You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Sertificēšanas shēmas priekšnosacījumi ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

  1. 1.      Sertifikātu iegūšanai ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā nepieciešamās zināšanas sistematizētas šādās grupās:

1.1.   1.grupa - Elementārā ģeodēzija;

1.2.   2.grupa - Augstākā ģeodēzija;

1.3.   3.grupa - Normatīvie akti ģeodēzijas jomā;

1.4.   4.grupa - Zemes vienību robežu projektēšana un zemes izmantošanas ilgtspējība;

1.5.   5.grupa - Normatīvie akti zemes ierīcības jomā;

1.6.   5.grupa - Normatīvie akti zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā;

1.7.   7.grupa - Nekustamā īpašuma valsts kadastrs.

 

  1. 2.     KRITĒRIJI SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI ZEMES IERĪCĪBAS DARBU VEIKŠANAI:

 

2.1.   Pretendentiem, kuri vēlas saņemt sertifikātu zemes ierīcības darbu veikšanai, sertificēšanas pārbaudē ir iekļauti:

2.1.1.      15 jautājumi no 4.grupas Par zemes vienību robežu projektēšanu un zemes izmantošanas ilgtspējību:

a)       zemes robežu projektēšana – minimālās, optimālās platības, platību noteiktība;

b)       robežu konfigurācija (izdevīgums);

c)       piekļuves iespējas, konsolidācija, robežu taisnošana (regulēšana);

d)       teritorijas ilgtspējīgas izmantošanas iespējas.

2.1.2.      15 jautājumi no 5.grupas Par normatīvo aktu prasībām zemes ierīcības jomā:

a)      zemes ierīcīcības projekta noformēšana un saturs;

b)      ceļu servitūti;

c)      zemes lietošanas veidi;

d)      zemes vienības pirmsreģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

e)      apbūves zemes projektēšana, aizsargjoslas un citi nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, to noteikšanas kārtība.

 

 

2.2.   Izmantojamie normatīvie akti:

2.2.1.      28.01.1937. likums "Civillikums" (Trešā daļa. LIETU TIESĪBAS);

2.2.2.      07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss";

2.2.3.      11.03.1992. likums "Par autoceļiem";

2.2.4.      19.05.1994. likums "Par pašvaldībām";

2.2.5.      05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums" un tam saistošie MK noteikumi par aizsargjoslu noteikšanu;

2.2.6.      24.02.2000 likums “Meža likums”

2.2.7.      01.12.2005. likums "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums";

2.2.8.      14.09.2006. likums „Zemes ierīcības likums”;

2.2.9.      29.01.2009. likums "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums";

2.2.10.  17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums";

2.2.11.  14.10.2010. likums "Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums";

2.2.12.  13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums";

2.2.13.  20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība";

2.2.14.  21.08.2007. MK noteikumi Nr.562 "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem";

2.2.15.  13.10.2008. MK rīkojums Nr.613 "Par Zemes politikas pamatnostādnēm 2008.–2014.gadam";

2.2.16.  06.02.2014. MK noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru ";

2.2.17.  10.04.2012. MK noteikumi Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi";

2.2.18.  10.08.2010. MK noteikumi Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam";

2.2.19.  01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"; 

2.2.20.  24.07.2018. MK noteikumi Nr.439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība";

2.2.21.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”;

2.2.22.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi".

2.2.23.  15.11.2011. MK noteikumi Nr. 879 Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.


 

  1. 3.      KRITĒRIJI SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI ZEMES KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS DARBU VEIKŠANAI:

 

3.1.   Pretendentiem, kuri vēlas saņemt sertifikātu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, sertificēšanas pārbaudē ir iekļauti:

3.1.1.      12 jautājumi no 1.grupas Elementārā ģeodēzija:

a)      ģeodēzija, ģeodēziskie mērījumi, uzmērīšanas metodes;

b)      ģeodēziskie instrumenti;

c)      tiešo un pretējo ģeodēzijas uzdevumu, mērījumu rezultātu novērtēšana;

d)      Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma LKS-92;

e)      brīvo koordinātu sistēma.

3.1.2.      12 jautājumi no 6.grupas Normatīvie akti zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā:

a)      zemes robežu apsekošana, atjaunošana, noteikšana;

b)      zemes robežu plāna, apgrūtinājumu plāna un situācijas plāna sastādīšana;

c)      ceļa servitūti;

d)      zemes lietošanas veidi.

3.1.3.      6 jautājumi no 7.grupas Nekustamā īpašuma valsts kadastrs:

a)      kadastra objektu identifikācijas sistēma;

b)      kadastrālās uzmērīšanas dati Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

c)      iesniedzamie dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu.

