You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv

Fizisko personu datu aizsardzības kursi

Kursi dot iespēju kļūt par speciālistu un sagatavoties speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam Datu Valsts Inspekcijā (DVI), kā arī iegūt detalizētas zināšanas par to, kā pareizi strādāt ar Fizisko personu datiem un korekti izpildīt praksē Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

Temati:

  • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas
  • Personas datu aizsardzības likuma piemērošanas joma
  • Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas
  • Personas datu aizsardzības principi.
  • Datu subjekta tiesības un piekrišana personas datu apstrādei
  • Pārziņa un personas datu operatora pienākumi
  • Sensitīvu personas datu apstrāde
  • Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts
  • Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde
  • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.