu kopiju. Sertificētā persona parakstās par dokumentu saņemšanu.

7. Sertifikāts derīgs piecus gadus.

8.Ja sertificēšanas pārbaude nav nokārtota un pieņemts lēmums nepiešķirt sertifikātu:

8.1. Sertificēšanas birojs informē Kandidātu par sertificēšanas eksāmena rezultātu un pieņemto lēmumu nepiešķirt sertifikātu, nosūtot Kandidātam lēmuma kopiju.

8.2. Sertificēšanas birojs informē Kandidātu par atkārtotā sertificēšanas eksāmena kārtošanas iespējām.

8.3. Ja pretendents atkārtoti nenokārto sertificēšanas pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

SERTIFICĒTĀS PERSONAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS UZRAUDZĪBA

1. Sertificētās personas uzraudzību veic Sertificēšanas biroja eksperti saskaņā ar Sertificēšanas biroja izstrādātu procesu un instrukcijām:

1.1. izskatot pamatotus iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas profesionālo darbību, saskaņā ar Sertificēšanas biroja izstrādātu sūdzību izskatīšanas procesu;

1.2. plānveidā, vismaz vienu reizi piecos gados pārbaudot vismaz trīs sertificētās personas veiktos darbus katram sertificētajam darbības veidam.

1.3. Profesionālās darbības uzraudzības rezultātā Sertifikāta darbības apturēšana un anulēšana noteikta Sertifikāta lietošanas noteikumos.

SERTIFIKĀTA DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANA

1. Sertificētā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

2. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē pieteikumu.

3. Sertificēšanas birojs, izvērtējot iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, līdz sertifikāta darbības termiņa beigām pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt un attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

4. Sertifikāta darbības termiņu pagarina, ja:

4.1.sertificēšanas institūcija ir saņēmusi sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu

4.2.sertificēšanas institūcija no sertificētās personas ir saņēmusi valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu

4.3.sertifikāta darbības termiņam beidzoties, tā darbība nav apturēta uz laiku. Ja sertifikāta darbība ir apturēta uz laiku, sertifikāta darbības termiņu pagarina pēc tā darbības apturēšanas beigām

4.4.sertificētā persona pēdējo piecu gadu laikā ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā

5. Sertifikāta darbības termiņu pagarina uz pieciem gadiem

6. Sertificēšanas institūcija izsniedz sertificētajai personai sertifikātu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Pagarinot sertifikāta darbības termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un sertifikāts ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa beigām.

7. Ja sertificētās personas profesionālajā darbībā pēdējo piecu gadu laikā ir konstatēti 2 vai vairāk pārkāpumi, profesionālās darbības kvalitātes uzlabošanas nolūkos, sertificētajai personai tiek organizētas pārrunas ar Sertificēšanas biroja ekspertu.

8. Sertificētajai personai, saņemot sertifikātu, tiek organizētas pārrunas ar Sertificēšanas biroja darbinieku par sertificētas personas pienākumiem un atbildību, kas noteikta noteikumos Nr. 1011 un Sertifikāta lietošanas noteikumos.

Apelācijas kārtība

1. Sertificēšanas biroja vadītāja Lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību, sertifikāta anulēšanu vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt apelācijas kārtībā Sertificēšanas biroja Sertificēšanas shēmas komitejā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot pamatotu iesniegumu.
2. Sertificēšanas biroja Sertificēšanas shēmas komitejas lēmumu par ģeodēzisko darbu sertifikāta izsniegšanas atteikumu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību, sertifikāta anulēšanu vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā.
3. Sertificēšanas biroja Sertificēšanas shēmas komitejas lēmumu par zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertifikāta izsniegšanas atteikumu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību, sertifikāta anulēšanu vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt Valsts zemes dienestā.
4. Aizsardzības ministrijas vai Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Saskaņots Sertificēšanas shēmas komitejā 2015.gada 23. aprīlī, protokola Nr. 01-06/03/01-03/15/3