 

3.2.   IZMANTOJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN LITERATŪRA:

3.2.1.      28.01.1937. likums "Civillikums" (Trešā daļa. LIETU TIESĪBAS);

3.2.2.      07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss";

3.2.3.      11.03.1992. likums "Par autoceļiem";

3.2.4.      19.05.1994. likums "Par pašvaldībām";

3.2.5.      05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums" un tam saistošie MK noteikumi par aizsargjoslu noteikšanu;

3.2.6.      27.02.1997. likums "Par mērījumu vienotību";

3.2.7.      24.02.2000 likums “Meža likums”

3.2.8.      01.12.2005. likums "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums";

3.2.9.      29.01.2009. likums "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums";

3.2.10.  17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums";

3.2.11.  21.08.2007. MK noteikumi Nr.562 „Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”;

3.2.12.  07.07.2008. MK noteikumi Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība";

3.2.13.  04.02.2014. MK noteikumi Nr.61 " Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru ";

3.2.14.  10.08.2010. MK noteikumi Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam";

3.2.15.  01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā";

3.2.16.  27.12.2011. MK noteikumi Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi";

3.2.17.  24.07.2018. MK noteikumi Nr.439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība";

 

3.2.18.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”;

3.2.19.  17.01.2012. MK noteikumi Nr.60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem";

3.2.20.  10.04.2012. MK noteikumi Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi";

3.2.21.  15.11.2011. MK noteikumi Nr. 879 Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

3.2.22.  Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U., Ģeodēzija, 2007.

 

  1. 4.      KRITĒRIJI SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI ĢEODĒZISKO DARBU VEIKŠANAI:

4.1.   Pretendentiem, kuri vēlas saņemt sertifikātu ģeodēzisko darbu veikšanai, sertificēšanas pārbaudē ir iekļauti:

4.1.1.      12 jautājumi no 1.grupas Elementārā ģeodēzija:

a)      ģeodēzija, ģeodēziskie mērījumi, uzmērīšanas metodes;

b)      ģeodēziskie instrumenti;

c)      tiešo un pretējo ģeodēzijas uzdevumu, mērījumu rezultātu novērtēšana;

d)      Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma LKS-92;

e)      brīvo koordinātu sistēma.

4.1.2.      6 jautājumi no 2.grupas Augstākā ģeodēzija:

a)      par zemes elepsīdu, tā parametriem un vienādojumu, attēlošanu uz plaknes;

b)      par meridiāna tuvināšanos, izlieces, koordinātu plaknēm;

c)      topogrāfisko karšu sistēmām;

d)      par koordinātu pārrēķiniemkvaziģeocentriskā telpā.

4.1.3.      12 jautājumi no 3.grupas Normatīvie akti ģeodēzijas jomā:

a)      normatīvo aktu prasības topogrāfiskās uzmērīšanas jomā, inženierģeodēzijas jomā;

b)      par būvniecības normatīviem;

c)      par būvju elementu raksturlielumu ģeodēzisku noteikšanu.

 

4.2.   IZMANTOJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN LITERATŪRA

4.2.1.      07.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss";

4.2.2.      09.07.2013. likums "Būvniecības likums";

4.2.3.      17.12.2009. likums "Ģeotelpiskās informācijas likums";

4.2.4.      05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums" un tam saistošie MK not. par aizsargjoslu noteikšanu;

4.2.5.      27.02.1997. likums "Par mērījumu vienotību";

4.2.6.      24.02.2000 likums “Meža likums”

4.2.7.      16.03.2004. Latvijas standarts LVS ISO 17123-2 „Optika un optiskie instrumenti - Lauka procedūras ģeodēzisko un mērniecības instrumentu pārbaudei - 2.daļa: Nivelieri”;

4.2.8.      01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā";

4.2.9.      22.03.2011. MK noteikumi Nr.211 "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu";

4.2.10.  30.08.2011. MK noteikumi Nr.668 "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi";

4.2.11.  30.08.2011. MK noteikumi Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība";

 

4.2.12.  15.11.2011. MK noteikumi Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi";

4.2.13.  24.07.2018. MK noteikumi Nr.439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība";

4.2.14.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”;

4.2.15.  10.01.2012. MK noteikumi Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi";

4.2.16.  24.04.2012. MK noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”;

4.2.17.  19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

4.2.18.  16.06.2015. MK noteikumi Nr. 325, “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”;

4.2.19.  30.06.2015. MK noteikumi Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli”;

4.2.20.  30.06.2015. MK noteikumi Nr. 334, “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”;

4.2.21.  Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U., Ģeodēzija, 2007.

4.2.22.  Geodetic Reference System 1980, Bulletin Géodésique, Vol 54:3, 1980.

4.2.23.  З. с. хаимов основы высшей геодезии, 1984.

4.2.24.  Leick A, GPS Satellite Surveying, 1989.

4.2.25.  Augstākā ģeodēzija, 1978., L.P.Pollinen (Л.П.Поллинен, Высшая геодезия, 1978.).