23-04-2019
Informācija energoauditoriem
SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs informē, ka ar Ekonomikas ministriju ir saskaņots Deleģējuma līgums, kas atbilstoši 06.12.2012. likumam “Ēku energoefektivitātes likuma” 12.panta piektajai daļai, ir noslēdzams, lai Sertificēšanas birojs pildītu valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu, personāla sertificēšanu ēku energoefektivitātes jomā saskaņā ar 21.08.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”. Informācija par sertificēšanas un uzraudzības procesu tiks papildināta.