You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Valodu kursi

Svešvalodu apgūšanas nozīmīgums ir cieši saistīts ar mūsdienu globalizāciju, darbaspēka atvērto tirgu, ceļošanas iespējām, informācijas tehnoloģijas straujo attīstību un cilvēku intelektuālā līmeņa bagātināšanu. Piedāvājam apgūt programmas, kas aptver četrus galvenos valodas mācīšanas aspektus - runāšana, lasīšana, rakstīšana un klausīšanās - un nodrošina kursantam plašas komunikācijas iespējas.
Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas izglītības programmas, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus valodu pedagogus.
Pirms mācību uzsākšanas piedāvājam veikt zināšanu testu, lai precizētu izvēlētās programmas atbilstību un dalībnieku zināšanu līmeni.

Angļu valodas kursi

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai prastu brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, saprastu rakstus par...

vairāk

Biznesa angļu valoda

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais pilnveido angļu valodas prasmi, apgūstot specifiskos biznesa komunikāciju aspektus un paaugstinot profesionālo kompetenci.

vairāk

Krievu valodas kursi

Piedāvājam krievu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem. Izglītības procesa rezultātā kursi sagatavo izglītojamo valodas izmantošanai gan ikdienas vajadzībās, gan profesionālā darbībā, biznesa vidē.

vairāk

Vācu valodas kursi

Piedāvājam vācu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem. Izglītības procesa rezultātā kursi sagatavo izglītojamo valodas izmantošanai gan ikdienas vajadzībās, gan profesionālā darbībā, biznesa vidē.

vairāk

Franču valodas kursi

Izglītības procesa rezultātā sagatavo izglītojamo, kurš apguvis valodas pamatprasmi, leksikas minimumu franču valodā un var izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

vairāk