You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšanas shēmas priekšnosacījumi

1. Likumi:

2. Ministru kabineta noteikumi:

 

 

3. Saistītie standarti

 • LVS EN 1005-1+A1:2009 L Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darba spējas. 1. daļa: Termini un definīcijas
  • LVS EN ISO 9241-1:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 1.daļa: Vispārīgs ievads"
  • LVS EN ISO 9241-1:2000 /A1:2003 Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem - 1.daļa: Vispārīgs ievads
  • LVS EN 29241-2:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 2.daļa: Prasības darba uzdevumiem"
  • LVS EN ISO 9241-5:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 5.daļa: Darbstacijas izkārtojums un prasības darba pozām"
  • LVS EN ISO 9241-6:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 6.daļa: Ieteikumi darba videi"
  • LVS EN ISO 9241-110:2006 „Interaktīvo sistēmu ergonomika” 110. daļa: Dialogu principi"
  • LVS EN ISO 9241-11:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 11.daļa: Lietojamības vadlīnijas"
  • LVS EN ISO 9241-13:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 13.daļa: Lietotāju vadīšana"

 

 • LVS EN ISO 9241-14:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 14.daļa: Izvēlņu dialogi"
 • LVS EN ISO 9241-15:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 15.daļa: Komandu dialogi"
 • LVS EN ISO 9241-16:2000 "Ergonomikas prasības biroja darbam ar displejiem. 16.daļa: Tiešās manipulācijas dialogi"
 • LVS EN ISO 9241-305:2009 Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 305. daļa: Displeju optiskie testi laboratorijā (ISO 9241-305:2008)
 • LVS EN ISO 9241-303:2012         Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 303. daļa: Prasības displejiem (ISO 9241-303:2011)
 • LVS EN ISO 9241-305:2009 Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 305. daļa: Displeju optiskie testi laboratorijā (ISO 9241-305:2008)
 • Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.344  “Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, pārvietojot smagumus”
  • LVS EN 1005-1+A1:2009 "Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darba spējas. 1.daļa: Termini un definīcijas"
  • LVS EN 1005-2+A1:2009 "Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darba spējas. 2.daļa: Manuālā darbošanās ar mašīnām un to daļām"
  • LVS EN 1005-3+A1:2009 "Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbspējas. 3.daļa: Darbā ar mašīnām ieteicamās spēka robežvērtības"
  • Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325   "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"(stājas spēkā ar – 19.05.2007)
   • LVS EN 481:2004 "Darba vides gaiss. Aerogēno daļiņu lielumu definēšana to mērīšanai gaisā"
   • LVS EN 482+A1:2016 Darba vides gaiss. Galvenās prasības ķīmikāliju koncentrācijas mērīšanas procedūrām
   • LVS EN 689:2004 "Darba vides gaiss. Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija"
   • Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumiem Nr.526  “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”
    • LVS EN 12810-1:2004 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem - 1.daļa: Izstrādājumu specifikācija"
    • LVS EN 12810-2:2004 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem - 2.daļa: Īpašas metodes konstrukciju projektēšanai"
    • LVS EN 12811-1:2004 "Pagaidu darba iekārtas - 1.daļa: Sastatnes - konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains"
    • LVS EN 12811-2:2004 "Pagaidu darba iekārtas - 2.daļa: Informācija uz materiāliem"
    • LVS EN 12811-3:2003 "Pagaidu darba iekārtas - 3.daļa: Slodzes pārbaude"
    • Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumi Nr.66  “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”
     • LVS ISO 1999:2014 "Akustika. Trokšņa izraisīta dzirdes zuduma novērtējums" (OBLIGĀTS)
     • LVS ISO 1996-1:2017 Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras (OBLIGĀTS)
     • LVS EN ISO 9612:2009 Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana. Tehniskā metode (ISO 9612:2009)  (OBLIGĀTS)
     • Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.284   "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē"
     •  

 

 • LVS EN ISO 5349-1:2005 "Mehāniskā vibrācija – Uz cilvēka roku pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas mērīšana un novērtēšana – 1.daļa: Vispārīgās prasības" (OBLIGĀTS)
 • LVS EN ISO 5349-2:2005 "Mehāniskā vibrācija – Uz cilvēka roku pārvadītās vibrācijas ekspozīcijas mērīšana un novērtēšana – 2.daļa: Praktiski norādījumi mērīšanai darba vietā" (OBLIGĀTS)
 • LVS ISO 2631-1:2003 /A1:2010 Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1.daļa: Vispārīgās prasības. 1. grozījums  (OBLIGĀTS)
 • LVS ISO 2631-2: 2006 "Mehāniskās vibrācijas un triecieni – Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 2.daļa: Vibrācija ēkās (1 līdz 80 Hz)“ (OBLIGĀTS)
 1. 4.      Pretendentiem, kuri vēlas saņemt kompetences sertifikātu darba aizsardzības jomā, tiek pārbaudītas šādas teorētiskās zināšanas:

4.1.       darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – pieci jautājumi;

4.2.       apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – viens jautājums;

4.3.       ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība – trīs jautājumi;

4.4.       darba vides riska faktori un to ietekme uz nodarbināto drošību un veselību – trīs jautājumi;

4.5.       darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana un novērtēšana – četri jautājumi;

4.6.       darba procesā pielietojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi – divi jautājumi;

4.7.       darba ergonomikas pamati – divi jautājumi;

4.8.       bīstamo vielu uzglabāšana un drošības pasākumi darbā ar tām – divi jautājumi;

4.9.       pedagoģija – viens jautājums;

4.10.  nelaimes gadījumu izmeklēšanas un cēloņu noteikšanas pamatprincipi – trīs jautājumi;

4.11.  arodslimību cēloņu un sakarību noteikšana – trīs jautājumi;

4.12.  darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs uzņēmumā – viens jautājums.

 

 1. 5.      Pretendentiem, kuri vēlas saņemt kompetences sertifikātu darba aizsardzības jomā, jāsagatavo atbildes uz trim šādiem situāciju uzdevumiem:

5.1.       Pretendents pēc dotās praktiskās situācijas apraksta novērtē darba vides riskus kādā nozares uzņēmumā, identificējot situācijā iespējamos darba vides riska faktorus un novērtējot risku darbinieku drošībai un veselībai (ja iespējams, bez papildu darba vides mērījumu veikšanas, ja nav iespējams, - norāda, kādi darba vides mērījumi konkrētajā situācijā nepieciešami);

5.2.       Pretendents pēc dotā praktiskās situācijas apraksta kādā nozares uzņēmumā nosaka situācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, norādot konkrētajam situācijas aprakstam atbilstošos normatīvo aktu pārkāpumus, savu atbildi pamatojot ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.3.       Pretendents pēc dotā praktiskās situācijas apraksta nosaka nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus kādā nozares uzņēmumā.

 

 1. Sertificēšanas birojs izmanto Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas apstiprinātos testa jautājumus (skatīt LDASA mājas lapā)

 

! Jāizmanto normatīvo aktu aktuālās versijas.