You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

SERTIFIKĀTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

KOMPETENTAJIEM SPECIĀLISTIEM DARBA AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 08.09.2008. not. Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentajām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību".

2. Noteikumi nosaka prasības kompetentā darba aizsardzības speciālista profesionālās kompetences sertifikāta (turpmāk tekstā – Sertifikāts) lietošanas, derīguma termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību SIA „Mācību un konsultāciju centra ABC” Sertificēšanas birojā (turpmāk – Birojs).

3. Sertifikāts ir profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments sertifikātā norādītajā jomā.

4. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

5. Sertifikātu drīkst  lietot  tikai sertificētajā jomā un derīgumā termiņa laikā.

6. Sertifikātu, sertifikāta apliecību vai logo aizliegts lietot maldinošā veidā. Kopijām jābūt skaidri salasāmām. Atsaucoties uz sertifikātu, obligāti jānorāda sertifikāta numurs. Par pārkāpumu sertifikāta lietošanā uzskatāma arī maldinošas informācijas izplatīšana par Biroju.

7. Sertifikātu izsniedz vienā eksemplārā, latviešu valodā.

8. Sertificēta persona ir atbildīga par sertifikāta glabāšanu.

9. Ja sertifikāts nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, Birojs, pamatojoties uz sertificētās personas pamatotu iesniegumu, sertificētajai personai izsniedz dublikātu. Bojāto sertifikātu sertificētā persona nodod Birojā.

10. Saņemot jaunu sertifikātu, iepriekš izsniegtais jānodod Birojā.

11. Pēc lēmuma par sertifikāta anulēšanu saņemšanas, sertifikāts nekavējoties jānodod Birojā un jāpārtrauc atsauces uz šo dokumentu.

II. Sertificētās personas pienākumi

12. Sertifikāta darbības laikā, sertificētajai personai jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei (izņemot personām, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās (noslēgts darba līgums));

13. Sertificētajai personai jāinformē Birojs par izmaiņām personas datos (adrese, tālrunis, e-pasts);

14.  7 dienu laikā informēt Biroju par saņemtajām sūdzībām, negatīvajiem atzinumiem, tiesu spriedumiem, konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī aizrādījumiem par neētisku vai nekompetentu profesionālo rīcību sertifikāta darbības jomā.

 III.  Sertificētās personas atbildība

15. Sertificētā persona ir atbildīga par savas darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un Biroja prasībām.

16.Sertificētās personas darbību uzrauga sertificētajā jomā kompetentas valsts institūcijas, tiesībsargājošās iestādes un Birojs.

17. Konstatēto pārkāpumu sertificētās personas darbībā, pamatojoties uz Birojā iesniegtajiem dokumentiem, izskata Biroja kompetenti eksperti.

18. Eksperti sagatavo atzinumu un iesniedz to Biroja vadītājam lēmuma pieņemšanai.

19. Par konstatēto pārkāpumu sertificētajai personai var uzlikt sodu:

19.1.  izteikt brīdinājumu;

19.2.  apturēt sertifikāta darbību;

19.3.  anulēt sertifikātu.

20. Brīdinājumu izsaka par nebūtisku pārkāpumu, kas nerada tiesiskas vai finansiālas sekas un neliecina par sertificētās personas profesionālās kompetences trūkumu, ar nosacījumu, ka iepriekšējā darbībā tāda veida vai līdzīgi pārkāpumi nav konstatēti.

21. Aptur sertifikāta darbību, ja:

21.1.  saņemts sertificētās personas pamatots iesniegums;

21.2.  konstatēts, ka sertificētā persona atkārtoti ir izdarījusi tādu pašu vai līdzīgu pārkāpumu, par kādu tai jau iepriekš izteikts brīdinājums;

21.3.  konstatēts, ka sertificētās personas profesionālajā darbībā pieļauti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kuri rada tiesiskas un finansiālas sekas;

21.4.  konstatēts, ka noteiktajā termiņā nav novērsti pārkāpumi, kurus konstatējušas kompetentās valsts institūcijas vai Biroja eksperti;

21.5.  to pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

22. Laikā, uz kuru apturēta sertifikāta darbība par pārkāpumiem, sertificētā persona ir tiesīga veikt vienīgi tos darbus, kas saistīti ar konkrēto pārkāpumu novēršanu un to pasūtījumu izpildi, kuri ir saņemti līdz lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu pieņemšanai, bet nav tiesīga pieņemt jaunus pasūtījumus. Sertificētai personai vienas darbdienas laikā no lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu, jāiesniedz Birojā nepabeigto pasūtījumu saraksts, norādot pasūtījuma saņemšanas datumu.

23. Lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanas termiņa pagarināšanu pieņem Biroja vadītājs, pamatojoties uz sertificētās personas pamatotu pieteikumu.

24. Lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu pieņem Biroja vadītājs, pamatojoties uz sertificētās personas iesniegumu, ja tā bijusi darbības apturēšanas iniciatore.

25. Lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu pēc pārkāpumu novēršanas pieņem Biroja vadītājs, pamatojoties uz kompetentu ekspertu atzinumu, ka pārkāpumi novērsti.

26. Personai, kuras sertifikāta darbība bijusi apturēta vairāk kā trīs gadus, sertifikāta darbība tiek atjaunota tikai pēc eksāmena nokārtošanas.

27. Sertifikātu anulē, ja konstatē, ka:

27.1.  kompetentais darba aizsardzības speciālists neatbilst Ministru kabineta 08.09.2008. not. Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentajām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" prasībām;

27.2.  kompetentais darba aizsardzības speciālists ir pārkāpis viņa darbības jomu regulējošos normatīvos aktus;

27.3.  kompetentais darba aizsardzības speciālists ir pārkāpis šos Noteikumus;

27.4. kompetentais speciālists sertifikāta saņemšanai ir sniedzis nepatiesas ziņas.

28. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu nosūta personai 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

29. Speciālists, kura sertifikāts ir anulēts, atkārtotai sertifikāta iegūšanai var pieteikties ne ātrāk kā pēc diviem gadiem no sertifikāta anulēšanas dienas.

30. Sertifikāta anulēšana neatbrīvo sertificēto personu no atbildības par izdarīto pārkāpumu likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 IV.  Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana

31. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, sertificētā persona atkārtoti apliecina savu profesionālo kompetenci atbilstoši noteiktajiem Sertificēšanas shēmas priekšnoteikumiem un Sertificēšanas shēmas prasībām, – ik pēc 5 gadiem.

32. Pagarinot sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta numurs nemainās.

33. Sertifikāts sāk darboties ar nākamo dienu, kad beidzies iepriekšējā sertifikāta darbības termiņš, pie nosacījuma, ka ir nokārtots sertificēšanas eksāmens.

34. Saņemot jaunu sertifikātu un sertifikāta apliecību, iepriekš lietotie dokumenti jānodod Birojā.

 V.  Noslēguma jautājumi

35. Parakstoties par sertifikāta saņemšanu, apliecinu, ka esmu iepazīstināts ar Sertifikāta lietošanas noteikumiem un apņemos tos ievērot.

 

 

Saskaņots Sertificēšanas shēmas komitejā 2014.gada 08. aprīlī, protokola Nr. 01-06/03/01-03/14/2