You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Телефон: (+371) 26332356, е-маил: sb@abc.edu.lv

Sertificēšanas shēmas priekšnosacījumi ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

  1. 1.      Sertifikātu iegūšanai ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā nepieciešamās zināšanas sistematizētas šādās grupās:

1.1.   1.grupa - Elementārā ģeodēzija;

1.2.   2.grupa - Augstākā ģeodēzija;

1.3.   3.grupa - Normatīvie akti ģeodēzijas jomā;

1.4.   4.grupa - Zemes vienību robežu projektēšana un zemes izmantošanas ilgtspējība;

1.5.   5.grupa - Normatīvie akti zemes ierīcības jomā;

1.6.   5.grupa - Normatīvie akti zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā;

1.7.   7.grupa - Nekustamā īpašuma valsts kadastrs.

 

  1. 2.     KRITĒRIJI SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI ZEMES IERĪCĪBAS DARBU VEIKŠANAI:

 

2.1.   Pretendentiem, kuri vēlas saņemt sertifikātu zemes ierīcības darbu veikšanai, sertificēšanas pārbaudē ir iekļauti:

2.1.1.      15 jautājumi no 4.grupas Par zemes vienību robežu projektēšanu un zemes izmantošanas ilgtspējību:

a)       zemes robežu projektēšana – minimālās, optimālās platības, platību noteiktība;

b)       robežu konfigurācija (izdevīgums);

c)       piekļuves iespējas, konsolidācija, robežu taisnošana (regulēšana);

d)       teritorijas ilgtspējīgas izmantošanas iespējas.

2.1.2.      15 jautājumi no 5.grupas Par normatīvo aktu prasībām zemes ierīcības jomā:

a)      zemes ierīcīcības projekta noformēšana un saturs;

b)      ceļu servitūti;

c)      zemes lietošanas veidi;

d)      zemes vienības pirmsreģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

e)      apbūves zemes projektēšana, aizsargjoslas un citi nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, to noteikšanas kārtība.

 

 

2.2.   Izmantojamie normatīvie akti:

2.2.1.      28.01.1937. likums "Civillikums" (Trešā daļa. LIETU TIESĪBAS);

2.2.2.      07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss";

2.2.3.      11.03.1992. likums "Par autoceļiem";

2.2.4.      19.05.1994. likums "Par pašvaldībām";

2.2.5.      05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums" un tam saistošie MK noteikumi par aizsargjoslu noteikšanu;

2.2.6.      24.02.2000 likums “Meža likums”

2.2.7.      01.12.2005. likums "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums";

2.2.8.      14.09.2006. likums „Zemes ierīcības likums”;

2.2.9.      29.01.2009. likums "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums";

2.2.10.  17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums";

2.2.11.  14.10.2010. likums "Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums";

2.2.12.  13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums";

2.2.13.  20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība";

2.2.14.  21.08.2007. MK noteikumi Nr.562 "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem";

2.2.15.  13.10.2008. MK rīkojums Nr.613 "Par Zemes politikas pamatnostādnēm 2008.–2014.gadam";

2.2.16.  06.02.2014. MK noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru ";

2.2.17.  10.04.2012. MK noteikumi Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi";

2.2.18.  10.08.2010. MK noteikumi Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam";

2.2.19.  01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"; 

2.2.20.  24.07.2018. MK noteikumi Nr.439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība";

2.2.21.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”;

2.2.22.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi".

2.2.23.  15.11.2011. MK noteikumi Nr. 879 Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.


 

  1. 3.      KRITĒRIJI SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI ZEMES KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS DARBU VEIKŠANAI:

 

3.1.   Pretendentiem, kuri vēlas saņemt sertifikātu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, sertificēšanas pārbaudē ir iekļauti:

3.1.1.      12 jautājumi no 1.grupas Elementārā ģeodēzija:

a)      ģeodēzija, ģeodēziskie mērījumi, uzmērīšanas metodes;

b)      ģeodēziskie instrumenti;

c)      tiešo un pretējo ģeodēzijas uzdevumu, mērījumu rezultātu novērtēšana;

d)      Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma LKS-92;

e)      brīvo koordinātu sistēma.

3.1.2.      12 jautājumi no 6.grupas Normatīvie akti zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā:

a)      zemes robežu apsekošana, atjaunošana, noteikšana;

b)      zemes robežu plāna, apgrūtinājumu plāna un situācijas plāna sastādīšana;

c)      ceļa servitūti;

d)      zemes lietošanas veidi.

3.1.3.      6 jautājumi no 7.grupas Nekustamā īpašuma valsts kadastrs:

a)      kadastra objektu identifikācijas sistēma;

b)      kadastrālās uzmērīšanas dati Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

c)      iesniedzamie dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu.

