You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana

Apraksts

Saskaņā ar LR MK 08.09.2008. noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, speciālists ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos 5 gadus no izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanas dienas. Pēc šī termiņa beigām darba aizsardzības vecākais speciālists vēršas akreditētā institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos.

Prasības pretendentiem:

  • pretendents ir ieguvis 2. līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesijas standarts PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists")
  • pēdējo piecu gadu laikā apgūtas zināšanas darba aizsardzības jautājumos ne mazāk kā 80 stundu apmērā
  • ne mazāk kā triju gadu praktiskā darbība darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā

!!! Ja kandidāts pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīts par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem, personāla sertificēšanas institūcija neļauj kandidātam kārtot sertifikācijas eksāmenu un neizsniedz kompetenta speciālista sertifikātu.

Sertificēšanas process:

Sertificēšanas pārbaude

Sertificēšanas pārbaude notiek divās daļās saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko Kandidātus iepazīstina pirms sertificēšanas pārbaudes:

  • teorētiskā daļa- tests, kurā iekļauti 30 jautājumi, katram jautājumam ir no 3 līdz 5 atbilžu variantiem. Par katru pareizu atbildi 1 punkts, maksimāli iegūstamo punktu skaits 30.
  • praktiskā daļa- 3 situāciju uzdevumi, kuros attiecīgi norādītajam jautājumam jāveic darba vides risku novērtējums, jānorāda normatīvo aktu pārkāpumi un jānosaka darba aizsardzības pasākumi. Par katru uzdevumu maksimālais iegūstamo punktu skaits 10 un par visiem uzdevumiem kopā 30 punkti.

Eksāmens ir nokārtots ja testa un praktiskās daļas iegūto punktu kopskaits ir vismaz 42 punkti, ar nosacījumu, ka katrā no eksāmena daļām ir iegūti vismaz 18 punkti.

!!! Eksāmenā nav atļauts izmantot palīglīdzekļus

Testa jautājumu katalogs pieejams Latvijas darba aizsardzības speciālisti asociācijas mājas lapā www.ldasa.lv

Sertificēšanas pārbaude ilgst 90 minūtes.
Eksāmena norises vieta ir Rīgā, Blaumaņa iela 5a-5

Sertifikāta piešķiršana

- 10 darbdienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes Sertificēšanas birojs pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu.
- Pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas personai tiek izsniegts atbilstoša parauga kompetentā speciālista darba aizsardzībā sertifikāts, Sertifikāta lietošanas noteikumi un Sertificētās personas ētikas kodekss.
- Pēc lēmuma par sertifikāta nepiešķiršanu sertificētā persona atkārtotai sertifikācijai var pieteikties likumdošanā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Sertificēšanas shēmu un eksāmena norises instrukciju. 

Sertifikāta saņemšana

Lai saņemtu sertifikātu, sertificētajai personai, personīgi jāierodas SIA ’’Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā un jāparakstās uz sertifikāta.

Sertifikāta derīguma termiņš ir 5 gadi. 

Pieteikties

  • pieteikuma veidlapa skatīt šeit
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai kompetenta speciālista sertifikāts
  • dokuments, kas apliecina ne mazāk kā 3 gadu praktisko pieredzi darba aizsardzības jomā pēdējo 5 gadu laikā
  • dokumentus, kas apliecina pretendenta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem 80 stundu apjomā, pēdējo 5 gadu laikā