You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšanas shēma

I. Mērķis:

Aprakstīt sertifikācijas prasības, ievērojot standarta LVS NE ISO/IEC 17024:2013 un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasības

II. Darbības sfēra:

Reglamentē profesionālās kompetences sertifikāta saņemšanas kārtību fiziskām personām: kompetentais speciālists darba aizsardzības jautājumos.

III. Lietotie termini:

- Sertificēšanas shēma – īpašas prasības sertifikācijas kārtībai, kuras ir attiecināmas uz konkrētu personu kategorijām un kurām ir piemērojami vieni un tie paši standarti, likumi un procedūras;

- Pretendents– persona, kas iesniegusi pieteikumu pielaišanai sertifikācijas procesam.

- Kandidāts– pretendents, kurš izpildījis konkrētus priekšnoteikumus un ir pielaists sertifikācijas procesam.

IV. Shēmas apraksts:

Sertificēšanas shēma izstrādāta pamatojoties uz Sertificēšanas shēmas priekšnoteikumiem.

Fiziska persona var pretendēt uz KOMPETENTA SPECIĀLISTA DARBA AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS sertifikātu, ja tā atbilst šādām prasībām:

1. ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesijas standarts „Darba aizsardzības vecākais speciālists”);

2. ir praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā ne mazāk kā trīs gadi pēdējo piecu gadu laikā;

3. ir pilnveidojusi savas profesionālās zināšanas darba aizsardzības jautājumos ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā;

4. nav trīs reizes administratīvi sodīta par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā vides risku novērtēšanu) sniegšanu uzņēmumiem pēdējo piecu gadu laikā;

Dokumentu iesniegšana un to izskatīšana:

1. Pretendents apliecina savu profesionālo kompetenci, iesniedzot:

1.1. pieteikumu (Biroja veidlapa V-01)

1.2. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju vai kompetentā speciālista darba aizsardzības jautājumos sertifikāta kopiju par iepriekšējo darbības periodu;

1.3. darba pieredzi apliecinoša dokumenta/u kopiju/as. Piemēram: darba līguma kopiju;

1.4. dokumenta/u kopiju/as par mācību kursa noklausīšanos darba aizsardzības jautājumos ne mazāk kā 80 stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā.

2. Sertificēšanas biroja darbinieks pieņem un reģistrē Pretendenta pieteikumu un iesniegtos dokumentus.

2.1. iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums sertifikāta saņemšanai, nepieciešamības gadījuma pieprasa papildu informāciju;

2.2. izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un mēneša laikā no visu novērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo slēdzienu par dokumentu atbilstību un uzaicina Pretendentu uz sertificēšanas pārbaudi, piešķirot viņam Kandidāta statusu.

Sertificēšanas process

1. Birojs 30 dienu laikā pēc noteikto dokumentu saņemšanas organizē Kandidāta zināšanu un spēju pārbaudi (sertifikācijas eksāmens) un novērtē Kandidāta profesionālās kompetences atbilstību pieteiktajā jomā.

2. profesionālās kompetences atbilstība tiek novērtēta:

2.1. teorētiskās zināšanas – tests, kurā kandidāts atbild uz 30 testa jautājumiem;

2.2. praktiskās zināšanas –Kandidāts risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.

3. Eksāmena norise notiek saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko pirms eksāmena kandidāti tiek iepazīstināti.

4. Sertificēšanas pārbaude ir nokārtota, ja kandidāts nav pārsniedzis sertificēšanas pārbaudes laika ierobežojumu (90 minūtes) un ieguvis vismaz 70 % no sertifikācijas eksāmena kopējā punktu skaita (vismaz 42 punktus) – testa daļā pareizi atbildējis uz vismaz 60 % jautājumu (vismaz 18 punktus) un situāciju uzdevumos ieguvis vismaz 60 % no kopējā situāciju uzdevumu punktu skaita (vismaz 18 punktus).

5. Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem komisija pieņem 5 darba dienu laikā pēc eksāmena.

6. Lēmumu par sertificēšanu pieņem Sertificēšanas biroja vadītājs, pamatojoties uz ekspertu sniegto profesionālo atzinumu par Kandidātu.

7. Ja sertificēšanas pārbaude nokārtota un pieņemts lēmums piešķirt sertifikātu, Sertificēšanas birojs izsniedz sertificētajai personai Sertifikātu, Sertifikāta lietošanas noteikumus, Sertificēto personu ētikas kodeksu, lēmuma par sertificēšanu kopiju. Sertificētā persona parakstās par dokumentu saņemšanu.

8. Sertifikāts derīgs piecus gadus.

9. Ja Kandidāts nav nokārtojis sertificēšanās pārbaudi:

9.1. Sertificēšanas birojs informē Kandidātu par sertificēšanas eksāmena rezultātu un pieņemto lēmumu - nepiešķirt sertifikātu, nosūtot Kandidātam lēmuma kopiju;

9.2. Kandidāts var pieteikties uz atkārtotu kompetences apliecināšanu ne agrāk kā 30 dienas un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējā sertificēšanas eksāmena kārtošanas;

9.3. Atkārtotajā sertificēšanas eksāmenā Kandidātam jākārto tikai tā daļa, kas nav nokārtota:

9.3.1. teorētiskās zināšanas –tests, kurā kandidāts atbild uz 30 testa jautājumiem, testa veikšanas laiks 30 minūtes;

9.3.2. praktiskās zināšanas – jārisina trīs iepriekš sagatavoti situāciju uzdevumi, praktisko zināšanu pārbaudes veikšanas laiks 60 minūtes.

9.4. Ja pretendents atkārtoti nenokārto sertificēšanas pārbaudi, Kandidātam trešo reizi jākārto pilna pārbaude (tests un praktiskie uzdevumi). Atkārtoti eksāmenu var kārtot ne agrāk kā 30 dienas un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējā sertificēšanas eksāmena kārtošanas.

9.5. Ja pretendents trešajā reizē nenokārto sertificēšanas pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

10. Sertificētās personas uzraudzības kārtība, sertifikāta lietošana, sertifikāta termiņš, apturēšana un anulēšana notiek saskaņā ar Sertificēšanas biroja Sertifikāta lietošanas noteikumiem, kas ir sertificēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa.

Apelācijas kārtība

Sertificēšanas biroja vadītāja Lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību un sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt apelācijas kārtībā Sertificēšanas biroja Sertificēšanas shēmas komitejā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot pamatotu iesniegumu.

 

Saskaņots Sertificēšanas shēmas komitejā 2014.gada 08. aprīlī, protokola Nr. 01-06/03/01-03/14/2