 

3.2.   IZMANTOJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN LITERATŪRA:

3.2.1.      28.01.1937. likums "Civillikums" (Trešā daļa. LIETU TIESĪBAS);

3.2.2.      07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss";

3.2.3.      11.03.1992. likums "Par autoceļiem";

3.2.4.      19.05.1994. likums "Par pašvaldībām";

3.2.5.      05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums" un tam saistošie MK noteikumi par aizsargjoslu noteikšanu;

3.2.6.      27.02.1997. likums "Par mērījumu vienotību";

3.2.7.      24.02.2000 likums “Meža likums”

3.2.8.      01.12.2005. likums "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums";

3.2.9.      29.01.2009. likums "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums";

3.2.10.  17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums";

3.2.11.  21.08.2007. MK noteikumi Nr.562 „Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”;

3.2.12.  07.07.2008. MK noteikumi Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība";

3.2.13.  04.02.2014. MK noteikumi Nr.61 " Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru ";

3.2.14.  10.08.2010. MK noteikumi Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam";

3.2.15.  01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā";

3.2.16.  27.12.2011. MK noteikumi Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi";

3.2.17.  24.07.2018. MK noteikumi Nr.439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība";

 

3.2.18.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”;

3.2.19.  17.01.2012. MK noteikumi Nr.60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem";

3.2.20.  10.04.2012. MK noteikumi Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi";

3.2.21.  15.11.2011. MK noteikumi Nr. 879 Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

3.2.22.  Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U., Ģeodēzija, 2007.

 

  1. 4.      KRITĒRIJI SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI ĢEODĒZISKO DARBU VEIKŠANAI:

4.1.   Pretendentiem, kuri vēlas saņemt sertifikātu ģeodēzisko darbu veikšanai, sertificēšanas pārbaudē ir iekļauti:

4.1.1.      12 jautājumi no 1.grupas Elementārā ģeodēzija:

a)      ģeodēzija, ģeodēziskie mērījumi, uzmērīšanas metodes;

b)      ģeodēziskie instrumenti;

c)      tiešo un pretējo ģeodēzijas uzdevumu, mērījumu rezultātu novērtēšana;

d)      Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma LKS-92;

e)      brīvo koordinātu sistēma.

4.1.2.      6 jautājumi no 2.grupas Augstākā ģeodēzija:

a)      par zemes elepsīdu, tā parametriem un vienādojumu, attēlošanu uz plaknes;

b)      par meridiāna tuvināšanos, izlieces, koordinātu plaknēm;

c)      topogrāfisko karšu sistēmām;

d)      par koordinātu pārrēķiniemkvaziģeocentriskā telpā.

4.1.3.      12 jautājumi no 3.grupas Normatīvie akti ģeodēzijas jomā:

a)      normatīvo aktu prasības topogrāfiskās uzmērīšanas jomā, inženierģeodēzijas jomā;

b)      par būvniecības normatīviem;

c)      par būvju elementu raksturlielumu ģeodēzisku noteikšanu.

 

4.2.   IZMANTOJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN LITERATŪRA

4.2.1.      07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss";

4.2.2.      09.07.2013. likums "Būvniecības likums";

4.2.3.      17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums";

4.2.4.      05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums" un tam saistošie MK not. par aizsargjoslu noteikšanu;

4.2.5.      27.02.1997. likums "Par mērījumu vienotību";

4.2.6.      24.02.2000 likums “Meža likums”

4.2.7.      16.03.2004. Latvijas standarts LVS ISO 17123-2 „Optika un optiskie instrumenti - Lauka procedūras ģeodēzisko un mērniecības instrumentu pārbaudei - 2.daļa: Nivelieri”;

4.2.8.      01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā";

4.2.9.      22.03.2011. MK noteikumi Nr.211 "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu";

4.2.10.  30.08.2011. MK noteikumi Nr.668 "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi";

4.2.11.  30.08.2011. MK noteikumi Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība";

 

4.2.12.  15.11.2011. MK noteikumi Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi";

4.2.13.  24.07.2018. MK noteikumi Nr.439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība";

4.2.14.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”;

4.2.15.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi";

4.2.16.  24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”;

4.2.17.  19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

4.2.18.  16.06.2015. MK noteikumi Nr. 325, “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”;

4.2.19.  30.06.2015. MK noteikumi Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli”;

4.2.20.  30.06.2015. MK noteikumi Nr. 334, “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”;

4.2.21.  Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U., Ģeodēzija, 2007.

4.2.22.  Geodetic Reference System 1980, Bulletin Géodésique, Vol 54:3, 1980.

4.2.23.  З. с. хаимов основы высшей геодезии, 1984.

4.2.24.  Leick A, GPS Satellite Surveying, 1989.

4.2.25.  Augstākā ģeodēzija, 1978., L.P.Pollinen (Л.П.Поллинен, Высшая геодезия, 1978.).